Wednesday, December 10, 2014

Sèng-tàn Cheh ê Koa : Pêng-an Mî


Pêng-an Mî - Silent Night
1.
Pêng-an mî! Sèng-tàn mî!
平安 冥,聖誕 冥
Chin an-chēng! Chin kng-bên!
真 安靜 真 光明。
Kng chiò lāu-bú chiò Eng-hâi,
光 照 老母 照 嬰孩,
Chin un-sûn koh chin khó-ài
真 溫純 又 真 可愛。
Siōng-tè sù an-bîn,
上帝 賜 安眠,
Siōng-tè sù an-bîn.
上帝 賜 安眠。

2.
Pêng-an mî! Sèng-tàn mî!
平安 冥﹗聖誕 冥!
Chèng bo̍k-chiá tōa kiaⁿ-hiâⁿ,
眾 牧者 大 驚惶
Hut-jiân thiⁿ-téng kng iàⁿ-iàⁿ,
忽然 天頂 光映映
Thian-kun chhiùⁿ Ha-le-lu-iah,
天軍 唱 哈利路亞。
Kim-mî Chú kàng-seng.
今冥 主 降生
Kim-mî Chú kàng-seng.
今冥 主 降生

3.
Pêng-an mî! Sèng-tàn mî!
平安 冥﹗聖誕 冥!
Sèng Eng-jî súi bô pí,
聖 嬰兒 美 無 比
Bīn-māu êng-kng chiò sì-hng,
面貌 榮光 照 四方
Kiù-sio̍k un-tián ke̍k chiâu-chn̂g,
救贖 恩典 極 齊全。
Chú Iâ-so• kàng-sèng,
主 耶穌 降生
Chú Iâ-so• kàng-sèng.
主 耶穌 降生