Tuesday, August 31, 2010

More Facebook status update posts in Taiwanese:Saⁿ-ê hong-thai chò-hóe lâi, góa kā sok-si̍t-mī kā be̍h-á-chiú chhôan-piān-piān
三個風颱做伙來, 我把速食麵跟麥仔酒僎便便

Since 3 typhoons will come at once, i got the instant noodles and beer ready :)--- Marcie Lee, Taipei, TAIWAN

Monday, August 30, 2010

A-bú bô aì góa 阿媽無愛我A-bú bô aì góa 阿媽無愛我


Chit ê tiān-iáⁿ iōng ê Hàn-jī m̄-sī lóng Tâi-gí--ê. Ū-sî-á siáⁿ ì-sù, niā-niā.

"Bô" m̄-sī 不 , sī 無.

"o͘" m̄-sī 黑, sī 烏.

Kiâⁿ m̄-sī 走 , sī 行.

Būn-tè in-uī lâng si̍p-koán iōng Hôa-gí ê Hàn-jī siá.

Friday, August 27, 2010

Writing Camps -- a good way to start- Suming Rupi, A member of Taitung’s Atolan tribe, a subgroup of the Amis