Monday, November 21, 2011

Chhân-tiong ê Pe̍h-lēng-si

Ē-bīn ū teh iōng Tâi-gí Hàn-jī.

Friday, November 18, 2011

Koān-hē Lâng Boeh Chò Hó-gia̍h ê

Chèng peh-sìⁿ ah, lín lóng tio̍h thiaⁿ chit-ê,
Sè-chiūⁿ lóng-chóng khiā-khí ê peh-sìⁿ, lín tio̍h àⁿ hī-khang;
Bô-lūn hā-téng siōng-téng,
Hó-gia̍h sòng-hiong lóng tio̍h án-ni.
Góa ê chhùi beh kóng tì-hūi,
Góa ê sim só͘ siūⁿ sī thong-ta̍t.
Góa beh àⁿ hī-khang thiaⁿ phì-jū,
Góa beh ēng khîm kóe-bêng góa ê ò-biāu.

Kan-ok tè góa ê kha-aū-tiⁿ sì-bin ûi góa,
Tī chit-hō hoān-lān ê ji̍t góa mih-sái kiaⁿ?
Hiah ê oá-khò in ê sè-le̍k,
Khoa-kháu in ê pù-ū ê lâng,
Bô chi̍t-ê ū hoat-tō͘ thang sio̍k-hôe ka-kī ê hiaⁿ-tī,
Ia̍h bōe-ōe thòe i chiong sio̍k-hôe ê kè-chîⁿ hō͘ Siōng-tè ;
(In-ūi sio̍k-hôe in ê sìⁿ-miā ê kè-chîⁿ chin kùi,
Chí-ū éng-oán pàng-soah;)
Hō͘ i tn̂g-tn̂g oa̍h--teh,
Bô khòaⁿ-kìⁿ hiú-hoāi;

In-ūi i khòaⁿ-kìⁿ tì-hūi ê lâng sí,
Gû-gōng ê lâng, kap chhin-chhiūⁿ cheng-siⁿ hit-khoán ê lâng, ia̍h chòe-chi̍t-ē bia̍t-bô;
Lâu in ê chîⁿ-châi hō͘ pa̍t-lâng.
In sim-lāi siūⁿ in ê chhù beh éng-éng tī-teh,
In khiā-khí ê só͘-chāi beh kàu bān-tāi ;
In ēng ka-kī ê miâ lâi miâ ka-kī ê tōe.

Chóng-sī lâng tiàm tī chun-kùi ê tiong-kan, bōe kú-tn̂g ;
Chhin-chhiūⁿ oē sí ê cheng-siⁿ.
In kiâⁿ chit ê lō͘, sī in ê gōng ;
Chóng-sī in í-aū ê lâng iáu-kú lia̍h in ê oē chòe tio̍h. [Sè-la̍h]

Tuesday, November 1, 2011

Siraya - The Lord's Prayer

The Lord's Prayer
Raman-jan ka ito-tounnoun kow ki vullu-vullum;
Pakou-titik-auh ta nanang-oho,
Pa-irou-au ta pei-sasou-an- oho,
Paamt-au ta kamoei-en-hou, mama tou tounnoun ki vullum, k'ma-hynna tou Naei
Ph'ei -kame wae'i k'atta ki paoul-ian ka mamsing.
Atta-ral-a ki kaeu-itting-en-hou ymiaen-an, mama ka attaral-kame ta ymiaen ki kaeu-itting-'niaen
Ka inei-kame dmyllough tou repung-an, ra haoumi-ei-kame ki littou.
Ka a'mouhou ta pei-sasou-an, ta pei-lpoug-han, ta keirang-en ki kidi tou yhkaquan myd-darynnough,
Amen