Tuesday, December 29, 2009

Tiù-tiù-tâng


An orchestrated version with historic pictures in I-lan County, Taiwan.


"Tiù-tiù-tâng," classic Taiwanese folk song from I-Lan County. This 1968 version by Teresa Teng is extremely commercialized. Teresa Teng 鄧麗君 originates from Yunlin County, Taiwan.

And now sung by a new generation:
And another Taiwanese folk song:

Tuesday, December 22, 2009

Ta'k-kang ài liān-si'p kóng kap siá Tâi-gíBo'k-su, ài ta'k-kang liān-si'p kóng Tâi-gí.


Sèng-tàn-cheh Khoài-lo'k !
Merry Christmas.

Wednesday, November 11, 2009

"En̂-têu Kîm-ngit Lòi So-mu" -- Liau Tet-thiâm [客家話]

1.
En̂-têu kîm-ngit lòi so-mu,
Chhong-kô chan-mî kám-chhia Chú;
Su-kiên van-vu̍t Sùn chhóng-chho,
Ya kiung ên-têu li̍t-thoi chú.

2.
En̂-têu kîm-ngit lòi so-mu,
Hia̍p-li̍t kot-chhó fe̍t chhán-thú;
Sùn-sîm sùn-yi lòi ki-ngiam,
Yàng-ko sâm-sên lâu mìn-khu.

3.
Kîm-ngit lòi-to fùn-mu chhièn,
Thai-kâ yím-súi oi sû-ngièn;
Hau-kin fu-mû he Chú-hiun,
Kin-pai Thiên Fu yin vì-siên.

4.
Kîm-ngit lòi-to fùn-mu chhièn,
Chhiòn-kâ súm-chúng yu tûi-yén;
Li̍p-sûn hàng-tho yùng-yeu Sùn,
Chho-fuk ngìn-khiùn kien lo̍k-yèn.

---
English:

As we come to sweep the grave, we meet God with thanks and praise.
He who does all things renew, did make our ancestors, too.

As we come to sweep the tomb, cut the grass and turn the earth,
thankfully here we recall, our ancestors in God's hall.

Meeting here before the tomb, this is not a time of gloom.
Parents taught us of the Lord, steeped us in God's holy word.

In the grave-yard where we stand, as a fam'ly hand in hand,
glory give to God above, who receives us all in love.

Words: Liau Tet-thiâm 1999 (Taiwan) ; English translation: David B. Alexander 2004
Music: Lìm Li-ngiu̍k 1986 (Taiwan)

"Chhì-phè hō͘ Hé Sio" -- Ko Chùn-bêng

1.
Chhì-phè hō͘ hé sio, sio kàu chin lī-hāi,
Chóng-sī bô sio khì, iû-goân teh khiā-chāi.

(Ho̍k-koa)
Iām-hé chi̍t ē kè, in chiū koh hoat-gê,
Chhun-thiⁿ chi̍t ē kàu, in chiū koh khui-hoe.

2.
Chhì-phè hō͘ hé sio, chóng-sī bô sio khì,
Sìn-tô͘ siū khó͘-chhó͘, iáu-kú bô lóe-chì.
(Ho̍k-koa)

3.
Chhì-phè ho͘ hé sio, chóng-sī bô sio khì,
Kàu-hōe siū pek-hāi, hoán-tńg ná heng-khí.
(Ho̍k-koa)

4.
Lán tio̍h ài ióng-kám, ūi Chú lâi cheng-chìn,
Khó͘-lān nā jú tōa, lán tio̍h ná kian-sìn.
(Ho̍k-koa)

Words: Ko Chùn-bêng 1982
Music: based on Koa-á-hì khàu-tiâu-á, Lo̍h Î-tō 1985.

Thursday, October 15, 2009

Toh chi̍t ê Lô-má-jī ê siá-hoat sī siōng hó? 羅馬字

Lán lâi khòaⁿ toh-chi̍t-ê Lô-má-jī ê siá-hoat sī siōng hó. Góa siūⁿ Kàu-hōe ê POJ sī siōng hó.

1. POJ bó-im khah se̍k-ha̍p só͘-ū ê khiuⁿ.

Phí-jú-kóng 做伙
POJ: chò-hóe ~ chòe-hé
Ū-sî teh iōng "o", á-sī "oe", á-sī "e". Só͘-í khah se̍k-ha̍p iōng "o" kap "e" ha̍p-chò-hóe. Khah kán-tan, iā khah chheng-chhó.

[MOE khah bô se̍k-ha̍p -- tsò-hué ~ tsuè-hé --- In-uī MOE se̍k-ha̍p chi̍t ê khiuⁿ, niā-niā. Nā iōng MOE, ài iōng khah-chē jī siá bô kang ê khiuⁿ : "o", "ue", "e"]

2. POJ chú-im
Koh POJ iōng ê chú-im "chh" pí MOE iōng ê "tsh" mā khah chheng-chhó. POJ ê chú-im ê siá-hoat hō͘ kám-kak sī chi̍t ê im, niā-niā.

MOE "tsh" khòaⁿ--khì-lâi sī saⁿ ê chú-im. Chit khoán ê siá-hoat khah bô chheng-chhó.

3. POJ ê bó-im kap chin-chiáⁿ ê siaⁿ khah kīn.

• Nā iōng POJ siá tit kap tek ê "i" kap "e", kóng--chhut-lâi ū-iáⁿ sī bô kang--ê.
Put-kò MOE ē lóng siá "i" -- tit , tik

4. MOE ê bó-im khah ē hō͘ si̍p-koàn iōng Eng-gí ê lâng tha̍k Tâi-gí, ē tiāⁿ-tiāⁿ tha̍k-m̄-tio̍h.

• "Keng," chit jī ê hoat-im kap Eng-gí ê "ing" mā-sī bô kang-khoán.
Put-kò MOE lóng sī teh iōng "ing"

• Eng-gí phó͘-tóng teh iōng ê "oo" kap Tâi-gí ê "o͘" chit ê siaⁿ sī bô kang-khoán. Eng-gí siá "oo" ê siaⁿ khah sêng Tâi-gí iōng ê "u" á-sī Hôa-gí iōng ê ㄜ ,ㄨ
Put-kò MOE teh iōng "oo". Nā iōng POJ ê "o͘", siaⁿ hun khah chheng-chhó.

NOTE: Khai-sí o̍h "tsē" pí "chē" ê siaⁿ ū khó-lêng khah kín tō chai àn-chóaⁿ tha̍k. M̄-kú í-aū tō khah ho̍k-cha̍p. In-ūi nā iōng "ts", tio̍h ài iōng "tsh". Koh "ts" bô se̍k-ha̍p siá "tsia̍h" ; "chia̍h" khah hó. Só͘-í "chh, ch, chhi, chi, j, ji" pí "tsh, ts, tshi, tsi, j, ji" koh khah hó--chi̍t-sut-a. One must be balanced. A perfect match to English would create a profusion of letters. It is better that, like Korean, Taiwanese has closer to one sound corresponding to one letter unit.

Lâng nā bē-táng phah Tâi-gí 8 im, ē-táng iōng chit ê bāng-chām ê siá-hoat ASCII: http://www.taiwanchurch.org/linton/twemail.htmlPa̍t ê siá-hoat chin ho̍k-cha̍p.

Phí-jú-kóng Modern Literal Taiwanese (MLT)

MLT: Kin'afjit hit'ee zabor-gyn'ar laai goarn taw khvoax goar.
POJ: Kin-á-ji̍t hit ê cha-bó͘ gín-á lâi goán tau khòaⁿ góa.

MLT: Piexnsor ti tøfui?
POJ: Piān-só͘ tī toh-ūi?


------- Ìn Chú-lia̍t Bo̍k-su (Joel Linton)

P.S. Probably the majority of Taiwanese literature, as well as the two largest dictionaries (Published by the Maryknoll Language Institue and another by the Taipei Language Institute) use the church romanization.

Ma-li ma-li ti Yi-su sa-ma 排灣歌

2 Paiwan Dialects?:

Ma-li ma-li ti Yi-su sa-ma, ma-li ma-li ti Yi-su sa-ma,
sa te ka na ma te-ve te vel, sa te ka na ma te-ve te vel.
Hai ya na i yu in hai ya na i yu in i ya u hai yan.

vs.

Mali mali di Eh-su shama, mali mali di Eh-su shama
Shada gana ma damun damun, shada gana ma damun damun.
Haiyo ee-yo-een, haiyo ee-yo-een, ee-ya-oh haiyang.1.
Ma-li ma-li ti Yi-su sa-ma, ma-li ma-li ti Yi-su sa-ma,
sa te ka na ma te-ve te vel, sa te ka na ma te-ve te vel.

Refrain: Hai ya na i yu in hai ya na i yu in i ya u hai yan.

2.
Ka le va itai Yisu sama, ka le va itai Yisu sama,
Ki te na na ma pase qe ling, ki te na na ma pase qe ling.

3.
Ze nge ri ta i Yisu sama, ze nge ri ta i Yisu sama
A na ki li vak ta nu i ten, a na ki li vak ta nu i ten.

4.
Li gu i ta i Yisu sama, li gu i ta i Yisu sama,
Ma va na ta ka ki qe li ngan, ma va na ta ka ki qe3 li ngan.

(song based on Psalm 105:14, Psalm 121)
English:
1. Thanks and praises to the Lord Jesus Christ...let all peoples bow before the Lord
2. Joyfully approach the King of kings ... he it is who gives us everything
3. Hearts and voices lift to praise the Lord... all who hope in his salvation
4. Glorify the name of Chirst our Lord... he alone can give eternal life.

Taiwanese:

1
Kám-siā o-ló Chú Iâ-so͘ Ki-tok
Bān-cho̍k bān-bîn it-chê kèng-pài i

感謝謳咾主耶穌基督
萬族萬民一齊敬拜祂

ㄧ齊 = 做伙 chò-hóe


====================
Note: l = lj ; t = tj

Ma-lji ma-lji ti Yi-su sa-ma, ma-lji ma-lji ti Yi-su sa-ma,
sa tje ka na ma te-ve te velj, sa tje ka na ma te-ve te velj.
Hai ya na i yu in hai ya na i yu in i ya u hai yan.

Wednesday, October 7, 2009

Hoklo, Hakka or Indigenous Language Literature Award Nominations

Awards of Minnan, Hakka or Indigenous Language Literature to Accept Submissions Starting on September 2

August 20, 2009

The Ministry of Education is looking for literary masterpieces in Minnan, Hakka, or indigenous languages for the nomination of the annual literary award. Contestants will be divided into teachers, students, and general public. The top three of each group will receive monetary award of ten thousand to fifty thousand NT. Contestants must send in their works between September 2 and October 16. For more information please check out the official website.


Download: Mandarin text [.DOC format]

Ministry of Education
No.5, Zhongshan S. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 10051, Taiwan
Tel:886-2-7736-6051

Friday, October 2, 2009

Tâi-gí Bûn-ha̍k-chi̍p

A Body of Taiwanese Language Literature


 • The Black-Bearded Bible Man -- Opera -- 2008
 • Cha̍p-hāng Koán-kiàn -- © 1925 Chhòa Pôe-hóe -- pub. 2008 TCP -- 162 pages
 • Chhì-á-lāi ê Pek-ha̍p-hoe -- by Lōa Jîn-seng © 1954, 2008 -- pub. TCP -- 192 pages
 • Hiān-tāi Tâi-gú Sin-iok Sèng-keng -- ©2007 The Bible Society in Taiwan -- 408 pages
 • Hong-bô͘ Kam-chôaⁿ -- Mrs. Charles E. Cowman, transl. Tân Chheng-chùn © 2006 -- pub. TCP -- 416 pages
 • Jīn-sek Tâi-oân -- 1998 -- pub. Maryknoll Language Service Center -- 95 pages
 • Kàu-hōe ê Lé-pài kap Sèng Lé-tián -- 1994 -- pub. TCP -- 282 pgs
 • Lia̍p-lia̍p Kai Sin-khó͘ -- pub. Maryknoll Language School -- 34 pages
 • Lear Ông (King Lear) -- by Shakespeare, tr. © 1996 Tēⁿ Hūi-hun -- pub. Tâi-leh Chhut-pán-siā (5% Society) -- 27 pages
 • Mī-hún-chhiúⁿ ê Kúi-á (Uncle Tom's Cabin) -- by Harriet Beecher Stowe, tr. © 1996 TaiBunun -- pub. Tâi-leh Chhut-pán-siā (5% Society) -- 39 pages
 • Opera-lāi ê Mô͘-sîn-á (The Phantom of the Opera) -- by Jennifer Bassett, tr. © 1996 by Loonng -- pub. Tâi-leh Chhut-pán-siā (5% Society) -- 66 pages
 • Sèng-keng Kò͘-sū -- 1954, 2007 -- pub. TCP -- 64 pages
 • Sèng-si -- 1964, 2005 -- pub. TCP -- 792 pages
 • Sin-kū-iok ê Sèng-keng -- © 2006 The Bible Society in Taiwan -- 1349 pages
 • Tâi-gí Kò͘-sū Chi̍p -- compiled by Clarence Engler; Edited and Romanized by Gô͘ Ko-siong; selected and written down by Mr. Ng Eng-seng, Mr. Siau Eng-chhun, Mr. Ia̍p Tek-bong, Mrs. Tiuⁿ A-boan and Miss Tân Kheng-ka, © 1963, pub. Taichung Catholic Diocesan Centerhouse -- 205 pages
 • Tâi-gú Si-phian: Ah-ūn Khé-èng - Tīⁿ Jî-gio̍k -- 2006 -- pub. TCP -- 439 pgs
 • Tâi-gí Sin-koa -- 1992, pub. EGP -- 120 pages
 • Tâi-oân ê Nî-cheh (Taiwanese Festivals & Customs) -- 1992 -- pub. Maryknoll Language Service Center -- 245 pages
 • Tâi-uân Guân-khì Pó-tián -- © 2007 Wi-vun Taiffalo Chiung -- pub. National Cheng Kung University -- 107 pages


Publishers:
• EGP: Elim Gospel Press / Í-lim Hok-im Chhut-pán-phin
• Maryknoll Language Service Center
• National Cheng Kung University
• Tâi-leh Chhut-pán-siā (5% Society)
• TCP: Taiwan Church Press / Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā

......
Additional works listed in NCKU Library

Saturday, September 26, 2009

Koan-hē Poa̍h-kiáu 賭博 tī Phêⁿ-ô͘


Ta̍k-ê hó; ta̍k-ê pêng-an. Góa sī Ìn Bo̍k-su.

Lán lóng ài Tâi-oân. Lán boeh éng-oán tòa tī chia. Góa hi-bāng góa ê gín-á tī Tâi-oân tōa-hàn. Góa ǹg-bāng in seng-tióng ê khoân-kéng sī chin kiān-khong-.ê. Án-ne, in ē kap pa̍t-lâng kóng Tâi-oân sī chi̍t ê chin hó ê kok-ka.

M̄-kú poa̍h-kiáu ē hō͘ Tâi-oân ê siā-hōe ē lú lâi lú bái, lú lâi lú loān.

Poa̍h-kiáu chhin-chhiūⁿ teh chia̍h to̍k ê tiâu-tiâu.

Kiáu-keng tùi tong-tē-lâng bô hó-chhù. Hit khoán chîⁿ tiāⁿ-tiāⁿ ē tùi o͘-siā-hōe kah tham-ù ê chèng-hú hia khì.

Ū kiáu-keng, tō ē ū to̍k-phín, ū po̍k-le̍k, ū sek-chêng, ū jîn-kháu ê bé-bē, iōng to̍k-phín khòng-chè in.

Chhiáⁿ tāi-ke chù-ì, mài hō͘ hia ê tông-ì poa̍h-kiáu ê lâng ê hó-thiaⁿ-oē phiàn-.khì !

- Ìn Chú-lia̍t Bo̍k-su (Joel Linton)


Update: the referendum to allow gambling did not pass. But will the government honor the result of the democratic referendum or not?

Thursday, September 17, 2009

Coveoza no a mo ta pepe 鄒語

Coveoza no amo to pepe i 'e yatatiskova
a'cuha no faeni o iesu ino hiasi coveoza
tesi a'cuha to'usni nate tma'uzo to iesu
mongoi note apayu'u mayo no aisinnsou


* coveoza 慈愛 loving kindness (The Hebrew word : "hesed")
* aesi 真正 truly, surely
* sou 生命 life
* a mo ta pepe 天上的父 Heavenly Father

Kulumaha (布農語)

Isia madumduman tu daan uka na mahtu sinadaan
Nii tu haiap tu na masikua
Kaivakaiva saikin sain tin minbuhbuh sia madumduman
Mahanimulmul inaak is-aang
Kulumaha kulumah
Kulumaha kulumaha laupa kau
Sisdanga mas Sasbinaz pasansinhal imita tu lahaiban


* kulumaha 回家吧 Let's return home.
* isia madumduman 在黑暗的地方 in a dark place
* daan 道路 road, path
* saikin 我 I , me
* Sasbinaz 主 Lord
* imita 我們的 our

Pklug ku pspngan ni mqraqil sida (太魯閣語)

Pklug ku pspngan ni mqraqil siida
Mttuku jiyun gnhuway msa Yisu
Pklug naqih bi kuxul ungat biyax mu siida
Mttuku jiyun gnhuway msa Yisu
Mtmay qsahur mu Kari mdudul Bgihur Suyang
Pqqaras ana manu pnspngan yaasa nrngaw knan
Mttuku bi jiyun ka gnhuway na knan o snhiyun mu

* Bgihur Suyang 聖靈
* kuxul 喜歡
* pqqaras 喜樂
* snhiyun 相信

Se me re ser (排灣語)

1.
Malji Malji a tja Cemas ru i ya qu a na
ne ma qe sa tje ka mapaseqeljing ru i yu
in i no in qaiqi qa u ru i yu in i no in.

2.
Pasiqaca i a semenai ru i ya qu a na ne ma
qe a maleva ta tja Cemas ru i yu in i no in
qaiqi qa u ru i yu in i no in.


* malji malji 感謝 thanks
* semenai 唱歌 sing songs
* senai 歌 song
* maleva 快樂 joy, happiness

(Notice the infix "me" that turns the noun "song" into the verb "to sing songs" -- senai --> semenai

Correction:
senai > s-em-enai
buru > b-en-uru
cedas > c-em-edas
)

Milongoc to Pidipot no Kawas (阿美語)

Wamaaw nanay tengilen iso ko
Pitahidang ako a milongoc tengilen ko tolon ako
Itini iraay no loma' a pala kako
Mararom ko faloco' no mako milongoc kako
Keriden kako a patangasa i nga'ayay a piki'adingan

Anay ta trahu Yaba ta (泰雅語)

1.
Wah pqwas ta kwara wah pyugi ta kwara
Anay ta trahu Yaba ta kwara
Yanay ta kakay ta gyahay ta nqwaq ta
Teta mqas Yaba ta

2.
Gyehay ta papak ta gyahay ta lungan ta
Te mwah ku qsahuy Yaba ta kayal
Galaw ta kintaqn ta galaw ta pnongan ta
Glgay ta ptyogaw ta


• way pqwas 來唱歌

- Written by Payas, Tusang

- CD Produced by Sing Olam and the Presbyterian Church in Taiwan.

Saturday, August 29, 2009

Sèng-tàn Ham-lêng -- Taiwanese Christmas Song

[Jingle Bells Melody]

Sèng-tàn teh beh kàu, Tāi-ke teh théng-hāu,
Jîn-lūi teh ǹg-bāng, Sok-pa̍k siū tháu-pàng.

Sèng-tàn teh beh kàu, Hô-pêng ê sî-hāu,
Jîn-lūi chin-chiàⁿ teh ǹg-bāng, Sok-pa̍k beh siū tháu-pàng. O͘h!


[Chorus 2x]
Tio̍h hoaⁿ-hí, tio̍h hoaⁿ-hí, Chú Iâ-so͘ chhut-sì,
Chhut-thâu-thiⁿ, beh chhut-thâu-thiⁿ,
Uī lán Chú Iâ-so͘ chhut-sì. O͘h!

Thursday, August 13, 2009

我若無感恩, 我不再有春

Góa nā bô kám-un, Góa bōe koh ū chhun
我 若 無 感 恩, 我 不 再 有 春
老牧者2009.08.13

Kám-siā Siōng-tè, Sù góan chôan-ke,
感謝天父,賜阮全家,

Pat-pat Chúi-chai, Pêng-an bô-gāi.
八八水災,平安無礙。

Patt-lâng sit-chong, Ka-phòa jîn-bông,
別人失蹤,家破人亡,

Góan bián siûnn-chúi, Chiahh-pá sim khui.
阮免瘍水,食飽心開。

Tann góa nā bô khut-kē, Góa tek-khak ū chai-ē.
今我若無屈低,我的確有災厄。

Góa beh siông-siông kám-un, Lí thiànn góa kàu ū chhun.
我要常常感恩,祢愛我到有

Góa beh hiàn sóu-ū ê nn̄g-lî,
我欲獻所有的二厘,

Kiû Chú sèng-piatt oahh-iōng kiù-tī.
求主聖別活用救治。

Friday, August 7, 2009

1955 Chú-ji̍t-o̍h ê Bûn-ha̍k 主日學ê文學 Sunday School Literature of the 1950's

Tē 12 Khò

1.
Siōng-tè choân-lêng ta̍k hāng ē,
Iā ū chhòng-chō thiⁿ kap tē ;
Iā ū chhòng-chō ta̍k hāng mi̍h,
Chhài-se, gō͘-kak móa-móa-sī.

2.
Khó-sioh chē-chē m̄ chai-iáⁿ,
Kóng ū Siōng-tè sī bô-iáⁿ ;
Lia̍h-chún ta̍k hāng sī chū-jiân,
Tek-chōe Siōng-tè chin khó-liân.

3.
Taⁿ lán tio̍h lâi kám-siā Chú,
Chai I siúⁿ-sù hiah hong-hù ;
Iā ài hōng-hiàn lâi pò-tap.
Goān Chú àⁿ-lo̍h lâi kàm-la̍p

Kim-kù: Lí tio̍h ēng kám-siā chò chè hiàn hō͘ Siōng-tè (Si-phian 50:14)

--------

1955 nî, hit ê-sî-chūn, in tiāⁿ-tiāⁿ iōng kim-kù hō͘ gín-á khah hó ē-kì-tit chú-tê.


SRC: Chú-ji̍t-o̍h Kàu-chhâi ISBN 978-986-6947-95-7
出版:教會公報出版社 ©1955, 2008

Tuesday, July 21, 2009

Satapagan 1 - Genesis 1 - Amis Bible - 阿美語

O Kimad to Pakayniay i Nipisaga' no Kawas

[1] 1 I satapagan 'i, misaga' ko Kawas to kakarayan* ato hkal. 2 Itiya 'i, awaayho ko faco no sra. Awaayho ko maamaan. Maldef no nanom konini a sra a matahpo no to'man. Matayal* ko 'icel no Kawas i fafa'ed nonini. 3 "Ka ira ko likat" han no Kawas 'i, sata'gad sato. 4 Minegneg ko Kawas tonini a ta'gad ato to'man. 5 O romi'ad han nira ko ta'gad. O dadaya han nira ko to'man. Saka, ira ko dadaya, ira ko dafak. O saka ccay a romi'ad konini.

6, 7 "Kaira ko pala'eday to nanom," han no Kawas 'i, lahci sa a malacinowas ko nanom. Masaga' no Kawas ko pela'eday to ifafa'eday ato ikala'noay a nanom. 8 O kakarayan* han nira ko kalala'ed. Saka, ira ko dadaya, ira ko dafak. O saka tosa a romi'ad konini.

9 "Kalaccay a masa'opo ko ikala'noay no kakarayan a nanom ta talahkal ko sra," han no Kawas 'i, lahci sa konini. 10 O kanatal han no Kawas ko sra. O riyar han nira ko masa'opoay a nanom. Minegneg ko Kawas tonini 'i, rahker cigra. 11 Itiya 'i, sowalen no Kawas ko sra, "Kao kalgawan no kahirahira* no molgaway kiso to malo kasadakan no kahirahira no panay ato losay," han nira 'i, lahci sa konini. 12 Saka, molgaw i sra ko kahirahira no pinaloma ato kahirahira no losay. Mado'do nagra ko sa'osi no Kawas tonini 'i, rahker cigra. 13 Saka, ira ko dadaya, ira ko dafak. O saka tolo a romi'ad konini.

PDF
Archive.org

* onini a kakarayan 'i, o mihaopay to fo'ifo'is ato cidal ato folad.
* matayal - madigol no 'icel no Kawas (ka'amis).
* kakarayan - karayan (Kaligko a kowan).
* kahirahira (kawali); kalo iraira (ka'amis); kahairaira (Posko).

Vinqacan 1 - Genesis 1 - Paiwan Bible - 排灣語

Vinqacan 1:1-19
qemati a Cemas tua kana nemanemanga.

1 ka patagil a Cemas a qemati tua kalevelevan katua kacauan, 2 a i kacauan namaqaluvu saka nekanan nu nemanema. a inu tu nazuanga tua kacauan lavek sakamaya, a namiseleman a neka nu telar; lakua a kate piculan a Vavak nua Cemas i taivavaw tua zalum a palavalavak. 3"ula izua a telar!" kaya Cemas a qivu, izuanga a telar. 4paka nanguaq a Cemas tua telar, sa peneti a papartimali a telar katua selemanan. 5 a telar pinaka muqadadaw, a selemanan pinaka qezemezemet. cemalivat a qezemezemet, sa kalia. aicu mavan a kinudan nua Cemas tua sika 1 qadaw.

6-7"ula izua kalevelevan a patatukuda tua zalum i teku katua i vavaw!" kaya uta a Cemas a pazazekat, maitazua mapasusu. maitazua Cemas a qemati tua kalevelevan a patatukuda tua zalum i taivavaw katua i taiteku. 8 azua sinipatatideq pinaka kalevelevan. cemalivat a qezemezemet, sa kalia. aicu mavan a sika 2 qadaw.

9"ula matevetevel a mapataita a zalum i taiteku tua kalevelevan, ula mapacun a qipu!" kaya Cemas a pazazekat, maitazua mapasusu. 10azua namapacun a qipu pinaka kadunangan, azua namapataita zalum pinaka lavek. paka nanguaq a Cemas tua qinati nimadu a kadunangan katua lavek. 11"ula cemuvuq a kemasi kadunangan a martimalimali a cemel katua kasiw, a mavan a venavat katua venangavangal!" kaya Cemas a pazazekat, maitazua mapasusu. 12 sa kirimu a veneve a kemasi kadunangan a martimalimali a cemel katua kasiw. paka nanguaq a Cemas taicu a marka qinati nimadu. 13 cemalivat a qezemezemet, sa kalia. aicu mavan a sika 3 a qadaw.

14 "a i kalevelevan ula izua marka telar a papartimali tua muqadadaw katua qezemezemet, a pukelang.tua cavil, tua qadaw, katua kalavevean kalazalangzangan kalauragan kalalaleqelan, 15 saka patelar uta tua kadunangan a kemasi kalevelevan!" kaya Cemas a pazazekat, maitazua mapasusu. 16 pai qemati a Cemas tua telar a 2: a qadaw a kisan paqulaqula nu muqadadaw; katua qilas a paqulaqula nu qezemezemet. qemati uta tua marka vituqan. 17 sa pizua-i i kalevelevan, a paqula tua kadunangan, 18 a uri kilalaing (kemareng) tua kacauan nu muqadadaw nu qezemezemet, a papartimali tua qulalan katua namiseleman. paka nanguaq a Cemas tua qinati nimadu a telar. 19 cemalivat a qezemezemet, sa kalia. aicu mavan a sika 4 a qadaw.

PDF
Archive.org

Monday, July 20, 2009

Iōng chi̍t-koa Lô-ma-jī ê Siá-hoat

Lí kam-kak toh chi̍t ê siá-hoat sī khah hó tha̍k ê?


Só͘-ū ê gú-giân siā-kûn lóng ū khoân-lī kiàn-li̍p, pó-chûn, kap siu-kái in ka-tī ê goân-sú tē-miâ. Chia ê tē-miâ bē-sái iōng bú-toān ê hong-sek huì-tî, niú-khiok, sīm-chì kái-siá, mā bē-sái in-uī chèng-tī ia̍h-sī kî-tha chōng-hóng ê kái-piàn cho-siū tio̍h thè-oāⁿ. 


Soo-ū ê gú-giân siā-kûn lóng ū khoân-lī kiàn-lipp, pó-chûn, kap siu-kái in ka-tī ê goân-sú tē-miâ. Chia ê tē-miâ bē-sái iōng bú-toān ê hong-sek huì-tî, niú-khiok, sīm-chì kái-siá, mā bē-sái in-uī chèng-tī iahh-sī kî-tha chōng-hóng ê kái-piàn cho-siū tiohh thè-oānn. 


Sóo-ū ê gú-giân siā-kûn lóng ū khuân-lī kiàn-li̍p, pó-tsûn, kap siu-kái in ka-tī ê guân-sú tē-miâ. Tsia ê tē-miâ bē-sái iōng bú-tuān ê hong-sik huì-tî, niú-khiok, sīm-tsì kái-siá, mā bē-sái in-uī tsìng-tī ia̍h-sī kî-tha tsōng-hóng ê kái-piàn tso-siū tio̍h thè-uānn. Sóo-ū ê gú-giân siā-kûn lóng ū khuân-lī kiàn-lipp, pó-tsûn, kap siu-kái in ka-tī ê guân-sú tē-miâ. Tsia ê tē-miâ bē-sái iōng bú-tuān ê hong-sik huì-tî, niú-khiok, sīm-tsì kái-siá, mā bē-sái in-uī tsìng-tī iahh-sī kî-tha tsōng-hóng ê kái-piàn tso-siū tiohh thè-uānn. 


News in Truku Austronesian Language, Taiwan Formosa, Hawaiiki

News in Tayal Austronesian Language - Taiwan, Formosa, Hawaiiki

The host must ask questions in Mandarin because he is interviewing someone from the Beinan Austonesian people.

Rukai

Kavalan Austronesian Language (噶瑪蘭族 Kebalan), Taiwan Formosa HawaiikiKai nua Paiwan (Kai nua kachalishian) -- News in the Paiwan Austronesian Language, Taiwan Formosa Hawaiiki

News in Austronesian Language of Orchid Island, Taiwan, Formosa, Hawaiiki

Orchid Island - Yami Austronesian People -- in Taiwan, Formosa, Hawaiiki

世界語言權宣言 Universal Declaration of Linguistic Rights

This from --- Hui-hông:

附件三:1996年《世界語言權宣言》(Universal Declaration of Linguistic Rights)摘錄

全文請參閱施正鋒編2002《語言權利法典》台北:前衛出版社。


Article 31第三十一條Tē Sann-tsa̍p-it Tiâu


All language communities have the right to preserve and use their own system of proper names in all spheres and on all occasions.

所有語言社群均有權在所有範疇與所有場合中保存並使用其合宜的姓名系統。

Sóo-ū ê gú-giân siā-kûn lóng ū khuân-lī tī sóo-ū ê huān-uî kap tiûnn-sóo tiong pó-tsûn pĪng-tshiánn sú-iōng in ha̍p-gî ê miâ-sènn hē-thóng. Article 32第三十二條Tē Saⁿ-tsa̍p-jī Tiâu


1. All language communities have the right to use place names in the language specific to the territory, both orally and in writing, in the private, public and official spheres. 

2. All language communities have the right to establish, preserve and revise autochthonous place names. Such place names cannot be arbitrarily abolished, distorted or adapted, nor can they be replaced if changes in the political situation, or changes of any other type, occur. 


第一項
所有語言社群均有權以其區域專屬語言使用地名,無論是在口語或書寫上、在私下、公開或是官方場所。

第二項
所有語言社群均有權建立、保存、及修改其原始地名。這些地名不得被武斷地廢除、扭曲或改寫,亦不得因為政治或其他情況之改變而遭到替換。

Tē-1-hāng 
Sóo-ū ê gú-giân siā-kûn lóng ū khuân-lī iōng in khu-hi̍k tsuan-sio̍k gí-giân sú-iōng tē-miâ, bô-lūn sī kháu-gí ia̍h-sī su-siá, tī su-té-hā, kong-khai ia̍h-sī kuann-hong ê tiûnn-sóo. Tē-2-hāng 
Sóo-ū ê gú-giân siā-kûn lóng ū khuân-lī kiàn-li̍p, pó-tsûn, kap siu-kái in ka-tī ê guân-sú tē-miâ. Tsia ê tē-miâ bē-sái iōng bú-tuān ê hong-sik huì-tî, niú-khiok, sīm-tsì kái-siá, mā bē-sái in-uī tsÌng-tī ia̍h-sī kî-tha tsōng-hóng ê kái-piàn tso-siū tio̍h thè-uānn. Article 33第三十三條Tē Sann-tsa̍p-sann Tiâu


All language communities have the right to refer to themselves by the name used in their own language. Any translation into other languages must avoid ambiguous or pejorative denominations. 
 


所有語言社群均有權以自己的語言稱呼自己。任何姓名的翻譯必須避免發生模糊或輕蔑的情況。


Sóo-ū ê gí-giân siā-kûn lóng ū khuân-lī iōng in ka-tī ê gí-giân tshing-hoo ka-kī. Jīm-hô miâ-sènn ê huan-i̍k pit-su pī-bián huat-sing iōng-jī hâm-hôo ia̍h-sī khin-bia̍t ê tsōng-hóng.


Article 34第三十四條Tē Sann-tsa̍p-sì Tiâu


Everyone has the right to the use of his/her own name in his/her own language in all spheres, as well as the right, only when necessary, to the most accurate possible phonetic transcription of his/her name in another writing system. 


人人均有權以其語言在所有場合中使用自己的姓名,同時亦有權,在必要的情況下,以最接近其姓名發音的方式將其轉化為文字。 


Lâng-lâng ū khuân-lī iōng in ka-kī ê gí-giân tī sóo-ū ê tiûnn-ha̍p sú-iōng ka-kī ê miâ-sènn. Kāng-khuán lâng lâng mā ū khuân-lī tī pit-iàu ê tsōng-hóng ê sî-tsūn, iōng tsuè tsiap-kīn in miâ-sènn huat-im ê hong-sik kā tsuán-tsò bûn-jī.附件四:1948年聯合國《世界人權宣言》摘錄


第二條
人人有資格享受本宣言所載的一切權利和自由,不分種族、膚色、性別、語言、宗教、政治或其他見解、國籍或社會出身、財產、出生或其他身分等任何區別。並且不得因一人所屬的國家或領土的政治的、行政的或者國際的地位之不同而有所區別,無論該領土是獨立領土、托管領土、非自治領土或者處於其他任何主權受限制的情況之下。

第七條
法律之前人人平等,並有權享受法律的平等保護,不受任何歧視。人人有權享受平等保護,以免受違反本宣言的任何歧視行為以及煽動這種歧視的任何行為之害。

Saturday, June 27, 2009

The Hunter - Buklavu 獵人- 布谷拉夫 by Biung

Bunun Austronesian language

Friday, June 26, 2009

泰雅古訓

A truly beautiful song
by Inka MbingB'nux sa sba yen
Pucin kin-na ho lan
Kin ho-lan ita Tayel
Gni lan ita kwa ra
Yu tas Lumbuta KmAyen KmYabox
Hparas mu mu sin nuo nan
Mu mu sin-n'rhgan
La xi pqiwal qtq-lcing
B ho yau mqtqia nux
Wi wan ali na bi nuoq
Wi wan ali na mqo yaw

Pwa gi pin na ka yel na
Tu nux bu bu na ya ya
La xi hmut mqia nux
Tq-qu sa ni qa qu mxa yel

Kia qe ran pa pak
te tqo yet mql qla nux
T-tluqi b-nki sga
Rsa ni no ku m-ho-wai

Howai ya ba ta Utux
Hparas gaga kra hu
Laxi ta ps ya qeh
Psbiaq ta ita kwa ra
Ita kwa ra kin ba han na Tayel

Saturday, June 13, 2009

Tâi-ôan-jī 台灣字

Hoân-thé-jī kap Kán-thé-jī Lóng m̄-sī Tâi-ôan-jī!
-- Chiúⁿ Ûi-bûn/Tâi-ôan Lô-má-jī Hia̍p-hōe

Chòe-kīn Má Eng-kiú hoat-piáu “bat chiàⁿ, siá kán” ê giân-lūn ín-hoat chin chē lâng kā phoe-phêng. Nâ-iâⁿ ê lâng jīn-ûi hôan-thé-jī chiah sī Tiong-kok bûn-jī, Le̍k-iâⁿ jîn-sū jīn-ûi hôan-thé-jī chiah ē-sái hām kán-thé-jī khu-keh thang ûi-chhî Tâi-ôan ê to̍k-tek-sèng.

Sū-si̍t-siōng, m̄-kóan hôan-thé-jī ia̍h kán-thé-jī, in lóng sī Tiong-kok bûn-jī, m̄-sī Tâi-ôan-jī. Tâi-ôan-lâng siōng-chá sú-iōng ê sī Lô-má-jī, m̄-sī Hàn-jī ! Nâ-iâⁿ ê lâng moh hôan-thé-jī ê LP, put-kò sī teh khi-phiàn ka-tī, m̄-káⁿ bīn-tùi Tiong-kok Kiōng-sán-tóng thóng-tī Tiong-kok ê sū-si̍t, chí-sī ūi tio̍h móa-chiok A-Q sim lāi hi-ké ê Tiong-kok bûn-hòa chiàⁿ-thóng! Le̍k-iâⁿ jîn-sū “khòaⁿ lâng chia̍h bí-hún teh hoah sio,” kiò-sī nā iōng hôan-thé-jī tō ē-sái kiàn-li̍p Tâi-ôan bûn-hòa ê chú-thé-sèng. Hit kóa kóng kah chhùi-kak chôan pho ê lâng soah bô chú-ì, m̄-kóan hôan-thé-jī ia̍h kán-thé-jī, in su-siá ê lóng sī Tiong-kok-ōe. Tùi-chiàu chi-hā, kū-iú Tâi-ôan chú-thé-sèng kap bûn-hòa tāi-piáu-sèng ê pún-thó͘ gí-giân, chhiūⁿ kóng Tâi-gí, Hakfa, gôan-chū-bîn cho̍k-gí, tī gōa-lâi-chéng Hôa-gí ê chau-that chi-hā, lóng bīn-lîm ē pí pak-ke̍k-hîm kap niau-hîm khah chá siau-sit ê gûi-ki. Chhiáⁿ mn̄g nâ-iâⁿ jîn-sū, Tâi-ôan bûn-hòa ê chú-thé-sèng kám tio̍h khò hôan-thé-jī? Lán sin-khu-piⁿ ê kok-ka, Hân-kok kap Oa̍t-lâm, in ūi tio̍h thut-hiàn pún-thó͘ bûn-hòa ê tāi-piáu-sèng, lóng lâi sóan-tek hùi Hàn-jī. Lán Tâi-ôan leh?

繁體字、簡體字攏毋是台灣字

蔣為文/台灣羅馬字協會 榮譽理事長


最近馬英九發表「識正書簡」的言論引發各界的撻伐。藍營人士認為繁體字(或所謂的正體字)才是中國文字的正統,綠營人士則認為使用繁體字才能與簡體字區隔以維持台灣的獨特性。

事實上,不論繁體字或簡體字,它都是中國文字,不是台灣文字。台灣人最早使用的是羅馬字(俗稱新港文及白話字)而不是漢字!藍營人士擁抱繁體字不過是欺騙自己,不敢面對中國共產黨統治中國的事實,只為滿足阿Q心中虛幻的中國文化正統!綠營人士「看人食米粉teh喊燒」誤以為只要使用繁體字就可以建立台灣文化的主體性。這些用詞咄咄逼人的政客卻沒注意,不論繁體字或簡體字,它們書寫的都是兩邊互通的華語。相形之下,具台灣主體性與文化代表性的本土語言諸如台語、客語及原住民族語,在外來種華語的侵襲下,都已面臨將比北極熊及貓熊提早消失的困境。請問綠營人士,台灣文化的主體性是要靠繁體字嗎?漢字文化圈的周遭國家韓國與越南,為凸顯本土文化的代表性,紛紛選擇廢漢字。台灣呢?

Friday, May 22, 2009

Hō͘ Gín-á Khòaⁿ

Thursday, May 14, 2009

Koan-hē Tâi-oân Kok-ka ê Chèng-tī kap Keng-chè

Ū lâng kóng, kó͘-phiò hut-jiân-kan titt-titt khí-kè, sī in-ūi Tiong-kok teh pang-chān Má Eng-kiú khoe-hokk jîn-khì, thang tī nî-té ê kōan-chhī-tiúⁿ sóan-kú, lâi tōa sèng-lī.
有 人 講, 股 票 忽然間 直直 起價,是 因為 中國 在 幫助 馬 英 九 恢複 人氣,通 在 年底 的 縣市長 選 舉,來 大 勝利。

Ū choan-ka á-sī chit hong-bīn thang-kng ê lâng, ōe-tit-thang lâi soat-bêng á-bô?
有 專家 或是 此 方面 通光 的 人, 會得通 來 說明 或無?

To-siā soat-bêng,
多 謝 說 明,

TJg 2009/5/7

Tuesday, May 5, 2009

In the legislature -- KMT suppression of Taiwan's languages -- on news

I Pay Buyci

nanu ake nya skayan,
qwas nanu cyanya pqwasan
yulung nanak uka halan
tusun su limuy yam. plahuy su na waxi
niyan la miyunaw siyaw ba silun


nanu cya nya ktalan
ini klhon nqas nya
yulaun nanak cya inu blaq halan,
wayan ta sibulin yaba ta kinlahuy
niyanla miyunaw siyaw ba silun

Another song from the album.

(from the 2007 self-titled album I Pay Buyci 依拜維吉, MVP Music)

* Taiwan Golden Melody Award Winner --
• Best Austronesian Language Album
• Best Austronesian Singer

Thursday, April 23, 2009

Gín-á tī ha̍k-hāu-lāi teh tha̍k Tâi-gí

2009世界母語日

Monday, April 20, 2009

Friday, April 3, 2009

Nā m̄-sī Siōng-tè ê lîn-bín kap chín-kiù,
若 不 是 上 帝 的 憐 憫 和 拯 救,

chiong ū lekk-sú í-lâi, kiám m̄-sī siông-siông,
將 有 歷 史 以 來, 豈 不 是 常 常,

tōa-kok khòann sió-kok sió-chokk,
大 國 看 小 國 小 族,

chhin-chhiūnn toh-téng ê tiám-sim leh?
親 像 桌 頂 的 點 心 咧?

      TJg, 2009.04.03
======================================
Chit ê lē hō͘ lán ū ki-hōe khòaⁿ lēng-gōa chi̍t ê siá-hoat:

khòann = khòaⁿ
chhiūnn = chhiūⁿ
lekk-sú = le̍k-sú
sió-chokk = sió-cho̍k

Te̍k-pia̍t sī in-ūi ū ê tiān-náu bē-tàng phah tē peh siaⁿ ê " ' " tiám. Koh-chài lí nā ū-hoat-tō͘ phah, m̄-kú kià hō͘ email ê lâng nā bô-hoat-tō͘ khòaⁿ, mā bô lō͘-iōng.

Siōng hó sī khì http://taigi.fhl.net the̍h Taigi Unicode ê font khǹg tī lí ê tiān-náu-lāi; chiah ū-hoat-tō khòaⁿ.

(需要灌Taigi Unicode字形,配合Firefox瀏覽器可閱讀此版本,速度緊koh可以下載)

Saturday, February 21, 2009

Ke-aū


Chok-sû-chok-khiok: 鄭進一
????
Ū chi̍t ji̍t, lán nā lāu
Chōe bô lâng kā lán iú-hāu
Góa ē poe lí chē tiam i-liau
Thiàⁿ lí kóng siàu-liân ê-sî-chūn
Lí ū gōa gâu...

Chia̍h hó chia̍h bái bô he? tau?
Goān? thiⁿ goān? tē ?? ?? ??...
--------------------
Behind You

One day, when we get old,
when we can't find people to take care of us,
I'll sit next to you on the bench,
listen to your endeavors from your younger days.
It doesn't matter whether we have fancy meals,
neither do we know to blame luck or people.
Your hand, I'll hold it tight,
because I am always behind you.

I spent the best time of my life, married to you in a family.
I followed you from young to old.
Life's stories, I have seem them all,
who else is more important than you?
I dedicated my life to a family,
only to find out that happiness comes with its ups and downs.
When the time of departure comes,
I'd let you go first...
because I cannot hold the thought that...
I'd leave you in tears for me.

One day, when we get old,
and our children are there for us,
if you get bored, let us go over our picture albums,
and check out how handsome you were at our wedding.
It doesn't matter whether we have fancy clothes,
neither do we know to blame anything.
Your heart, I'll always keep it on my mind,
because I am always behind you.

I spent the best time of my life, married to you in a family.
I followed you from young to old.
Life's stories, I have seen them all,
who else is more important than you?
I dedicated my life to a family,
only to find out that happiness comes with its ups and downs.
When the time of departure comes,
You should let me go first...
because I cannot hold the thought that...
I'd see you in tears for me.

Translated by tadpolenese.com

Tuesday, February 10, 2009

"Kám-siā Lí" - Lîm Hoàn-kun

Kám-siā Lí © 2003 -- Chok-sû-chok-khiok: Lîm Hoàn-kun (Judy Linton 林奐均)

Tē It Toāⁿ:
Kiâⁿ tī jîn-seng chit tiâu lō͘ lâi
Ū-sî-chūn oa̍t thâu lâi kā i khòaⁿ
Chi̍t lō͘ ū hoaⁿ-hí, chi̍t lō͘ ū lâu ba̍k-sái
Chit tiâu lō͘ góa pēng bô ka-kī kiâⁿ

Tē Jī Toāⁿ:
Múi chi̍t kha-pō͘ lóng sī Chú khan góa kiâⁿ
I koh sù góa chin hó ê pêng-iú lâi chòe phoāⁿ
Lí hō͘ góa chi-chhî thiàⁿ-sioh; lí hō͘ góa koan-sim chiok-hok
Lí kā Sîn ê ài chhiong-móa góa sèⁿ-miā

Chàu-ga̍k:
Goán boeh kám-siā lí, kám-siā lí
Goán boeh kám-siā lí, kám-siā lí
Goán boeh o-ló Chú hō͘ góa pêng-iú chhiūⁿ lí
Goán boeh kám-siā lí, kám-siā lí

===============================


  • "Tē it tōaⁿ" mā ē-sái kóng, "tē it pha"
  • Chàu-ga̍k (奏樂) sī kian-chàu (間奏) ê ì-sù.
  Hôa-gí kiò-chò:(ㄐㄧㄢ、ㄗㄡ、)


From the album, "You Are My Most Beloved" --

Êng-he̍k
Tē-cha̍p-gō͘-kài Kim-khiok-chióng
Sì-hāng Toā-chióng:

 • Chòe ka chong-kàu im-ga̍k choan chi̍p chióng
 • Ji̍p-ûi Chòe ka chuan-ji̍p

   * Ián-chhiùⁿ
   * Chok-sû-jîn
   * Chè-chok-jîn

Golden Melody Award Winner 2004 - Best Gospel Album. Nominee: Best Singer, Best Song-writer, Best Producer