Friday, October 25, 2013

The Names of Punctuation Marks in Hoklo Taiwanese 關係羅馬字標點符號个名稱

潘科元 Phoaⁿ Kho-goân:

------------

1923 廈英大辭典補編 關係羅馬字標點符號个名稱:

「句點 kù-tiám」是「 ; 」
「大句點 toā-kù-tiám」,也叫做「兩點 nn̄g-tiám」,是「 : 」
「節點 chat-tiám」是「 . 」
「問點 mn̄g-tiám」是「 ? 」
「hāiⁿ 點」是「 ! 」
「引句點 ín-kù-tiám」是「 " " 」

其中个「句點」佮近代華文標點號名、用法个概念無仝。「hāiⁿ 點」个講法有表現出台語个氣口、特色!

辭典原文:
kù-tiám, a semi-colon. toā-kù-tiám, a colon. nn̄g-tiám, a colon. chat-tiám, a full stop. mn̄g-tiám, a mark of interrogation. hāiⁿ-tiám, a mark of exclamation. ín-kù-tiám, marks of quotation.