Monday, March 24, 2008

Ha̍k-si̍p Tâi-gí Tha̍k Siá ê Kè-ta̍t

Ha̍k-si̍p Tâi-gí Tha̍k Siá ê Kè-ta̍t
學習台語讀寫的價值
-by- Ìn Chú-lia̍t (Joel H. Linton) -- May 22, 2007


Kin-á-ji̍t góa boeh kap lín hun-hióng ha̍k-si̍p Tâi-gí ê tha̍k siá ê kè-ta̍t. Ū-lâng kóng, " Ò͘, nā ē-hiaú iōng Tâi-gí kap A-kong, A-má, kóng-oē, án-ne tō-hó. M̄-bián ē-hiáu tha̍k koh siá Tâi-oân-oē."

Chioh mn̄g chi̍t-ê: lín siáⁿ-lâng sī Hō-ló-lâng? Kheh-lâng? Goân-chū-bîn? Iah siáⁿ-lâng sī tē jī tāi lâi-ê Tâi-oân-lâng? Góa sī tē it tāi lâi-ê. Chím-á, choân sè-kài, múi-chi̍t-ê gí-giân lóng tio̍h-aì tòng iōng jī siá--chhut-lâi. Lâng nā bē-hiáu kā i ê gí-giân iōng jī siá--chhut-lâi, án-ni aū-lâi ē-hiáu kóng ê lâng ē lú-lâi-lú chió.

Chia it-tēng ū lâng khòaⁿ-kòe chi̍t chhut tiān-iáⁿ kiò-chò 魔 戒 (The Lord of the Rings)? Ū khòaⁿ-kòe ê lâng, chhiaⁿ lín giâ chhiú. Kuí ê ū khòaⁿ-kòe hit pún chheh? Gû-tin-Tāi-ha̍k-ê kàu-siū --- i ê miâ kiò-chò J.R.R. Tolkien --- só͘-siá-ê hit pún 魔 戒 The Lord of the Rings. I sī Anglo-Saxon Bûn-ha̍k-hē ê kàu-siū. Anglo-saxon sī í-chêng goân-pún ê Eng-gí. Góa siūⁿ, nā J.R.R. Tolkien m̄-sī Eng-kok-lâng; i ê chó͘-kok nā-sī Tâi-oân, i it-tēng ē chò Tâi-oân-oē Bûn-ha̍k ê kàu-siū.

Eng-gí ê le̍k-sú kap Tâi-gí-ê chin chhin-chhiūⁿ. Tùi Kong-goân Lio̍k-Khòng-Khòng Nî kàu Kong-goân Chi̍t-chheng Nî, Eng-kok-lâng ū hoat-khí Eng-bûn ê bûn-ha̍k. Liáu-aū, It-Khòng-Lio̍k-Lio̍k Nî ê-sî, gōa-kok ê thóng-tī-chiá William the Conquerer lâi-kàu Eng-kok. Hit-ê thóng-tī-chiá, in kóng Hoat-kok-oē. Í-aū lú-lâi-lú bô lâng siūⁿ boeh iōng Eng-bûn siá-jī. Chit hāng tāi-chì hō͘ Eng-gí ū bô hó ê éng-hióng.

Tâi-oân ê le̍k-sú mā ū hoat-seng--kòe kāng-khoán ê tāi-chì. It-Pat-Kiú-Ngó͘ Nî ê-sî, Ji̍t-Pún-lâng lâi. Thóng-tī Tâi-oân gō͘-cha̍p nî, in kiông-pek Tâi-oân ê ha̍k-hāu kan-na ē-tàng iōng Ji̍t-pún-oē . Aū-lâi, Tiong-Hôa-Bîn-Kok lâi, koh gō͘-cha̍p nî bián-kióng Tâi-oân-lâng tī ha̍k-hāu kan-na ē-tàng iōng Hôa-gí. In kìm-chí lâng iōng pún-thó͘-oē. Chit hāng tāi-chì m̄-nā kìm-chí Hō-ló-oē, Kheh-oē, kap múi chi̍t-cho̍k-ê goân-chū-bîn oē, mā hō͘ Tâi-oân ê gí-giân bûn-ha̍k kap bûn-hòa lú-lâi-lú jio̍k, lú-lâi-lú siau-sit-khì.

In-uī goân-pún ê Eng-kok bûn-hòa í-keng bô-khì, Eng-kok-ê hit-ê kàu-siū boeh hôe-ho̍k í-chêng ê Eng-kok bûn-hòa. Só͘-í i siá 魔 戒 The Lord of the Rings hit pún chheh.

Lí nā khòaⁿ-tio̍h hit chhut tiān-iáⁿ, lí ē-táng thiaⁿ Eowyn teh chiùⁿ koa.

(*)

Sui-jiân Tolkien ka-tī chō sin-ê gí-giân, m̄-ku lán tú-tú thiaⁿ-ê m̄-sī i chō-ê. Hit-ê gí-giân sī Anglo-Saxon. Lán khòaⁿ-tio̍h-ê sōng-lé, lâi-bin ū chin-chē Anglo-Saxon suí ê bûn-hòa. Chit-ê chiok suí ê bûn-hòa ū siau--sit-kòe. M̄-ku chòe-kīn koh khai-sí ū khòaⁿ-tio̍h.

Lán chia khó-lêng ū chi̍t-koá ê lâng tùi Tâi-gí ē ū kāng-khoán ê éng-hióng. Só͘-í nā ē-hiáu tha̍k koh siá Tâi-gí sī tùi lán aū-pái ū chin tōa-ê pang-chō͘, sī chin te̍k-pia̍t-ê.

Lín chai bô. Pún-lâi Tâi-gí sī chi̍t-ê ū bûn-ha̍k ê gí-giân. Chim-á sóa piàn-chò sī bô tha̍k chheh, bô chuí-chún ê lâng, teh kóng-ê oē. Ū-iáⁿ thiⁿ chha tī tē. Chha chin-chē.

Lán nā ū o̍h Tâi-gí àn-chóaⁿ siá, àn-chóaⁿ tha̍k, lán tō chai-iáⁿ hit jī sī àn-chóaⁿ lâi-ê, sī àn-chóaⁿ cho͘-sêng-ê.

Tang-A le̍k-sú kap Aū-chiu-ê chin chhin-chhiūⁿ. Nn̄g chheng nî-chêng, Lô-má tè-kok hō͘ La-teng-bûn tī Aū-chiu thôan-khoah (hoân-si̍t, seⁿ-thòaⁿ). Aū-lâi, La-teng-bûn hoat-tián piàn-chò chi̍t-kóa bô kāng-khoán ê gí-giân. Chhin-chhiūⁿ: Ì-tāi-lī-oē, Hoat-kok-oē, Se-pan-gâ-oē. M̄-ku kàu It-Chhit-Khòng-Khòng Nî, lâng liân kóng pa̍t-ê gí-giân iā iáu iōng La-teng-bûn siá-jī. Sui-jiân Eng-gí m̄-sī tùi La-teng-bûn lâi-ê gí-giân, m̄-ku mā ū chin-chē jī sī tùi La-teng-bûn lâi-ê.

Sio̍k Tang A-chiu Hàn-jîn-ê Tè-kok mā ū kāng-khóan ê éng-hióng. Tī Tang A-chiu, bûn-giân-bûn hoat-tián piàn-chò chi̍t-kóa bô kāng-khoán ê gí-giân. Phì-jū-kóng: Kńg-tang-oē, Kheh-oē, kap Bân-lâm-oē. M̄-ku, tōa-pō͘-hūn ē-tàng kā jī siá--chhut-lâi-ê lóng sī bûn-giân-jī. Pa̍t-ê gí-giân, chhin-chhiūⁿ Hân-kok-oē, mā ū iōng chin-chē bûn-giân-jī.

Góa sī tī Hân-kok chhut-sì--ê. Góa ē-hiáu kóng chi̍t-sut-á Hân-kok-oē. Chin chhú-pi, góa lâi Tâi-oân ê-sî, góa thiaⁿ-kòe chin-chē chin sêng Hân-kok-oē ê Tâi-oân-oē. Hân-kok-oē kap Tâi-oân-oē iáu ū bûn-giân goân-pún ê chú-im kap bó-im ê hoat-im. M̄-ku hôa-gí í-keng bô hit ê siaⁿ. Chim-á ê Tiong-bûn kap bûn-giân-bûn í-keng bô kāng-khoán--a. Hân-kok-oē kap Tâi-oân-oē iōng ê Hàn-jī sī guân-pún iōng ē Hàn-jī. Chim-á ê Tiong-bûn iōng-ê Hàn-jī chin-chē sī sin-chō-ê. Lán só͘ kóng-ê chiah-ê gí-giân sī Tâi-bûn siōng-kīn kó͘-bûn.

Lán nā iōng Tâi-gí tha̍k Tông-si, lán ē khah chheng-chhó thiaⁿ-tio̍h pêⁿ-im, tāng-im kap ūn ê kiàn-chō (kò͘-chō). Ū-sî-chun iōng Hôa-gí tha̍k, ūn ê kiàn͘-chō mā chheng-chhó, m̄-ku pêⁿ-im, tāng-im tō bô it-têng. In-ūi Hôa-gí ê im-tiāu (koân-kē-im) chī ū sì-im. Tâi-gí ê im-tiāu ū chhit-im. Nā bòeh tha̍k Hàn-jī, Tâi-gí ū nn̄g khoán ê hoat-im tō-sī jī-im kap pe̍h-oē-im. Lán nā ē-hiáu iōng Hàn-jī siá Tâi-gí, lán ē-táng chai khah-chē bûn-hòa ê suí.


Lô-má-jī : Lán chia ū kúi-ê lâng ē-hiáu siá Tâi-gí iōng ê pe̍h-oē-jī? Nā lán o̍h àn-chóaⁿ iōng pe̍h-oē-jī siá Tâi-gí ū chi̍t-kóa chin hó ê chú-tê.

1. Nā iōng Hàn-jī siá Tâi-gí, lán khòaⁿ--bē-chhut-lâi i ê gí-giân kiàn-chō (kò͘-chō). Nā iōng pe̍h-oē-jī lán ē-tàng chai-iáⁿ (chin chheng-chhó).

2. Lán ē-tàng bé Tâi-gí pe̍h-oē-jī ê chheh.

3. Chhin-chhiūⁿ Eng-gí, chin-chē Tâi-gí jī ū nn̄g-ê-siaⁿ ha̍p-chò chi̍t-ê siaⁿ kóng. Iōng Hàn-jī bô hoat-tō͘ siá hit hāng tāi-chì.

Phí-jú-kóng: hō͘-lâng = hông ; niā-niā = niâ ; sì-cha̍p = sia̍p

4. In-ūi ta̍k-ê í-keng si̍p-koàn iōng Hàn-jī siá Hôa-gí. Só͘-í lán khòaⁿ Hàn-jī kóng Tâi-gí ê-sî tiāⁿ-tiāⁿ kóng m̄-tio̍h.

Phí-jú-kóng: tāi-ke vs. ta̍k-ê

Pe̍h-oē-jī ê hoat-im kap International Phonetic Alphabet chin sēng. Siá Tâi-gí iōng pe̍h-oē-jī ū chi̍t-ê ài kì-tit: Pe̍h-oē-jī ê hoat-im kap Eng-gí ê Lô-má-jī ê hoat-im bô kāng-khóan. Só͘-í, goá ū iōng ê sin-jī sī tùi J.R.R. Tolkien chō-ê sin-jī lâi-ê. Só͘-ū tùi Tolkien lâi-ê jī kan-na ū chi̍t-ê hoat-im niā-niā.

Chim-á, lín ū siūⁿ boeh chhòng-siàⁿ?
The Value of Learning to Read and Write in Taiwanese

Today I am going to talk about the importance of learning to read and write Taiwanese. People say, “Oh just speak Taiwanese with your Grandparents. There is no need to read and write Taiwanese.

Q: How many of you are Hoklo Taiwanese? How many from Hakka backgrounds? Aboriginal? 2nd Generation immigrants? I am a first generation arrival in Taiwan. These days, all over the world, no matter what background you are from or what language you speak, it is important to write it. If people cannot write their language, then afterwards, there will be fewer and fewer able to speak it.

Q: How many of you have seen the movie, “The Lord of the Rings”? How many of you have read the book?

The book was written by an Oxford University Professor. His name is J.R.R. Tolkien He was a professor of Anglo-Saxon Literature. Anglo-saxon is the original English language. I think that if J.R.R. Tolkien had been born in Taiwan, he would have become a professor of Taiwanese literature.

The English language has a similar history to Taiwanese. When people began to write down the language and develop a culture and literature, Foreigners came and conquered England. The new rulers spoke the French language. All English literature slowly stopped being written. It had a negative influence on the culture and changed the language. When English was used again by the rulers, it had changed.


The same kind of thing happened in Taiwan. Japanese came in 1895. They forced the Taiwanese to learn and use Japanese in schools for 50 years. Then the ChungHwaMinGuo (ROC) came and forced everyone to use Mandarin in schools for another 50 years. All the local languages: Taiwanese, Hakka, and Aboriginal languages were suppressed and forbidden in schools or in media. It took away the strength of Taiwanese language and literature.

Professor Tolkien was sad for the loss of Old English and wrote a story to restore Anglo Saxon culture and literature.
If you watch the movie, The Two Towers, you can see a funeral scene of Theodred where Eowyn sings a funeral durge. Although Tolkien invented languages, the one in the video is not His language. It is Anglo-saxon. That whole funeral illustrates Anglo-Saxon culture. It's beautiful. But that culture was lost and is only now being looked at again. Maybe some of you can have the same influence in Taiwan.

It is very important to learn to read and write Taiwanese. Did you know that Taiwanese is a very literary language? It is ironic that it is now the language spoken by farmers and people who did not study advanced degrees.

Knowing how to read and write Taiwanese will help you understand the history of language and culture.

East Asia's language history is very similar to Europe. Thousands of years ago, the Roman Empire spread the Latin Language across Europe. After that, Latin developed into different languages like Italian, French and Spanish. But even until 1700, people still wrote in Latin even if they spoke in a different language. Even other kinds languages like English got many words from Latin.


Like the Roman Empire in Europe, the Chinese Empire spread across East Asia. In East Asia, Classical Chinese developed into many distinct languages like Cantonese, Hakka, and Min-nan. But people still wrote mainly in classical Chinese. And also, many Classical Chinese words came into non-Chinese languages such as Korean.

I was born in Korea so I can speak a little Korean. When I came to Taiwan, I was very surprised to hear many words that sounded like Taiwanese. Korean and Taiwanese preserve consonant and vowel sounds from Classical Chinese. These sounds no longer are in Mandarin. Also, Korean's preserved Chinese Character Usage of the original classical Chinese. Taiwanese also did. Mandarin has changed.

If you read the Tang Dynasty Poems, you might sometimes the rhyming works better in Taiwanese than if you read in Mandarin. Also the tone sequence and structure matches Taiwanese better than Mandarin. Mandarin only has four tones. Taiwanese has seven. So Mandarin lost some. Taiwanese has two kinds of pronunciation of Chinese Characters- Literary and Regular. Also, if you know how to Write Taiwanese Chinese characters, you will find much cultural richness and beauty.

Romanization:

How many of you can write POJ? It is good if you can learn and use Taiwanese romanization.

1. Romanization shows inherent language structure in Taiwanese that cannot be seen reading characters. I am sure that there are many other structure relationships in the Taiwanese language and I hope your class will discover some.

2. Although the MOE has designed BoPoMoFo to use for Taiwanese, it is only to help pronounce characters and is not meant to be written by itself. Romanized Taiwanese is respected as independent of Characters.

3. Like English, the Taiwanese language has many contractions. Chinese Characters are not able to express this. Here are some examples: e.g. hō͘-lâng = hông niā-niā = niâ sì-cha̍p = sia̍p.
You could do a class project to compile all of the common contractions.

4. Using characters will often lead us to write Taiwanese incorrectly because we are used to Mandarin words. For example: tāi-ke vs. ta̍k-ê .

5. Romanization can help us compare regional accents. Chinese characters cannot help us compare accents. So Romanization helps cultural understanding and research. My mother and father-in-law are from I-Lan where people say " chia̍h-puiⁿ "... instead of " chia̍h-png." And " mûiⁿ " instead of " mn̂g."

6. You can type using romanization on the internet, etc. I have a website that shows how to make tone marks.

But there is one thing to remember with Romanization. It is like International Phonetic Alphabet instead of English usage.

If you know how to pronounce Taiwanese romanization, pronouncing English words is different. English does not have a consistent sound for each letter. Taiwanese romanization has a consistant sound for each letter. So I have developed a phonetic script based on J.R.R. Tolkien's script that expresses even more closely the relation between different sounds. Every sound matches exactly.

What about you?

-- you can restore the culture and languages of Taiwan

-- Begin to write in Taiwanese

-- class project --- submit articles to the Taiwanese wikipedia.

-- writing stories for Taiwan's cultures like Tolkien did for England.

========*========

*
sung by Miranda Otto (Éowyn)
lyrics in Anglo-Saxon (Old English)

The full song lyrics


Nú on théostrum licgeth Théodred se léofa, hæ´letha holdost.
ne sceal hearpan sweg wigend weccean;
ne winfæ´t gylden guma sceal healdan,
ne god hafoc geond sæ´l swingan,
ne se swifta mearh burhstede beatan.

Bealocwealm hafað fréone frecan forth onsended,
giedd sculon singan gléomenn sorgiende
on Meduselde thæt he ma no wære,
his dryhtne dyrest and maga deorost.Now dear Théodred lies in darkness, most loyal of fighters.
The sound of the harp shall not wake the warrior;
nor shall the man hold a golden wine-cup,
nor good hawk swing through the hall,
nor the swift horse stamp in the courtyard.

An evil death has sent forth the noble warrior
A song shall sing sorrowing minstrels
in Meduseld that he is no more,
to his lord dearest and kinsmen most beloved.=====================================
New French translation by Cyril:


La valeur de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture du taïwanais

– Ìn Chú-lia̍t (Joel H. Linton) – le 22 Mai 2007

Ha̍k-si̍p Tâi-gí Tha̍k Siá ê Kè-ta̍t


Aujourd’hui je vais vous parler de l’importance d’apprendre à lire et à écrire le taïwanais.

Kin-á-ji̍t góa boeh kap lín hun-hióng ha̍k-si̍p Tâi-gí ê tha̍k siá ê kè-ta̍t.

Les gens disent, “Oh parle simplement taïwanais avec tes grand-parents. Il n’y a pas besoin de lire et écrire en taïwanais.

Ū-lâng kóng, » Ò͘, nā ē-hiaú iōng Tâi-gí kap A-kong, A-má, kóng-oē, án-ne tō-hó.

M̄-bián ē-hiáu tha̍k koh siá Tâi-oân-oē. »

Q: Combien d’entre vous sont Hoklo? Combien sont d’origine Hakka? Aborigènes ? Enfants ou petits enfants d’immigrants?

Chioh mn̄g chi̍t-ê: lín siáⁿ-lâng sī Hō-ló-lâng? Kheh-lâng? Goân-chū-bîn? Iah siáⁿ-lâng sī tē jī tāi lâi-ê Tâi-oân-lâng?

Góa sī tē it tāi lâi-ê.

Qu’importe la langue, Il est important de l’écrire.

Chit-má, choân sè-kài, múi-chi̍t-ê gí-giân lóng tio̍h-aì tòng iōng jī siá–chhut-lâi. Lâng nā bē-hiáu kā i ê gí-giân iōng jī siá–chhut-lâi, án-ni aū-lâi ē-hiáu kóng ê lâng ē lú-lâi-lú chió.

Q: Combien d’entre vous on vu le film , “Le seigneur des anneaux”?

Chia it-tēng ū lâng khòaⁿ-kòe chi̍t chhut tiān-iáⁿ kiò-chò 魔 戒 The Lord of the Rings?

Ū khòaⁿ-kòe ê lâng, chhiaⁿ lín giâ chhiú.

Q: Combien ont lu le livre?

Kuí ê ū khòaⁿkòe hit pún chheh?

Ce livre a été écrit par un professeur de université d’Oxford. Son nom est J.R.R. Tolkien

Gû-tin-Tāi-ha̍k-ê kàu-siū — i ê miâ kiò-chò J.R.R. Tolkien — só͘-siá-ê hit pún 魔 戒 The Lord of the Rings.

Il était professeur de littérature anglo-saxonne.

I sī Anglo-Saxon Bûn-ha̍k-hē ê kàu-siū.

La langue anglo-saxonne est le nom d’origine de la langue anglaise .

Anglo-saxon sī í-chêng goân-pún ê Eng-gí.

Si J.R.R. Tolkien était né en Taïwan, il serait devenu un professeur de littérature Taïwanaise.

Góa siūⁿ, nā J.R.R. Tolkien m̄-sī Eng-kok-lâng; i ê chó͘-kok nā-sī Tâi-oân, i it-tēng ē chò Tâi-oân-oē Bûn-ha̍k ê kàu-siū.

La langue anglaise et le taïwanais ont une histoire similaire.

Eng-gí ê le̍k-sú kap Tâi-gí-ê chin chhin-chhiūⁿ.

Le peuple commençait juste à écrire dans leur langue et à développer une culture et une littérature quand Guillaume le conquérant envahit l’Angleterre .

Tùi Kong-goân Lio̍k-Khòng-Khòng Nî kàu Kong-goân Chi̍t-chheng Nî, Eng-kok-lâng ū hoat-khí Eng-bûn ê bûn-ha̍k. Liáu-aū, It-Khòng-Lio̍k-Lio̍k Nî ê-sî, gōa-kok ê thóng-tī-chiá William the Conquerer lâi-kàu Eng-kok.

La nouvelle monarchie parlait le français .

Hit-ê thóng-tī-chiá, in kóng Hoat-kok-oē.

Petit à petit, la littérature anglaise disparut.

Í-aū lú-lâi-lú bô lâng siūⁿ boeh iōng Eng-bûn siá-jī.

Cela eut une influence négative sur la culture et transforma la langue. Quand l’anglais fut utilisé à nouveau , il avait changé.

Chit hāng tāi-chì hō͘ Eng-gí ū bô hó ê éng-hióng.

Il se passa la même chose en Taïwan.

Tâi-oân ê le̍k-sú mā ū hoat-seng–kòe kāng-khoán ê tāi-chì.

Les Japonais vinrent en 1895. Ils forcèrent les Taïwanais à apprendre et utiliser le japonais à l’école durant 50 ans.

It-Pat-Kiú-Ngó͘ Nî ê-sî, Ji̍t-Pún-lâng lâi. Thóng-tī Tâi-oân gō͘-cha̍p nî, in kiông-pek Tâi-oân ê ha̍k-hāu kan-na ē-tàng iōng Ji̍t-pún-oē .

Ensuite vint la Republique de Chine (Chung Hwa Min Guo ) et tout le monde fut forcé à utiliser le chinois mandarin à l’école pendant plus de 50 ans.

Aū-lâi, Tiong-Hôa-Bîn-Kok lâi, koh gō͘-cha̍p nî bián-kióng Tâi-oân-lâng tī ha̍k-hāu kan-na ē-tàng iōng Hôa-gí .

Toutes les langues locales : taïwanais, hakka, et langues aborigènes furent supprimées.

In kìm-chí lâng iōng pún-thó͘-oē.

Cela affaiblit totalement la langue et la littérature taïwanaises.

Chit hāng tāi-chì m̄-nā kìm-chí Hō-ló-oē, Kheh-oē, kap múi chi̍t-cho̍k-ê goân-chū-bîn oē, mā hō͘ Tâi-oân ê gí-giân bûn-ha̍k kap bûn-hòa lú-lâi-lú jio̍k, lú-lâi-lú siau-sit-khì.

Le Professeur Tolkien écrivit des histoires pour restaurer la culture et la littérature anglo-saxones.

In-uī goân-pún ê Eng-kok bûn-hòa í-keng bô-khì, Eng-kok-ê hit-ê kàu-siū boeh hôe-ho̍k í-chêng ê Eng-kok bûn-hòa.

Só͘-í i siá 魔 戒 The Lord of the Rings hit pún chheh.

Même si Tolkien inventa des langues, la langue de la vidéo n’est pas son invention. c’est de l’anglo-saxon.

Sui-jiân Tolkien ka-tī chō sin-ê gí-giân, m̄-ku lán tú-tú thiaⁿ-ê m̄-sī i chō-ê. Hit-ê gí-giân sī Anglo-Saxon.

Tout l’enterrement illustre la culture anglo-saxonne. C’est merveilleux.

Lán khòaⁿ-tio̍h-ê sōng-lé, lâi-bin ū chin-chē Anglo-Saxon suí ê bûn-hòa.

Mais cette culture fut oubliée et l’on recommence a s’y intéresser seulement maintenant.

Chit-ê chiok suí ê bûn-hòa ū siau–sit-kòe. M̄-ku chòe-kīn koh khai-sí ū khòaⁿ-tio̍h.

Peut être pouvez vous avoir la même influence en Taïwan.

Lán chia khó-lêng ū chi̍t-koá ê lâng tùi Tâi-gí ē ū kāng-khoán ê éng-hióng.

Il est très important d’apprendre à lire et écrire le taïwanais.

Só͘-í nā ē-hiáu tha̍k koh siá Tâi-gí sī tùi lán aū-pái ū chin tōa-ê pang-chō͘, sī chin te̍k-pia̍t-ê.

Saviez vous que le taïwanais est une langue très littéraire?

Lín chai bô. Pún-lâi Tâi-gí sī chi̍t-ê ū bûn-ha̍k ê gí-giân.

Il est ironique que ce soit maintenant le langage parlé par les fermiers et les gens qui n’ont pas fait d’études.

Chim-á sóa piàn-chò sī bô tha̍k chheh, bô chuí-chún ê lâng, teh kóng-ê oē. Ū-iáⁿ thiⁿ chha tī tē. Chha chin-chē.

Savoir lire et écrire le taïwanais vous aidera à comprendre l’histoire de la langue et la culture.

Lán nā ū o̍h Tâi-gí àn-chóaⁿ siá, àn-chóaⁿ tha̍k, lán tō chai-iáⁿ hit jī sī àn-chóaⁿ lâi-ê, sī àn-chóaⁿ cho͘-sêng-ê.

L’histoire des langues Est-Asiatiques est très similaire à celle des langues Européenes.

Tang-A le̍k-sú kap Aū-chiu-ê chin chhin-chhiūⁿ.

Il y a plusieurs milliers d’années , l’empire Romain répandit le latin à travers l’Europe.

Nn̄g chheng nî-chêng, Lô-má tè-kok hō͘ La-teng-bûn tī Aū-chiu thôan-khoah (hoân-si̍t, seⁿ-thòaⁿ).

Ensuite, le latin se transforma en différentes langues telles l’italien,le français , l’espagnol ,etc.

Aū-lâi, La-teng-bûn hoat-tián piàn-chò chi̍t-kóa bô kāng-khoán ê gí-giân. Chhin-chhiūⁿ: Ì-tāi-lī-oē, Hoat-kok-oē, Se-pan-gâ-oē.

mais même avant 1700, les gens écrivaient toujours en latin meme s’ils parlaient une langue différente.

M̄-ku kàu It-Chhit-Khòng-Khòng Nî, lâng liân kóng pa̍t-ê gí-giân iā iáu iōng La-teng-bûn siá-jī.

Même d’autres langues (non-latines) comme l’anglais possèdent beaucoup de mots latins.

Sui-jiân Eng-gí m̄-sī tùi La-teng-bûn lâi-ê gí-giân, m̄-ku mā ū chin-chē jī sī tùi La-teng-bûn lâi-ê.

L’empire chinois s’étendit en Asie de l’Est.

Sio̍k Tang A-chiu Hàn-jîn-ê Tè-kok mā ū kāng-khóan ê éng-hióng.

En Asie de l’Est, le chinois classique se transforma en plusieurs langues distinctes telles le cantonais, le hakka et le min-nan.

Tī Tang A-chiu, bûn-giân-bûn hoat-tián piàn-chò chi̍t-kóa bô kāng-khoán ê gí-giân. Phì-jū-kóng: Kńg-tang-oē, Kheh-oē, kap Bân-lâm-oē.

Mais les gens écrivaient principalement en chinois classique.

M̄-ku, tōa-pō͘-hūn ē-tàng kā jī siá–chhut-lâi-ê lóng sī bûn-giân-jī.

Et aussi, beaucoup de mot du chinois classique furent empruntés par des langues non-chinoises comme le coréen.

Pa̍t-ê gí-giân, chhin-chhiūⁿ Hân-kok-oē, mā ū iōng chin-chē bûn-giân-jī.

Je suis né en Corée et je parle un peu le coréen.

Góa sī tī Hân-kok chhut-sì–ê. Góa ē-hiáu kóng chi̍t-sut-á Hân-kok-oē.

En arrivant en Taïwan , je fus très surpris d’entendre plusieurs mots qui ressemblaient à du coréen.

Chin chhú-pi, góa lâi Tâi-oân ê-sî, góa thiaⁿ-kòe chin-chē chin sêng Hân-kok-oē ê Tâi-oân-oē.

Le coréen et le taïwanais ont conservé les sons des consonnes et des voyelles du chinois classique. Ces sons n’existent plus en mandarin.

Hân-kok-oē kap Tâi-oân-oē iáu ū bûn-giân goân-pún ê chú-im kap bó-im ê hoat-im. M̄-ku hôa-gí í-keng bô hit ê siaⁿ. Chim-á ê Tiong-bûn kap bûn-giân-bûn í-keng bô kāng-khoán–a.

Les Coréens ont aussi concervé l’usage des caracteres du chinois classique. Les Taïwanais aussi. mais le mandarin lui, s’est transformé.

Hân-kok-oē kap Tâi-oân-oē iōng ê Hàn-jī sī guân-pún iōng ē Hàn-jī. Chim-á ê Tiong-bûn iōng-ê Hàn-jī chin-chē sī sin-chō-ê.

Lán só͘ kóng-ê chiah-ê gí-giân sī Tâi-bûn siōng-kīn kó͘-bûn.

Si vous lisez les poèmes de la dynastie Tang , vous vous rendrez compte que souvent les rymes sont meilleures en taïwanais que si vous lisez en mandarin. Les tons et les structures aussi y sont meilleures en taïwanais qu’en mandarin.

Lán nā iōng Tâi-gí tha̍k Tông-si, lán ē khah chheng-chhó thiaⁿ-tio̍h pêⁿ-im, tāng-im kap ūn ê kiàn-chō (kò͘-chō). Ū-sî-chun iōng Hôa-gí tha̍k, ūn ê kiàn͘-chō mā chheng-chhó, m̄-ku pêⁿ-im, tāng-im tō bô it-têng.

Le mandarin a 4 tons, le taïwanais en a 7. le mandarin en a perdu.

In-ūi Hôa-gí ê im-tiāu (koân-kē-im) chī ū sì-im. Tâi-gí ê im-tiāu ū chhit-im.

Le taïwanais a deux sortes de prononciation des caractères , littéraire ou normale.

Nā bòeh tha̍k Hàn-jī, Tâi-gí ū nn̄g khoán ê hoat-im tō-sī jī-im kap pe̍h-oē-im.

Et si vous savez écrire le taïwanais avec les caractères chinois vous découvrirez une belle et grande richesse culturelle.

Lán nā ē-hiáu iōng Hàn-jī siá Tâi-gí, lán ē-táng chai khah-chē bûn-hòa ê suí.

la romanisation (Lô-má-jī ) :

Q: Combien d’entre vous peuvent écrire en POJ?

Lán chia ū kúi-ê lâng ē-hiáu siá Tâi-gí iōng ê pe̍h-oē-jī?

C’est très bien si vous pouvez apprendre et utiliser la romanisation du taïwanais.

Nā lán o̍h àn-chóaⁿ iōng pe̍h-oē-jī siá Tâi-gí ū chi̍t-kóa chin hó ê chú-tê.

1. La romanisation montre les structures linguistiques propres à la langue taïwanaise qu’on ne peut voir avec les caractères.

1. Nā iōng Hàn-jī siá Tâi-gí, lán khòaⁿ–bē-chhut-lâi i ê gí-giân kiàn-chō (kò͘-chō). Nā iōng pe̍h-oē-jī lán ē-tàng chai-iáⁿ (chin chheng-chhó).

Je suis sur qu’il existe beaucoup d’autres relations structurelles en taïwanais et j’espère que votre classe va en decouvrir.

2. Même si le MOE (ministère de l’éducation) a crée un BoPoMoFo pour le taïwanais, cela aide seulement à prononcer les caractères mais n’est pas destine à l’écriture. Le système de romanisation est indépendant des caractères.

2. Lán ē-tàng bé Tâi-gí pe̍h-oē-jī ê chheh.

3. Comme en anglais, en taïwanais il y a de multiples contractions

3. Chhin-chhiūⁿ Eng-gí, chin-chē Tâi-gí jī ū nn̄g-ê-siaⁿ ha̍p-chò chi̍t-ê siaⁿ kóng.

les caractères chinois sont incapables de les exprimer.

Iōng Hàn-jī bô hoat-tō͘ siá hit hāng tāi-chì.

e.g. hō͘-lâng = hông niā-niā = niâ sì-cha̍p = sia̍p

Vous pouvez créer un projet en classe pour compiler toutes les contractions communes.

4. Utiliser les caracteres va souvent nous faire écrire le taïwanais de manière incorrecte parce nous sommes habitués aux mots en mandarin.

4. In-ūi ta̍k-ê í-keng si̍p-koàn iōng Hàn-jī siá Hôa-gí. Só͘-í lán khòaⁿ Hàn-jī kóng Tâi-gí ê-sî tiāⁿ-tiāⁿ kóng m̄-tio̍h.

5. La romanisation peut nous aider à comparer les accents régionaux. Les caracteres chinois ne peuvent pas nous aider à comparer les accents

Donc la Romanisation aide à la recherche et à la compréhension de la culture.

Mes beaux-parents sont d’ I-Lan, où les gens disent « chia̍h-puiⁿ » au lieu de » chia̍h-png. » et » mûiⁿ » au lieu de » mn̂g. »

6. Vous pouvez saisir la romanisation sur internet. J’ai un site qui montre comment saisir les tons.

Mais il y a une chose que vous ne devez pas oublier à propos de la romanisation.

Si vous savez prononcer la romanisation du taïwanais, vous savez que la prononciation de l’anglais est différente. L’anglais n’a pas un son consistant pour chaque lettre. Le système de romanisation taïwanais a son consistant pour chaque lettre.

Siá Tâi-gí iōng pe̍h-oē-jī ū chi̍t-ê ài kì-tit: Pe̍h-oē-jī ê hoat-im kap Eng-gí ê Lô-má-jī ê hoat-im bô kāng-khóan.

Alors j’ai développé une écriture phonétique basée sur celle de J.R.R. Tolkien qui exprime plus correctement la relation entre les différents sons.

Só͘-í, goá ū iōng ê sin-jī sī tùi J.R.R. Tolkien chō-ê sin-jī lâi-ê.

Chaque son correspond parfaitement.

Só͘-ū tùi Tolkien lâi-ê jī kan-na ū chi̍t-ê hoat-im niā-niā.

Et vous, qu’allez vous faire?

Chim-á, lín ū siūⁿ boeh chhòng-siàⁿ?

– Vous pouvez restaurer la culture et les langues de la Taïwan.

– Commencer à écrire en taïwanais.

– soumettre des articles à la version taïwanaise de wikipedia.

– Écrire des histoires concernant la culture taïwanaise comme Tolkien le fit pour la culture anglaise.