Tuesday, July 21, 2009

Satapagan 1 - Genesis 1 - Amis Bible - 阿美語

O Kimad to Pakayniay i Nipisaga' no Kawas

[1] 1 I satapagan 'i, misaga' ko Kawas to kakarayan* ato hkal. 2 Itiya 'i, awaayho ko faco no sra. Awaayho ko maamaan. Maldef no nanom konini a sra a matahpo no to'man. Matayal* ko 'icel no Kawas i fafa'ed nonini. 3 "Ka ira ko likat" han no Kawas 'i, sata'gad sato. 4 Minegneg ko Kawas tonini a ta'gad ato to'man. 5 O romi'ad han nira ko ta'gad. O dadaya han nira ko to'man. Saka, ira ko dadaya, ira ko dafak. O saka ccay a romi'ad konini.

6, 7 "Kaira ko pala'eday to nanom," han no Kawas 'i, lahci sa a malacinowas ko nanom. Masaga' no Kawas ko pela'eday to ifafa'eday ato ikala'noay a nanom. 8 O kakarayan* han nira ko kalala'ed. Saka, ira ko dadaya, ira ko dafak. O saka tosa a romi'ad konini.

9 "Kalaccay a masa'opo ko ikala'noay no kakarayan a nanom ta talahkal ko sra," han no Kawas 'i, lahci sa konini. 10 O kanatal han no Kawas ko sra. O riyar han nira ko masa'opoay a nanom. Minegneg ko Kawas tonini 'i, rahker cigra. 11 Itiya 'i, sowalen no Kawas ko sra, "Kao kalgawan no kahirahira* no molgaway kiso to malo kasadakan no kahirahira no panay ato losay," han nira 'i, lahci sa konini. 12 Saka, molgaw i sra ko kahirahira no pinaloma ato kahirahira no losay. Mado'do nagra ko sa'osi no Kawas tonini 'i, rahker cigra. 13 Saka, ira ko dadaya, ira ko dafak. O saka tolo a romi'ad konini.

PDF
Archive.org

* onini a kakarayan 'i, o mihaopay to fo'ifo'is ato cidal ato folad.
* matayal - madigol no 'icel no Kawas (ka'amis).
* kakarayan - karayan (Kaligko a kowan).
* kahirahira (kawali); kalo iraira (ka'amis); kahairaira (Posko).

Vinqacan 1 - Genesis 1 - Paiwan Bible - 排灣語

Vinqacan 1:1-19
qemati a Cemas tua kana nemanemanga.

1 ka patagil a Cemas a qemati tua kalevelevan katua kacauan, 2 a i kacauan namaqaluvu saka nekanan nu nemanema. a inu tu nazuanga tua kacauan lavek sakamaya, a namiseleman a neka nu telar; lakua a kate piculan a Vavak nua Cemas i taivavaw tua zalum a palavalavak. 3"ula izua a telar!" kaya Cemas a qivu, izuanga a telar. 4paka nanguaq a Cemas tua telar, sa peneti a papartimali a telar katua selemanan. 5 a telar pinaka muqadadaw, a selemanan pinaka qezemezemet. cemalivat a qezemezemet, sa kalia. aicu mavan a kinudan nua Cemas tua sika 1 qadaw.

6-7"ula izua kalevelevan a patatukuda tua zalum i teku katua i vavaw!" kaya uta a Cemas a pazazekat, maitazua mapasusu. maitazua Cemas a qemati tua kalevelevan a patatukuda tua zalum i taivavaw katua i taiteku. 8 azua sinipatatideq pinaka kalevelevan. cemalivat a qezemezemet, sa kalia. aicu mavan a sika 2 qadaw.

9"ula matevetevel a mapataita a zalum i taiteku tua kalevelevan, ula mapacun a qipu!" kaya Cemas a pazazekat, maitazua mapasusu. 10azua namapacun a qipu pinaka kadunangan, azua namapataita zalum pinaka lavek. paka nanguaq a Cemas tua qinati nimadu a kadunangan katua lavek. 11"ula cemuvuq a kemasi kadunangan a martimalimali a cemel katua kasiw, a mavan a venavat katua venangavangal!" kaya Cemas a pazazekat, maitazua mapasusu. 12 sa kirimu a veneve a kemasi kadunangan a martimalimali a cemel katua kasiw. paka nanguaq a Cemas taicu a marka qinati nimadu. 13 cemalivat a qezemezemet, sa kalia. aicu mavan a sika 3 a qadaw.

14 "a i kalevelevan ula izua marka telar a papartimali tua muqadadaw katua qezemezemet, a pukelang.tua cavil, tua qadaw, katua kalavevean kalazalangzangan kalauragan kalalaleqelan, 15 saka patelar uta tua kadunangan a kemasi kalevelevan!" kaya Cemas a pazazekat, maitazua mapasusu. 16 pai qemati a Cemas tua telar a 2: a qadaw a kisan paqulaqula nu muqadadaw; katua qilas a paqulaqula nu qezemezemet. qemati uta tua marka vituqan. 17 sa pizua-i i kalevelevan, a paqula tua kadunangan, 18 a uri kilalaing (kemareng) tua kacauan nu muqadadaw nu qezemezemet, a papartimali tua qulalan katua namiseleman. paka nanguaq a Cemas tua qinati nimadu a telar. 19 cemalivat a qezemezemet, sa kalia. aicu mavan a sika 4 a qadaw.

PDF
Archive.org

Monday, July 20, 2009

Iōng chi̍t-koa Lô-ma-jī ê Siá-hoat

Lí kam-kak toh chi̍t ê siá-hoat sī khah hó tha̍k ê?


Só͘-ū ê gú-giân siā-kûn lóng ū khoân-lī kiàn-li̍p, pó-chûn, kap siu-kái in ka-tī ê goân-sú tē-miâ. Chia ê tē-miâ bē-sái iōng bú-toān ê hong-sek huì-tî, niú-khiok, sīm-chì kái-siá, mā bē-sái in-uī chèng-tī ia̍h-sī kî-tha chōng-hóng ê kái-piàn cho-siū tio̍h thè-oāⁿ. 


Soo-ū ê gú-giân siā-kûn lóng ū khoân-lī kiàn-lipp, pó-chûn, kap siu-kái in ka-tī ê goân-sú tē-miâ. Chia ê tē-miâ bē-sái iōng bú-toān ê hong-sek huì-tî, niú-khiok, sīm-chì kái-siá, mā bē-sái in-uī chèng-tī iahh-sī kî-tha chōng-hóng ê kái-piàn cho-siū tiohh thè-oānn. 


Sóo-ū ê gú-giân siā-kûn lóng ū khuân-lī kiàn-li̍p, pó-tsûn, kap siu-kái in ka-tī ê guân-sú tē-miâ. Tsia ê tē-miâ bē-sái iōng bú-tuān ê hong-sik huì-tî, niú-khiok, sīm-tsì kái-siá, mā bē-sái in-uī tsìng-tī ia̍h-sī kî-tha tsōng-hóng ê kái-piàn tso-siū tio̍h thè-uānn. Sóo-ū ê gú-giân siā-kûn lóng ū khuân-lī kiàn-lipp, pó-tsûn, kap siu-kái in ka-tī ê guân-sú tē-miâ. Tsia ê tē-miâ bē-sái iōng bú-tuān ê hong-sik huì-tî, niú-khiok, sīm-tsì kái-siá, mā bē-sái in-uī tsìng-tī iahh-sī kî-tha tsōng-hóng ê kái-piàn tso-siū tiohh thè-uānn. 


News in Truku Austronesian Language, Taiwan Formosa, Hawaiiki

News in Tayal Austronesian Language - Taiwan, Formosa, Hawaiiki

The host must ask questions in Mandarin because he is interviewing someone from the Beinan Austonesian people.

Rukai

Kavalan Austronesian Language (噶瑪蘭族 Kebalan), Taiwan Formosa HawaiikiKai nua Paiwan (Kai nua kachalishian) -- News in the Paiwan Austronesian Language, Taiwan Formosa Hawaiiki

News in Austronesian Language of Orchid Island, Taiwan, Formosa, Hawaiiki

Orchid Island - Yami Austronesian People -- in Taiwan, Formosa, Hawaiiki

世界語言權宣言 Universal Declaration of Linguistic Rights

This from --- Hui-hông:

附件三:1996年《世界語言權宣言》(Universal Declaration of Linguistic Rights)摘錄

全文請參閱施正鋒編2002《語言權利法典》台北:前衛出版社。


Article 31第三十一條Tē Sann-tsa̍p-it Tiâu


All language communities have the right to preserve and use their own system of proper names in all spheres and on all occasions.

所有語言社群均有權在所有範疇與所有場合中保存並使用其合宜的姓名系統。

Sóo-ū ê gú-giân siā-kûn lóng ū khuân-lī tī sóo-ū ê huān-uî kap tiûnn-sóo tiong pó-tsûn pĪng-tshiánn sú-iōng in ha̍p-gî ê miâ-sènn hē-thóng. Article 32第三十二條Tē Saⁿ-tsa̍p-jī Tiâu


1. All language communities have the right to use place names in the language specific to the territory, both orally and in writing, in the private, public and official spheres. 

2. All language communities have the right to establish, preserve and revise autochthonous place names. Such place names cannot be arbitrarily abolished, distorted or adapted, nor can they be replaced if changes in the political situation, or changes of any other type, occur. 


第一項
所有語言社群均有權以其區域專屬語言使用地名,無論是在口語或書寫上、在私下、公開或是官方場所。

第二項
所有語言社群均有權建立、保存、及修改其原始地名。這些地名不得被武斷地廢除、扭曲或改寫,亦不得因為政治或其他情況之改變而遭到替換。

Tē-1-hāng 
Sóo-ū ê gú-giân siā-kûn lóng ū khuân-lī iōng in khu-hi̍k tsuan-sio̍k gí-giân sú-iōng tē-miâ, bô-lūn sī kháu-gí ia̍h-sī su-siá, tī su-té-hā, kong-khai ia̍h-sī kuann-hong ê tiûnn-sóo. Tē-2-hāng 
Sóo-ū ê gú-giân siā-kûn lóng ū khuân-lī kiàn-li̍p, pó-tsûn, kap siu-kái in ka-tī ê guân-sú tē-miâ. Tsia ê tē-miâ bē-sái iōng bú-tuān ê hong-sik huì-tî, niú-khiok, sīm-tsì kái-siá, mā bē-sái in-uī tsÌng-tī ia̍h-sī kî-tha tsōng-hóng ê kái-piàn tso-siū tio̍h thè-uānn. Article 33第三十三條Tē Sann-tsa̍p-sann Tiâu


All language communities have the right to refer to themselves by the name used in their own language. Any translation into other languages must avoid ambiguous or pejorative denominations. 
 


所有語言社群均有權以自己的語言稱呼自己。任何姓名的翻譯必須避免發生模糊或輕蔑的情況。


Sóo-ū ê gí-giân siā-kûn lóng ū khuân-lī iōng in ka-tī ê gí-giân tshing-hoo ka-kī. Jīm-hô miâ-sènn ê huan-i̍k pit-su pī-bián huat-sing iōng-jī hâm-hôo ia̍h-sī khin-bia̍t ê tsōng-hóng.


Article 34第三十四條Tē Sann-tsa̍p-sì Tiâu


Everyone has the right to the use of his/her own name in his/her own language in all spheres, as well as the right, only when necessary, to the most accurate possible phonetic transcription of his/her name in another writing system. 


人人均有權以其語言在所有場合中使用自己的姓名,同時亦有權,在必要的情況下,以最接近其姓名發音的方式將其轉化為文字。 


Lâng-lâng ū khuân-lī iōng in ka-kī ê gí-giân tī sóo-ū ê tiûnn-ha̍p sú-iōng ka-kī ê miâ-sènn. Kāng-khuán lâng lâng mā ū khuân-lī tī pit-iàu ê tsōng-hóng ê sî-tsūn, iōng tsuè tsiap-kīn in miâ-sènn huat-im ê hong-sik kā tsuán-tsò bûn-jī.附件四:1948年聯合國《世界人權宣言》摘錄


第二條
人人有資格享受本宣言所載的一切權利和自由,不分種族、膚色、性別、語言、宗教、政治或其他見解、國籍或社會出身、財產、出生或其他身分等任何區別。並且不得因一人所屬的國家或領土的政治的、行政的或者國際的地位之不同而有所區別,無論該領土是獨立領土、托管領土、非自治領土或者處於其他任何主權受限制的情況之下。

第七條
法律之前人人平等,並有權享受法律的平等保護,不受任何歧視。人人有權享受平等保護,以免受違反本宣言的任何歧視行為以及煽動這種歧視的任何行為之害。