Saturday, September 26, 2009

Koan-hē Poa̍h-kiáu 賭博 tī Phêⁿ-ô͘


Ta̍k-ê hó; ta̍k-ê pêng-an. Góa sī Ìn Bo̍k-su.

Lán lóng ài Tâi-oân. Lán boeh éng-oán tòa tī chia. Góa hi-bāng góa ê gín-á tī Tâi-oân tōa-hàn. Góa ǹg-bāng in seng-tióng ê khoân-kéng sī chin kiān-khong-.ê. Án-ne, in ē kap pa̍t-lâng kóng Tâi-oân sī chi̍t ê chin hó ê kok-ka.

M̄-kú poa̍h-kiáu ē hō͘ Tâi-oân ê siā-hōe ē lú lâi lú bái, lú lâi lú loān.

Poa̍h-kiáu chhin-chhiūⁿ teh chia̍h to̍k ê tiâu-tiâu.

Kiáu-keng tùi tong-tē-lâng bô hó-chhù. Hit khoán chîⁿ tiāⁿ-tiāⁿ ē tùi o͘-siā-hōe kah tham-ù ê chèng-hú hia khì.

Ū kiáu-keng, tō ē ū to̍k-phín, ū po̍k-le̍k, ū sek-chêng, ū jîn-kháu ê bé-bē, iōng to̍k-phín khòng-chè in.

Chhiáⁿ tāi-ke chù-ì, mài hō͘ hia ê tông-ì poa̍h-kiáu ê lâng ê hó-thiaⁿ-oē phiàn-.khì !

- Ìn Chú-lia̍t Bo̍k-su (Joel Linton)


Update: the referendum to allow gambling did not pass. But will the government honor the result of the democratic referendum or not?

Thursday, September 17, 2009

Coveoza no a mo ta pepe 鄒語

Coveoza no amo to pepe i 'e yatatiskova
a'cuha no faeni o iesu ino hiasi coveoza
tesi a'cuha to'usni nate tma'uzo to iesu
mongoi note apayu'u mayo no aisinnsou


* coveoza 慈愛 loving kindness (The Hebrew word : "hesed")
* aesi 真正 truly, surely
* sou 生命 life
* a mo ta pepe 天上的父 Heavenly Father

Kulumaha (布農語)

Isia madumduman tu daan uka na mahtu sinadaan
Nii tu haiap tu na masikua
Kaivakaiva saikin sain tin minbuhbuh sia madumduman
Mahanimulmul inaak is-aang
Kulumaha kulumah
Kulumaha kulumaha laupa kau
Sisdanga mas Sasbinaz pasansinhal imita tu lahaiban


* kulumaha 回家吧 Let's return home.
* isia madumduman 在黑暗的地方 in a dark place
* daan 道路 road, path
* saikin 我 I , me
* Sasbinaz 主 Lord
* imita 我們的 our

Pklug ku pspngan ni mqraqil sida (太魯閣語)

Pklug ku pspngan ni mqraqil siida
Mttuku jiyun gnhuway msa Yisu
Pklug naqih bi kuxul ungat biyax mu siida
Mttuku jiyun gnhuway msa Yisu
Mtmay qsahur mu Kari mdudul Bgihur Suyang
Pqqaras ana manu pnspngan yaasa nrngaw knan
Mttuku bi jiyun ka gnhuway na knan o snhiyun mu

* Bgihur Suyang 聖靈
* kuxul 喜歡
* pqqaras 喜樂
* snhiyun 相信

Se me re ser (排灣語)

1.
Malji Malji a tja Cemas ru i ya qu a na
ne ma qe sa tje ka mapaseqeljing ru i yu
in i no in qaiqi qa u ru i yu in i no in.

2.
Pasiqaca i a semenai ru i ya qu a na ne ma
qe a maleva ta tja Cemas ru i yu in i no in
qaiqi qa u ru i yu in i no in.


* malji malji 感謝 thanks
* semenai 唱歌 sing songs
* senai 歌 song
* maleva 快樂 joy, happiness

(Notice the infix "me" that turns the noun "song" into the verb "to sing songs" -- senai --> semenai

Correction:
senai > s-em-enai
buru > b-en-uru
cedas > c-em-edas
)

Milongoc to Pidipot no Kawas (阿美語)

Wamaaw nanay tengilen iso ko
Pitahidang ako a milongoc tengilen ko tolon ako
Itini iraay no loma' a pala kako
Mararom ko faloco' no mako milongoc kako
Keriden kako a patangasa i nga'ayay a piki'adingan

Anay ta trahu Yaba ta (泰雅語)

1.
Wah pqwas ta kwara wah pyugi ta kwara
Anay ta trahu Yaba ta kwara
Yanay ta kakay ta gyahay ta nqwaq ta
Teta mqas Yaba ta

2.
Gyehay ta papak ta gyahay ta lungan ta
Te mwah ku qsahuy Yaba ta kayal
Galaw ta kintaqn ta galaw ta pnongan ta
Glgay ta ptyogaw ta


• way pqwas 來唱歌

- Written by Payas, Tusang

- CD Produced by Sing Olam and the Presbyterian Church in Taiwan.