Wednesday, February 12, 2014

Yok-hon Fuk-Yîm 3:16
Yok-hon Fuk-Yîm 3:16

Yîn-vi Song-ti thung-siak sṳ-kiên-ngìn, só-yî chiông Kì ke Thu̍k-sên-chṳ́ su pûn kì-têu, oi pûn yit-chhiet sin kì ke ngìn m̀ voi me̍t-mòng, fán-chón tet-tó yún-yén ke sâng-miang.

https://archive.org/details/HakkaIokhan316


---------------------------------------------
Another translation:

Yîn-vi Song-ti án-ngiòng oi sṳ-kie, só-yî tsiông Kì tshṳ-kâ ke Thu̍k-sên-tsii2 loi3 su-pûn kì-têu, sṳ́-tó sin-kho Kì ke ngìn m̀-voi me̍t-mòng,fán-tsón tet yún-sên.

Hàu-kèng Pē-bú (On Filial Piety)


Chin-tō Būn-tap. Tâi-lâm: Kàu-hōe Kong-pò-siā, 1962.


XI Hàu-kèng Pē-bú

1. Lán cháiⁿ-iūⁿ tio̍h iú-hàu pē-bú?

Pē-bú siⁿ lán, iúⁿ lán, chiàu-kò lán, uī-tio̍h lán tio̍h-bôa teh-beh kui sì lâng, thiàⁿ lán chin chhim.

2. Koh cháiⁿ-iūⁿ, lán tio̍h hàu-kèng in?

Siōng-tè ū bēng-lēng kóng, "Tio̍h hàu-kèng lí ê lāu-pē, lí ê lāu-bú, hō lí ê ji̍t-chí tī Iâ-hô-hua lí ê Siōng-tè só siúⁿ-sù lí ê tōe, tit-tio̍h kú-tn̂g (Chhut Ai-ki̍p-kì 20:1`2). 

3. Put-hàu pē-bú, Iâ-so ū hoaⁿ-hí, bô?

Bô. Iâ-so ū chek-pī Hoat-lī-sài-lâng, ēng in ê kà-sī lâi hòe-bô hàu-kèng pē-bú ê sū (Má-khó 7:9-`3). 

4. Pē-bú sí liáu, lán thang chhāi bo̍k-chú (= sîn-chú-pâi), pâi chia̍h-mi̍h lâi hàu in, á m̄-thang?

M̄-thang. In sí-liáu, bōe chia̍h lán só pâi ê mi̍h; chhin-chhiūⁿ si-koa só kóng: 

Bô siūⁿ chò-kong pīⁿ tîm-tāng,      [ 無想祖公病沉重 ]
Hó-mi̍h bōe-ōe chia̍h pòaⁿ-hāng;  [ 好物 bōe 會食半項 ]
Hô-hòng sí-liáu tâi lo̍h-thô, [ 何況死了tâi 落塗 ]
Iáu-kú teh chhiáⁿ, chin hô-tô. [ Iáu-kú teh 請, 真糊塗 ]

Ta̍k-pái chòe-kī miâ chè-chô, [ 逐擺做忌名祭祖 ]
Si̍t hàu ka-kī ê pak-tó; [ 實孝家己 ê 腹肚 ]
Hàu-liáu siūⁿ chia̍h siūⁿ lim-thîn,  [ 孝了想食想 lim-thîn ]
Bōe-kì hit-ji̍t sī kī-sîn. [ Bōe-kì hit日是忌辰 ]

In-ūi bōe chia̍h lán chè-hiàn, [ 因為 bōe 食咱祭獻 ]
Bêng-bêng sī ké sī môa-phiàn; [ 明明是假是瞞騙 ]
Môa phiàn chó͘-kong tōa bô lí,         [ 瞞騙祖公大無理 ]
Thiⁿ-téng Chú-cháiⁿ m̄ hoaⁿ-hí. [ 天頂主宰 m̄ 歡喜 ]

Chó-kong chin-chiàⁿ bô koh-lâi, [ 祖公真正無 koh 來 ]
Bô-chhái chè-mi̍h móa toh pâi; [ 無采祭物滿桌排 ]
Hàu-soah chè-mi̍h bô koh-iūⁿ,         [ 孝煞祭物無各樣 ]
Ta̍k lâng bêng-chai ōe-hiáu siūⁿ. [ 逐人明知會曉想 ]

5. Lán tio̍h cháiⁿ-iūⁿ lâi iú-hàu pē-bú?

Pē-bú iáu oa̍h ê sî, lán tio̍h si̍t-sim chun-kèng in; in nî-hè lāu, lán tio̍h hōng-ióng thiàⁿ-sioh in, in kè-óng liáu, lán tio̍h kì-liām in. Che sī ha̍p Kiù-chú ê kà-sī (Lō-ka 2:52 ; Iok-hān 19:26-27).