Tuesday, December 30, 2008

Sin-nî Chhut-thâu-thiⁿ

1 ge̍h 1 ji̍t

"To̍k-to̍k lín só͘ beh ji̍p-khì sêng-chiap ê tōe, chiū-sī ū-soaⁿ, ū-kok, lâi sêng-siū thiⁿ ê hō͘-chúi ê tōe; sī Iâ-hô-hoa -- lí Siōng-tè só͘ koàn-kò͘ ê tōe, tùi nî-thâu kàu nî-bé, Iâ-hô-hoa -- lí Siōng-tè ê ba̍k-chiu siông-siông khòaⁿ i." (Sin-bēng-kì 11:11-12)


Kin-á-ji̍t lán kiâⁿ-ji̍p sin-nî, sin-chiaⁿ, sin ê chi̍t-nî ê khai-sí. Tī beh-lâi ê chi̍t-nî, sī hó, sī pháiⁿ, sī hok, sī hō, sī îⁿ-ê, sī píⁿ-ê, lóng m̄-chai. Chiân-tô͘ bâng-bâng, bô lâng chai chiong-lâi ê lō͘ oē tú-tio̍h sím-mi̍h chō-gū, sím-mi̍h piàn-chhian. Chóng-sī tùi Pē Siōng-tè hia lâi ê sìn-sit, siōng oē thang chòe lán ê an-ùi, siōng oē thang kek-lē lán. "Iâ-hô-hoa koàn-kò͘ ..... Tùi nî-thâu kàu nî-bé ..... Iâ-hô-hoa ê ba̍k-chiu siông-siông koàn-kò͘." Kui-nî thàng-thiⁿ, 24 tiám-cheng, mî-ji̍t ê koàn-kò͘.

Lán ê seng-oa̍h ê pit-su-phín lóng thang oá-khò͘ Siōng-tè. I ū bōe ta-khì ê oa̍h-chôaⁿ, éng-oán teh lâu ê kang-hô; I ū hong-hong hù-hù ê un-tián kap chû-ài. Nā-sī I chòe lán kiòng-kip ê goân-thâu, lán tek-khak bōe sit-bāng. Put-koán jia̍t, á-sī khòng-hān, lóng bōe hō͘ hit ê "hō͘ Siōng-tè ê siâⁿ hoaⁿ-hí" (Si-phian 46:4) ê hô ta khì.

Lán só͘ tit-tio̍h ê, sī ū soaⁿ, ū kok, m̄-sī chi̍t-phìⁿ pîⁿ-pîⁿ ê pîⁿ-iûⁿ. Ká-sú lán ê chêng-bīn ê seng-oa̍h sī pêng-pêng bô piàn-hòa, bô bāng ê sī, sī hô-téng ê bô-bī bô-sò͘. Lán su-iàu soaⁿ kap kok. Soaⁿ oē hō͘ hō͘-chúi lâu-chi̍p kàu kok--nih, hō͘ tōe piàn pûi thang kiat chin-chōe ê ké-chí. Soaⁿ tùi lán ê sìⁿ-miā iā sī án-ni. Soaⁿ oh peh, soaⁿ-lō͘ pháiⁿ-kiâⁿ, chóng-sī chhin-chhiūⁿ soaⁿ hiah-koân ê kan-lân oē chhui-pek lán chhin-kūn kàu Siōng-tè ê bīn-chêng lâi tit-tio̍h hok-khì. Chin-chōe lâng in-ūi thó-ià soaⁿ ê sin-khó͘, tham-loân pîⁿ-tē ê sù-sī, soah sit-khì oa̍h-la̍t. Tng siū hong-seh ê táⁿ-kek, chiū tó lo̍h-khì tī pîⁿ-iûⁿ--nih, bâi-chòng tī n̂g-kim sek ê soa-tiong. Siōng-tè ê soaⁿ sī chòe I ê chú-bîn ê pó-chiòng.

Jîn-seng ê sit-pāi, iu-siong, chhì-liān, tùi lán ê lī-ek, lán hiān-chāi m̄-chai; lán chí-ū sìn-khò Thiⁿ-pē. I tī lán sin-pīⁿ khan lán ê chhiú, chhōa lán kiâⁿ it-seng ê tō-lō͘.Sin-nî Sin Chiok-hok


I chhōa lán kiâⁿ chhiⁿ-so͘ ê lō͘,
Chhōa lán hiòng-chêng chi̍t-pō͘ koh chi̍t-pō͘,
Ū loán-jio̍k, ū poa̍h-tó,
Àm-mo͘-mo͘, tōa hong-hō͘,
Nā-sī o͘-hûn kè-liáu,
Lán chai, I iáu kè-sio̍k chhōa lán ê chiân-tô͘.


I chhōa lán kè kham-kham khia̍t-khia̍t ê nî,
Ū ǹg-bāng, ū kiaⁿ-hiaⁿ, ū giâu-gî,
Koh sit-pāi, koh iu-siong, o͘-am-sì,
M̄-bián kiaⁿ, I chhōa lán kè múi ê sî-kî;
Lán chai, che sī I ê hó chí-ì,
I iáu kè-sio̍k chhōa lán ê ji̍t-chí.


----------

Téng-bīn só͘ sià-ê sī tùi chi̍t pún chheh -- kiò-chò Hong-bô͘ Kam-chôaⁿ -- lâi ê.
Hong-bô͘ Kam-chôaⁿ (1-6 ge̍h) © 2006 ; Tù-chiá -- Mrs. Charles E. Cowman ; Pe̍h-oē-jī phian-e̍k -- Tân Chhing-chùn 【陳清俊】; Chhut-pán -- 人光出版社 ISBN 986-7611-71-3

Tuesday, December 23, 2008

Tùi Tâi-oân-lâng Lâi Khòaⁿ

"Tùi Tâi-oân-lâng lâi khòaⁿ, Tiong-kok bûn-ha̍k sī gōa-kok bûn-ha̍k, chhin-chhiūⁿ Bí-kok, Eng-kok, Hoat-kok, Ji̍t-pún, Ngô͘-lô-su, Tek-kok téng kok-ka bûn-ha̍k án-ni."

“對 台灣人 來看, 中國 文學 是 外國 文學, 親像 美國、英國、法國、日本、俄羅斯、德國 等 國家 文學 按呢.”

-- Tiⁿ Jyi - giokk
-----------------------------------------
Note: Tiong-kok kā Lō͘-se-a kiò-chò Ngô͘-lô-su. Lō͘-se-a 露西亞 mā-sī Russia ê Tâi-gí miâ.

Thursday, December 18, 2008

Jîn-seng Chòe Iàu-kín ê Bo̍k-te̍k - J.R.R. Tolkien

* * * * * * * * * * * * * * * *
【Tâi-gí -- translated by 鄭兒玉】

Jîn-seng Chòe Iàu-kín ê Bo̍k-te̍k

Tùi lán múi chi̍t-lâng kiám-chhái ōe-tit-thang kóng, lán ta̍k-lâng sìⁿ-mia tiong chòe iàu-kín ê bo̍k-te̍k, chiū-sī ēng lán só͘-ū lóng-chóng ê châi-lêng kap tì-sek, lâi koh khah jīn-bat siong-sìn Siōng-tè; ia̍h siōng-chhiáⁿ siū kám-tōng lâi o-ló kám-siā I.

Prof. J.R.R. Tolkien, 1969 -- Gû-tin-Tāi-ha̍k Anglo-Saxon Bûn-ha̍k-hē (Eng-tē ê le̍k-sú gí-giân-ha̍k-ka) ê Kàu-siū
kap Chhiú-chí Ông (Mô͘-kài) ê Chok-ka


* * * * * * * * * * * * * * * *
【華語 -- translated by Melody Chen】

生命最重要的目的

"我們可以說,對每個人而言,生命最重要的目的,就是盡己所能,用我們擁有的一切,來更加認識上帝,並且因為更認識祂而深受感動,發出讚美和感謝。"

- 托爾金教授("魔戒"的作者及牛津大學英國文學教授)寫於1969年

* * * * * * * * * * * * * * * *
Our Chief Purpose in Life

"So it may be said that the chief purpose in life, for any one of us, is to increase according to our capacity our knowledge of God by all the means we have, and to be moved by it to praise and thanks."

-- Prof. J.R.R. Tolkien, 1969 -- Oxford University Professor of Anglo-Saxon Literature & Author of the Lord of the Rings 魔戒

Amis: Formosa no Taiwan

(lyrics by Tīⁿ Jyi-giokk 1993, translated by Namoh Rata; music by Siau, Thài-jiân 1993)
"Taiwan the Formosa" [Verdant Taiwan] -- Taiwan's (unofficial) National Anthem

No-eti-pan no pa-ri-yar,
Ka-pa-hay a ki-ta-kit.
Ma-so-ka-di ti-ya-ho,
A-ni-ni mi-sa-ta-tad.
Sa-re-kec ko pa-ra-na-'an,
A-wa-ay ko sa-ka-ki-nih.
Ma-sa-si-pa-dang to-fa-na',
Ma-sa-si-da-ma to 'o-rip.

Hakka: Thòi-vân Chhui-chhiâng

Thòi-vân Chhui-chhiâng
(lyrics by Tīⁿ Jyi-giokk 1993, translated by Hiû San-hiùng ; music by Siau, Thài-jiân 1993)
"Taiwan the Formosa" [Verdant Taiwan] -- Taiwan's (unofficial) National Anthem

Thai-phìn-yòng sî-phién hói-piên,
Mî-li-tó Thòi-vân chhui-siên.
Chó-sù: ngoi-pâng thúng chhu: chiên,
Kien-koet kîm chhai chhut-thèu-thiên.
Khiung-fò-koet hién-fap ke kî-chhú,
Si chhu̍k-khiùn phìn-tén siông hia̍p-chhu.
Ngìn-lui vùn-fa su:-kie fò-phìn,
Koet-mìn hiong-chhièn kung-hien chhoì-chhìn.

Tâi-oân Kok-Koa: Tâi-ôan Chhùi-chhiⁿ

" Tâi-ôan Chhùi-chhiⁿ " - Tâi-oân ê Kok-Koa
(lyrics by Tīⁿ Jyi-giokk 鄭兒玉 1993;
music by Siau, Thài-jiân 蕭泰然 1993)
"Taiwan the Formosa" [Verdant Taiwan]
-- Taiwan's (unofficial) National Anthem

Thài-pêng-iûⁿ se-lâm hái-piⁿ,
Bí-lē-tó Tâi-oân chhùi-chhiⁿ.
Chá-chêng hō͘ gūa-pang thóng-tī,
Kiàn-kok taⁿ teh chhut-thâu-thiⁿ.
Kiōng-hô-kok hiàn-hoat ê ki-chhó͘,
Sù cho̍k kûn pêng-téng saⁿ hia̍p-chō͘.
Jîn-lūi bûn-hòa sè-kài hô-pêng,
Kok-bîn hiòng-chêng kòng-hiàn châi-lêng.

太平洋西南海邊, 美麗島台灣翠青,
早前受外邦統治, 建國今teh出頭天 (alternate: 獨立今teh出頭天)。
共和國憲法基礎, 四族群平等相協助,
人類文化世界和平, 國民向前貢獻才能。

[MP3]

2
Chòe gôan-thâu Siōng-tè chhòng-chō,
Bí-lē-tó Tâi-wân chòe hó
Siúnn-sù hōu chóu-sian khiā-khí.,
Kiàn-kok tann Siōng-Chú liap-lí.
Chú Ki-tok kok-ka ê kun-ông,
Lí-sióng-pang bokk-phiau ê kià-bōng.
Lán beh kiàn-siat jîn-ài kong-gī,
Chóu-kok móa-tōe chhin-chhiūnn tī thinn.

最 源 頭 上 帝 創 造,
美 麗 島 台 灣 最 好。
賞 賜 給 祖 先 居 起,
建 國 今 上 主 攝 理。
主 基 督 國 家 的 君 王,
理 想 邦 目 標 的寄 望。
咱 要 建 設 仁 愛 公 義,
祖 國 滿 地 親 像 在 天。

Verdant Taiwan
English Translation and Versification - by Joel H. Linton, A.D. 2010


Verdant gem, amidst the azure sea
Our Taiwan, most beautiful and free
Dark ages past, outlanders ruled
Now we'll build a nation great and free
A constitutional republic found
Out of many, united, we are bound
As one poeple, marshaling our worth,
Onward in strength, forging peace throughout the earth

(As with Francis Scott Key's anthem that became the national anthem of the United States, the second verse of Verdant Taiwan is less commonly sung, and expresses the song-writer's faith in God.)

Verse 2
In the beginning, God created her,
Formosa, Taiwan our treasure
God granted our ancestors there to dwell
And build a nation by His sovereign will
To Jesus Christ o'er all the nations, King
We long to make a righteous offering
Of this great land that we've been given
By showing forth love and justice
As it is in heaven

Paiwan: Ti ten a ka-la-i-ngan, Ka-la-i-ngan Tai-wan

(by Tiⁿ Jyi-giokk, -- translated by Gingror, Masegseg)

Ti ten a ka-la-i-ngan, Ka-la-i-ngan Tai-wan
Ka qu-li-dan i ten, ma van a ka-la-i-ngan.

Kisamuljai a mapuljat, Uljaten a ljaivavav
Ni ten sa i Tai-wan, Ni ten sa i Taiwan,
A pa te ma mi ling, Ta qi na ljan.

Tayal: Tai-mi Taiwan Kaimin

(by Tiⁿ Jyi-giokk, -- translated by Yohani Ishahavut)

Tai-mi Taiwan Kaimin,
Tai-mi dalah Kaimin,
Pin-tas-a is-ang, min-ta-ma-sath.

Kaimin hai Taimi Taiwan,
Na sau-habas-habas, ni-tu halavan.

Amis: Ta-pang no Tay-wan ki-ta

(by Tiⁿ Jyi-giokk, -- translated by Namoh Rata and Sing 'Olam)

Ta-pang no Tay-wan ki-ta,
Nano 'a-yaw o ta-pang,
Lace-ca-yaw i-ta ko fa-lo-co'.

Ki-ta ci-sa-ko-wa-nay,
Ta-nga-sa i da-'oc ta-pang ki-ta.

Hakka: Ên he Thòi-vân ke Chú-ngìn

(by Tiⁿ Jyi-giokk -- translated by Chên Chhông-fat)

Ên he Thòi-vân ke chú-ngìn,
Pún lòi chhiu-he chú-ngin,
Ên-têu oi thòn-kiet chhiu chhut-thèu-thiên.

Thòi-vân chú-khièn he ên ke,
Yún-yén, yún-yén, yún-he Thòi-vân-ngìn ke.