Saturday, June 27, 2009

The Hunter - Buklavu 獵人- 布谷拉夫 by Biung

Bunun Austronesian language

Friday, June 26, 2009

泰雅古訓

A truly beautiful song
by Inka MbingB'nux sa sba yen
Pucin kin-na ho lan
Kin ho-lan ita Tayel
Gni lan ita kwa ra
Yu tas Lumbuta KmAyen KmYabox
Hparas mu mu sin nuo nan
Mu mu sin-n'rhgan
La xi pqiwal qtq-lcing
B ho yau mqtqia nux
Wi wan ali na bi nuoq
Wi wan ali na mqo yaw

Pwa gi pin na ka yel na
Tu nux bu bu na ya ya
La xi hmut mqia nux
Tq-qu sa ni qa qu mxa yel

Kia qe ran pa pak
te tqo yet mql qla nux
T-tluqi b-nki sga
Rsa ni no ku m-ho-wai

Howai ya ba ta Utux
Hparas gaga kra hu
Laxi ta ps ya qeh
Psbiaq ta ita kwa ra
Ita kwa ra kin ba han na Tayel

Saturday, June 13, 2009

Tâi-ôan-jī 台灣字

Hoân-thé-jī kap Kán-thé-jī Lóng m̄-sī Tâi-ôan-jī!
-- Chiúⁿ Ûi-bûn/Tâi-ôan Lô-má-jī Hia̍p-hōe

Chòe-kīn Má Eng-kiú hoat-piáu “bat chiàⁿ, siá kán” ê giân-lūn ín-hoat chin chē lâng kā phoe-phêng. Nâ-iâⁿ ê lâng jīn-ûi hôan-thé-jī chiah sī Tiong-kok bûn-jī, Le̍k-iâⁿ jîn-sū jīn-ûi hôan-thé-jī chiah ē-sái hām kán-thé-jī khu-keh thang ûi-chhî Tâi-ôan ê to̍k-tek-sèng.

Sū-si̍t-siōng, m̄-kóan hôan-thé-jī ia̍h kán-thé-jī, in lóng sī Tiong-kok bûn-jī, m̄-sī Tâi-ôan-jī. Tâi-ôan-lâng siōng-chá sú-iōng ê sī Lô-má-jī, m̄-sī Hàn-jī ! Nâ-iâⁿ ê lâng moh hôan-thé-jī ê LP, put-kò sī teh khi-phiàn ka-tī, m̄-káⁿ bīn-tùi Tiong-kok Kiōng-sán-tóng thóng-tī Tiong-kok ê sū-si̍t, chí-sī ūi tio̍h móa-chiok A-Q sim lāi hi-ké ê Tiong-kok bûn-hòa chiàⁿ-thóng! Le̍k-iâⁿ jîn-sū “khòaⁿ lâng chia̍h bí-hún teh hoah sio,” kiò-sī nā iōng hôan-thé-jī tō ē-sái kiàn-li̍p Tâi-ôan bûn-hòa ê chú-thé-sèng. Hit kóa kóng kah chhùi-kak chôan pho ê lâng soah bô chú-ì, m̄-kóan hôan-thé-jī ia̍h kán-thé-jī, in su-siá ê lóng sī Tiong-kok-ōe. Tùi-chiàu chi-hā, kū-iú Tâi-ôan chú-thé-sèng kap bûn-hòa tāi-piáu-sèng ê pún-thó͘ gí-giân, chhiūⁿ kóng Tâi-gí, Hakfa, gôan-chū-bîn cho̍k-gí, tī gōa-lâi-chéng Hôa-gí ê chau-that chi-hā, lóng bīn-lîm ē pí pak-ke̍k-hîm kap niau-hîm khah chá siau-sit ê gûi-ki. Chhiáⁿ mn̄g nâ-iâⁿ jîn-sū, Tâi-ôan bûn-hòa ê chú-thé-sèng kám tio̍h khò hôan-thé-jī? Lán sin-khu-piⁿ ê kok-ka, Hân-kok kap Oa̍t-lâm, in ūi tio̍h thut-hiàn pún-thó͘ bûn-hòa ê tāi-piáu-sèng, lóng lâi sóan-tek hùi Hàn-jī. Lán Tâi-ôan leh?

繁體字、簡體字攏毋是台灣字

蔣為文/台灣羅馬字協會 榮譽理事長


最近馬英九發表「識正書簡」的言論引發各界的撻伐。藍營人士認為繁體字(或所謂的正體字)才是中國文字的正統,綠營人士則認為使用繁體字才能與簡體字區隔以維持台灣的獨特性。

事實上,不論繁體字或簡體字,它都是中國文字,不是台灣文字。台灣人最早使用的是羅馬字(俗稱新港文及白話字)而不是漢字!藍營人士擁抱繁體字不過是欺騙自己,不敢面對中國共產黨統治中國的事實,只為滿足阿Q心中虛幻的中國文化正統!綠營人士「看人食米粉teh喊燒」誤以為只要使用繁體字就可以建立台灣文化的主體性。這些用詞咄咄逼人的政客卻沒注意,不論繁體字或簡體字,它們書寫的都是兩邊互通的華語。相形之下,具台灣主體性與文化代表性的本土語言諸如台語、客語及原住民族語,在外來種華語的侵襲下,都已面臨將比北極熊及貓熊提早消失的困境。請問綠營人士,台灣文化的主體性是要靠繁體字嗎?漢字文化圈的周遭國家韓國與越南,為凸顯本土文化的代表性,紛紛選擇廢漢字。台灣呢?