Saturday, February 21, 2009

Ke-aū


Chok-sû-chok-khiok: 鄭進一
????
Ū chi̍t ji̍t, lán nā lāu
Chōe bô lâng kā lán iú-hāu
Góa ē poe lí chē tiam i-liau
Thiàⁿ lí kóng siàu-liân ê-sî-chūn
Lí ū gōa gâu...

Chia̍h hó chia̍h bái bô he? tau?
Goān? thiⁿ goān? tē ?? ?? ??...
--------------------
Behind You

One day, when we get old,
when we can't find people to take care of us,
I'll sit next to you on the bench,
listen to your endeavors from your younger days.
It doesn't matter whether we have fancy meals,
neither do we know to blame luck or people.
Your hand, I'll hold it tight,
because I am always behind you.

I spent the best time of my life, married to you in a family.
I followed you from young to old.
Life's stories, I have seem them all,
who else is more important than you?
I dedicated my life to a family,
only to find out that happiness comes with its ups and downs.
When the time of departure comes,
I'd let you go first...
because I cannot hold the thought that...
I'd leave you in tears for me.

One day, when we get old,
and our children are there for us,
if you get bored, let us go over our picture albums,
and check out how handsome you were at our wedding.
It doesn't matter whether we have fancy clothes,
neither do we know to blame anything.
Your heart, I'll always keep it on my mind,
because I am always behind you.

I spent the best time of my life, married to you in a family.
I followed you from young to old.
Life's stories, I have seen them all,
who else is more important than you?
I dedicated my life to a family,
only to find out that happiness comes with its ups and downs.
When the time of departure comes,
You should let me go first...
because I cannot hold the thought that...
I'd see you in tears for me.

Translated by tadpolenese.com

Tuesday, February 10, 2009

"Kám-siā Lí" - Lîm Hoàn-kun

Kám-siā Lí © 2003 -- Chok-sû-chok-khiok: Lîm Hoàn-kun (Judy Linton 林奐均)

Tē It Toāⁿ:
Kiâⁿ tī jîn-seng chit tiâu lō͘ lâi
Ū-sî-chūn oa̍t thâu lâi kā i khòaⁿ
Chi̍t lō͘ ū hoaⁿ-hí, chi̍t lō͘ ū lâu ba̍k-sái
Chit tiâu lō͘ góa pēng bô ka-kī kiâⁿ

Tē Jī Toāⁿ:
Múi chi̍t kha-pō͘ lóng sī Chú khan góa kiâⁿ
I koh sù góa chin hó ê pêng-iú lâi chòe phoāⁿ
Lí hō͘ góa chi-chhî thiàⁿ-sioh; lí hō͘ góa koan-sim chiok-hok
Lí kā Sîn ê ài chhiong-móa góa sèⁿ-miā

Chàu-ga̍k:
Goán boeh kám-siā lí, kám-siā lí
Goán boeh kám-siā lí, kám-siā lí
Goán boeh o-ló Chú hō͘ góa pêng-iú chhiūⁿ lí
Goán boeh kám-siā lí, kám-siā lí

===============================


  • "Tē it tōaⁿ" mā ē-sái kóng, "tē it pha"
  • Chàu-ga̍k (奏樂) sī kian-chàu (間奏) ê ì-sù.
  Hôa-gí kiò-chò:(ㄐㄧㄢ、ㄗㄡ、)


From the album, "You Are My Most Beloved" --

Êng-he̍k
Tē-cha̍p-gō͘-kài Kim-khiok-chióng
Sì-hāng Toā-chióng:

 • Chòe ka chong-kàu im-ga̍k choan chi̍p chióng
 • Ji̍p-ûi Chòe ka chuan-ji̍p

   * Ián-chhiùⁿ
   * Chok-sû-jîn
   * Chè-chok-jîn

Golden Melody Award Winner 2004 - Best Gospel Album. Nominee: Best Singer, Best Song-writer, Best Producer