Saturday, September 28, 2013

Hakka Bible (Audio + Written Words)

http://www.bible.is/HAKTHV/Matt/2

1 Hî-li̍t cho vòng ke sṳ̀, Yâ-sû chhut-se chhai Yù-thai ke Pak-li-hèn-sàng. Yû kí-ke sên-siong-kâ tui tûng-fông lòi-to Yâ-lu-sat-lâng; 2 kì-têu mun-kóng: "Ke chhut-se cho Yù-thai-ngìn ke vòng ke chhai nai-vi? Ngài-têu chhai tûng-fông khon-tó kì ke sên-é, thi̍t-phe̍t lòi pai kì." 3 Hî-li̍t-vòng thâng-tó liá-ke fa, sîm-kôn chhin chho̍k-kip; chhiòn Yâ-lu-sat-lâng-sàng ke ngìn ya he khiung-yong. 4 Hî-li̍t chhiu seu-si̍p só-yû ke chi-sṳ̂-chóng lâu mìn-kiên ke kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lòi, mun kì-têu kóng: "Kî-tuk oi chhai má-ke só-chhai chhut-se?" 5 Kì-têu en-kóng: "Chhai Yù-thai ke Pak-li-hèn, yîn-vi siên-tî yû án-ngiòng siá-tén, kóng: 6 Yù-thai thi-khî ke Pak-li-hèn-sàng â, ngì chhai Yù-thai liá-têu sàng-chûng pin `m-he chui-se ke; yîn-vi yû yit-ke liâng-chhiu voi tui ngì ke-vi chhut-lòi, kì oi mu̍k-yông Ngài ke chṳ́-mìn Yî-set-lie̍t." 7 Só-yî, Hî-li̍t am-chûng seu-kien liá kí-ke tui tûng-fông lòi ke sên-siong-kâ, tui kì-têu chhà-mun ke-lia̍p sên-é chhut-hien ke khok-sṳ̍t ngit-khì. 8 Yèn-heu kì fûn-fu kì-têu hi Pak-li-hèn, kóng: "Ngì-têu hi, siòng-se chhìm ke se-ngìn-è, chhìm-tó yî-heu chhiu lòi po-pûn ngài tî, án-ngiòng ngài ya hó hi-pai kì." 9 Thâng-liáu vòng ke fa, kì-têu chhiu lì-khôi. Ke-sṳ̀, kì-têu chhai tûng-fông khon-tó ke ke-lia̍p sên-é yu chhut-hien, chhai kì-têu ke thèu-chhièn hàng, yit-chhṳ̍t to se-ngìn-è he̍t ke só-chhai, chhiu chhai táng-kô thìn hâ-lòi. 10 Kì-têu khon-tó ke-lia̍p sên-é, fôn-hí to kóng `m-tet. 11 Kì-têu ngi̍p-hi vuk-tú, khon-tó se-ngìn-è lâu kiâ-mê Mâ-li-â, chhiu phu̍k lo̍k-hi pai se-ngìn-è, yèn-heu tá-khôi pó-ha̍p, nâ-chhut vòng-kîm, nen-hiông, mu̍t-yo̍k cho lî-vu̍t lòi hien-pûn kì. 12 Chhai mung-chûng, Song-ti chṳ́-sṳ kì-têu mo̍k chón-hi kien Hî-li̍t; kì-têu chhiu tui nang-ngoi yit-thiàu lu chón-hi kì-têu ke kâ-hiông. 13 Kì-têu lì-khôi yî-heu, Chú ke thiên-sṳ́ chhai Yok-sit ke mung-chûng hién-hien, kóng: "Hong-hí-lòi! Tai-tén se-ngìn-è lâu kiâ-mê thò-nan hi Âi-khi̍p, he̍t chhai ke-vi, chhṳ̍t-to ngài chai chṳ́-sṳ ngì; yîn-vi Hî-li̍t oi sêu-chhà liá se-ngìn-è lòi sat-hoi kì." 14 Só-yî, Yok-sit chhiu hong-hí-lòi, theu-ya tai-tén se-ngìn-è lâu kiâ-mê thò-chéu hi Âi-khi̍p, 15 he̍t chhai ke-vi, chhṳ̍t-to Hî-li̍t sí-thet. Liá-ke sṳ yin-ngiam Chú thûng-ko siên-tî só-kóng ke fa: "Ngài ham ngài ke Lai-é tui Âi-khi̍p chhut-lòi." 16 Hî-li̍t fat-hien chhṳ-kâ su sên-siong-kâ ke chok-nung, fî-sòng khién, chhiu cheu kì tui sên-siong-kâ só tham-tó ke-lia̍p sên-é chhut-hien ke sṳ̀-khì, phai-ngìn chiông Pak-li-hèn lâu fu-khiun thi-khî lióng-se yî-nui ke se-lai-é chhiòn-phu chhṳ̀-thet. 17 Liá-ke sṳ yin-ngiam siên-tî Yâ-li-mí só-kóng ke: 18 Chhai Lâ-mâ yû thâng-tó yit-ke sâng, he ve-thiên ve-thi ke thai-kieu sâng; he Lùi-kiet vi kì ke chṳ́-'ng thai-kieu, `m-hén chiap-su ôn-ví, yîn-vi kì-têu chhiòn-phu mò-thet-hi lé. 19 Hî-li̍t sí-heu, chhai Âi-khi̍p, Chú ke thiên-sṳ́ chhai Yok-sit ke mung-chûng hién-hien, 20 kóng: "Hong-hí-lòi! Tai-tén se-ngìn-è lâu kiâ-mê chón-hi Yî-set-lie̍t, yîn-vi ke-têu sióng-oi sat-hoi liá se-ngìn-è ke yí-kîn sí-thet lé." 21 Yok-sit chhiu chhut-fat, tai-tén se-ngìn-è lâu kiâ-mê chón-hi Yî-set-lie̍t. 22 Yok-sit yîn-vi thâng-kóng Â-kî-ló ki-sṳ̀n kiâ-pâ Hî-li̍t cho Yù-thai-vòng, chhiu `m-kám hi ke-vi. Heu-lòi, Chú yu chhai Yok-sit ke mung-chûng chṳ́-sṳ kì, kì chhiu sám-to Kâ-li-li-sén hi, 23 he̍t chhai ôn-to Nâ-sat-le̍t ke sàng-tú. Liá chhiu yin-ngiam siên-tî só-kóng ke fa: "Kì oi chhṳ̂n-cho Nâ-sat-le̍t-ngìn."