Saturday, August 29, 2009

Sèng-tàn Ham-lêng -- Taiwanese Christmas Song

[Jingle Bells Melody]

Sèng-tàn teh beh kàu, Tāi-ke teh théng-hāu,
Jîn-lūi teh ǹg-bāng, Sok-pa̍k siū tháu-pàng.

Sèng-tàn teh beh kàu, Hô-pêng ê sî-hāu,
Jîn-lūi chin-chiàⁿ teh ǹg-bāng, Sok-pa̍k beh siū tháu-pàng. O͘h!


[Chorus 2x]
Tio̍h hoaⁿ-hí, tio̍h hoaⁿ-hí, Chú Iâ-so͘ chhut-sì,
Chhut-thâu-thiⁿ, beh chhut-thâu-thiⁿ,
Uī lán Chú Iâ-so͘ chhut-sì. O͘h!

Thursday, August 13, 2009

我若無感恩, 我不再有春

Góa nā bô kám-un, Góa bōe koh ū chhun
我 若 無 感 恩, 我 不 再 有 春
老牧者2009.08.13

Kám-siā Siōng-tè, Sù góan chôan-ke,
感謝天父,賜阮全家,

Pat-pat Chúi-chai, Pêng-an bô-gāi.
八八水災,平安無礙。

Patt-lâng sit-chong, Ka-phòa jîn-bông,
別人失蹤,家破人亡,

Góan bián siûnn-chúi, Chiahh-pá sim khui.
阮免瘍水,食飽心開。

Tann góa nā bô khut-kē, Góa tek-khak ū chai-ē.
今我若無屈低,我的確有災厄。

Góa beh siông-siông kám-un, Lí thiànn góa kàu ū chhun.
我要常常感恩,祢愛我到有

Góa beh hiàn sóu-ū ê nn̄g-lî,
我欲獻所有的二厘,

Kiû Chú sèng-piatt oahh-iōng kiù-tī.
求主聖別活用救治。

Friday, August 7, 2009

1955 Chú-ji̍t-o̍h ê Bûn-ha̍k 主日學ê文學 Sunday School Literature of the 1950's

Tē 12 Khò

1.
Siōng-tè choân-lêng ta̍k hāng ē,
Iā ū chhòng-chō thiⁿ kap tē ;
Iā ū chhòng-chō ta̍k hāng mi̍h,
Chhài-se, gō͘-kak móa-móa-sī.

2.
Khó-sioh chē-chē m̄ chai-iáⁿ,
Kóng ū Siōng-tè sī bô-iáⁿ ;
Lia̍h-chún ta̍k hāng sī chū-jiân,
Tek-chōe Siōng-tè chin khó-liân.

3.
Taⁿ lán tio̍h lâi kám-siā Chú,
Chai I siúⁿ-sù hiah hong-hù ;
Iā ài hōng-hiàn lâi pò-tap.
Goān Chú àⁿ-lo̍h lâi kàm-la̍p

Kim-kù: Lí tio̍h ēng kám-siā chò chè hiàn hō͘ Siōng-tè (Si-phian 50:14)

--------

1955 nî, hit ê-sî-chūn, in tiāⁿ-tiāⁿ iōng kim-kù hō͘ gín-á khah hó ē-kì-tit chú-tê.


SRC: Chú-ji̍t-o̍h Kàu-chhâi ISBN 978-986-6947-95-7
出版:教會公報出版社 ©1955, 2008