Thursday, March 20, 2014

from Les Miserables

Monday, March 3, 2014

N̂g-kim Siang Káng, Hēng-hok Hái-kîⁿ [ 黃金雙港 幸福海墘 ] - 張逸嫻 Tiuⁿ La̍t-hân

 張逸嫻 Tiunn Ia̍t-hân黃金雙港 幸福海墘
N̂g-kim siang káng, hīng-hok Hái-kînn
----------------------

大安舊名海翁窟,歷史輝煌有藝術。
Tāi-an kū miâ Hái-ang-khut, li̍k-sú hui-hông ū gē-su̍t.

外海航行的船隻,看見海翁的尻脊,
guā-hái hâng hîng ê tsûn tsiah,khuànn kìnn hái-ang ê kha-tsiah,

隨後倚近詳細看,原來就是鐵砧山。
Suî āu uá kīn siông sè khuànn,guân lâi tiō sī Thi̍h-tiam-suann.

落尾閣叫螺絲港,親像一隻海螺殼,
Lo̍h-bué koh kiò lōo-si-káng, ,tshin tshiūnn tsi̍t tsiah hái-lê-khak.

大船出入揣路縫,船隻安全來靠港。
tuā-tsûn tshu̍t-ji̍p tshuē lōo phāng,tsûn tsiah an-tsuân lâi khò káng.

大安海墘塭寮庄,美麗海岸長長長,
Tāi -an Hái-kînn Ùn-liâu-tsng,bí lē hái huann tn̂g-tn̂g-tn̂g.

溪口塭寮紅樹林,用心保育插插插,
Khe-kháu Ùn-liâu âng-tshiū-nâ,iōng sim pó iok tshah-tshah-tshah,

沙蟹花鮡海雷公,沙埔傱甲狂狂狂,
Sua-hē hue-thiàu hái-luî-kong,sua-poo tsông kah kông-kông-kông,

海岸寶貝水筆仔,生湠密密紅樹林,
Hái-huānn pó-puè tsuí-pit-á,sinn thuànn ba̍t-ba̍t âng- tshiū-nâ,

麻黃粿樹倒地鈴,毋驚風雨真正猛。
Muâ-hông kué-tshiū tò-tē-lîng,m̄ kiann hong hōo tsin tsiànn bíng,

蘆竹菅芒白翎鷥,看甲目睭瞇瞇瞇。
Lôo-tik kuann-bâng pe̍h-lîng-si,khuànn kah ba̍k-tsiu bi-bi-bi..

濕地罕有真稀奇,珍貴大安水棕蓑,
Sip-tē hán-iú tsin hi-kî,tin-kuì Tāi-an-tsuí-tsang-sui,

水鳥毛蟹賞袂離,夕陽留戀海連天。
tsuí-tsiáu môo-hē siúnn buē lī,sik-iông liû-luân hái liân thinn.

海墘國小荷花池,清新優雅好情意,
Hái-kînn-kok-sió hô-hue-tî,tshing-sin iu-ngá hó tsîng ì,

白荷愛媠滾紅墘,通人呵咾無地比。
Pe̍h-hô ài suí kún âng kînn,thong lâng o-ló bô tè pí.

生態保育有用心,歡迎貴客來光臨,
Sing-thài pó-iok ū iōng-sim,huan-gîng kuì-kheh lâi kong-lîm,

黃金雙港花上錦,幸福海墘歌詩吟。
N̂g-kim siang káng hua siōng gím,hīng-hok Hái- kînn kua si gîm.