Thursday, October 15, 2009

Toh chi̍t ê Lô-má-jī ê siá-hoat sī siōng hó? 羅馬字

Lán lâi khòaⁿ toh-chi̍t-ê Lô-má-jī ê siá-hoat sī siōng hó. Góa siūⁿ Kàu-hōe ê POJ sī siōng hó.

1. POJ bó-im khah se̍k-ha̍p só͘-ū ê khiuⁿ.

Phí-jú-kóng 做伙
POJ: chò-hóe ~ chòe-hé
Ū-sî teh iōng "o", á-sī "oe", á-sī "e". Só͘-í khah se̍k-ha̍p iōng "o" kap "e" ha̍p-chò-hóe. Khah kán-tan, iā khah chheng-chhó.

[MOE khah bô se̍k-ha̍p -- tsò-hué ~ tsuè-hé --- In-uī MOE se̍k-ha̍p chi̍t ê khiuⁿ, niā-niā. Nā iōng MOE, ài iōng khah-chē jī siá bô kang ê khiuⁿ : "o", "ue", "e"]

2. POJ chú-im
Koh POJ iōng ê chú-im "chh" pí MOE iōng ê "tsh" mā khah chheng-chhó. POJ ê chú-im ê siá-hoat hō͘ kám-kak sī chi̍t ê im, niā-niā.

MOE "tsh" khòaⁿ--khì-lâi sī saⁿ ê chú-im. Chit khoán ê siá-hoat khah bô chheng-chhó.

3. POJ ê bó-im kap chin-chiáⁿ ê siaⁿ khah kīn.

• Nā iōng POJ siá tit kap tek ê "i" kap "e", kóng--chhut-lâi ū-iáⁿ sī bô kang--ê.
Put-kò MOE ē lóng siá "i" -- tit , tik

4. MOE ê bó-im khah ē hō͘ si̍p-koàn iōng Eng-gí ê lâng tha̍k Tâi-gí, ē tiāⁿ-tiāⁿ tha̍k-m̄-tio̍h.

• "Keng," chit jī ê hoat-im kap Eng-gí ê "ing" mā-sī bô kang-khoán.
Put-kò MOE lóng sī teh iōng "ing"

• Eng-gí phó͘-tóng teh iōng ê "oo" kap Tâi-gí ê "o͘" chit ê siaⁿ sī bô kang-khoán. Eng-gí siá "oo" ê siaⁿ khah sêng Tâi-gí iōng ê "u" á-sī Hôa-gí iōng ê ㄜ ,ㄨ
Put-kò MOE teh iōng "oo". Nā iōng POJ ê "o͘", siaⁿ hun khah chheng-chhó.

NOTE: Khai-sí o̍h "tsē" pí "chē" ê siaⁿ ū khó-lêng khah kín tō chai àn-chóaⁿ tha̍k. M̄-kú í-aū tō khah ho̍k-cha̍p. In-ūi nā iōng "ts", tio̍h ài iōng "tsh". Koh "ts" bô se̍k-ha̍p siá "tsia̍h" ; "chia̍h" khah hó. Só͘-í "chh, ch, chhi, chi, j, ji" pí "tsh, ts, tshi, tsi, j, ji" koh khah hó--chi̍t-sut-a. One must be balanced. A perfect match to English would create a profusion of letters. It is better that, like Korean, Taiwanese has closer to one sound corresponding to one letter unit.

Lâng nā bē-táng phah Tâi-gí 8 im, ē-táng iōng chit ê bāng-chām ê siá-hoat ASCII: http://www.taiwanchurch.org/linton/twemail.htmlPa̍t ê siá-hoat chin ho̍k-cha̍p.

Phí-jú-kóng Modern Literal Taiwanese (MLT)

MLT: Kin'afjit hit'ee zabor-gyn'ar laai goarn taw khvoax goar.
POJ: Kin-á-ji̍t hit ê cha-bó͘ gín-á lâi goán tau khòaⁿ góa.

MLT: Piexnsor ti tøfui?
POJ: Piān-só͘ tī toh-ūi?


------- Ìn Chú-lia̍t Bo̍k-su (Joel Linton)

P.S. Probably the majority of Taiwanese literature, as well as the two largest dictionaries (Published by the Maryknoll Language Institue and another by the Taipei Language Institute) use the church romanization.

Ma-li ma-li ti Yi-su sa-ma 排灣歌

2 Paiwan Dialects?:

Ma-li ma-li ti Yi-su sa-ma, ma-li ma-li ti Yi-su sa-ma,
sa te ka na ma te-ve te vel, sa te ka na ma te-ve te vel.
Hai ya na i yu in hai ya na i yu in i ya u hai yan.

vs.

Mali mali di Eh-su shama, mali mali di Eh-su shama
Shada gana ma damun damun, shada gana ma damun damun.
Haiyo ee-yo-een, haiyo ee-yo-een, ee-ya-oh haiyang.1.
Ma-li ma-li ti Yi-su sa-ma, ma-li ma-li ti Yi-su sa-ma,
sa te ka na ma te-ve te vel, sa te ka na ma te-ve te vel.

Refrain: Hai ya na i yu in hai ya na i yu in i ya u hai yan.

2.
Ka le va itai Yisu sama, ka le va itai Yisu sama,
Ki te na na ma pase qe ling, ki te na na ma pase qe ling.

3.
Ze nge ri ta i Yisu sama, ze nge ri ta i Yisu sama
A na ki li vak ta nu i ten, a na ki li vak ta nu i ten.

4.
Li gu i ta i Yisu sama, li gu i ta i Yisu sama,
Ma va na ta ka ki qe li ngan, ma va na ta ka ki qe3 li ngan.

(song based on Psalm 105:14, Psalm 121)
English:
1. Thanks and praises to the Lord Jesus Christ...let all peoples bow before the Lord
2. Joyfully approach the King of kings ... he it is who gives us everything
3. Hearts and voices lift to praise the Lord... all who hope in his salvation
4. Glorify the name of Chirst our Lord... he alone can give eternal life.

Taiwanese:

1
Kám-siā o-ló Chú Iâ-so͘ Ki-tok
Bān-cho̍k bān-bîn it-chê kèng-pài i

感謝謳咾主耶穌基督
萬族萬民一齊敬拜祂

ㄧ齊 = 做伙 chò-hóe


====================
Note: l = lj ; t = tj

Ma-lji ma-lji ti Yi-su sa-ma, ma-lji ma-lji ti Yi-su sa-ma,
sa tje ka na ma te-ve te velj, sa tje ka na ma te-ve te velj.
Hai ya na i yu in hai ya na i yu in i ya u hai yan.

Wednesday, October 7, 2009

Hoklo, Hakka or Indigenous Language Literature Award Nominations

Awards of Minnan, Hakka or Indigenous Language Literature to Accept Submissions Starting on September 2

August 20, 2009

The Ministry of Education is looking for literary masterpieces in Minnan, Hakka, or indigenous languages for the nomination of the annual literary award. Contestants will be divided into teachers, students, and general public. The top three of each group will receive monetary award of ten thousand to fifty thousand NT. Contestants must send in their works between September 2 and October 16. For more information please check out the official website.


Download: Mandarin text [.DOC format]

Ministry of Education
No.5, Zhongshan S. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 10051, Taiwan
Tel:886-2-7736-6051

Friday, October 2, 2009

Tâi-gí Bûn-ha̍k-chi̍p

A Body of Taiwanese Language Literature


 • The Black-Bearded Bible Man -- Opera -- 2008
 • Cha̍p-hāng Koán-kiàn -- © 1925 Chhòa Pôe-hóe -- pub. 2008 TCP -- 162 pages
 • Chhì-á-lāi ê Pek-ha̍p-hoe -- by Lōa Jîn-seng © 1954, 2008 -- pub. TCP -- 192 pages
 • Hiān-tāi Tâi-gú Sin-iok Sèng-keng -- ©2007 The Bible Society in Taiwan -- 408 pages
 • Hong-bô͘ Kam-chôaⁿ -- Mrs. Charles E. Cowman, transl. Tân Chheng-chùn © 2006 -- pub. TCP -- 416 pages
 • Jīn-sek Tâi-oân -- 1998 -- pub. Maryknoll Language Service Center -- 95 pages
 • Kàu-hōe ê Lé-pài kap Sèng Lé-tián -- 1994 -- pub. TCP -- 282 pgs
 • Lia̍p-lia̍p Kai Sin-khó͘ -- pub. Maryknoll Language School -- 34 pages
 • Lear Ông (King Lear) -- by Shakespeare, tr. © 1996 Tēⁿ Hūi-hun -- pub. Tâi-leh Chhut-pán-siā (5% Society) -- 27 pages
 • Mī-hún-chhiúⁿ ê Kúi-á (Uncle Tom's Cabin) -- by Harriet Beecher Stowe, tr. © 1996 TaiBunun -- pub. Tâi-leh Chhut-pán-siā (5% Society) -- 39 pages
 • Opera-lāi ê Mô͘-sîn-á (The Phantom of the Opera) -- by Jennifer Bassett, tr. © 1996 by Loonng -- pub. Tâi-leh Chhut-pán-siā (5% Society) -- 66 pages
 • Sèng-keng Kò͘-sū -- 1954, 2007 -- pub. TCP -- 64 pages
 • Sèng-si -- 1964, 2005 -- pub. TCP -- 792 pages
 • Sin-kū-iok ê Sèng-keng -- © 2006 The Bible Society in Taiwan -- 1349 pages
 • Tâi-gí Kò͘-sū Chi̍p -- compiled by Clarence Engler; Edited and Romanized by Gô͘ Ko-siong; selected and written down by Mr. Ng Eng-seng, Mr. Siau Eng-chhun, Mr. Ia̍p Tek-bong, Mrs. Tiuⁿ A-boan and Miss Tân Kheng-ka, © 1963, pub. Taichung Catholic Diocesan Centerhouse -- 205 pages
 • Tâi-gú Si-phian: Ah-ūn Khé-èng - Tīⁿ Jî-gio̍k -- 2006 -- pub. TCP -- 439 pgs
 • Tâi-gí Sin-koa -- 1992, pub. EGP -- 120 pages
 • Tâi-oân ê Nî-cheh (Taiwanese Festivals & Customs) -- 1992 -- pub. Maryknoll Language Service Center -- 245 pages
 • Tâi-uân Guân-khì Pó-tián -- © 2007 Wi-vun Taiffalo Chiung -- pub. National Cheng Kung University -- 107 pages


Publishers:
• EGP: Elim Gospel Press / Í-lim Hok-im Chhut-pán-phin
• Maryknoll Language Service Center
• National Cheng Kung University
• Tâi-leh Chhut-pán-siā (5% Society)
• TCP: Taiwan Church Press / Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā

......
Additional works listed in NCKU Library