Monday, January 21, 2013

Nî-nî-chhun

小姐設計个羅馬字 nî-nî-chhun(年年春)斗方。
(「斗方」是書面語,各位先進若是知影台語口語按怎講,才拜託共阮教,多謝。)

阮閣想來相添:

好年冬 hó-nî-tang
嫁好翁 kè-hó-ang
滿廳紅 muá-thiann-âng
大旺欉 tuā-ōng-tsâng

好育飼 hó-io-tshī
食百二 tsia̍h-pah-jī
好利市 hó-lī-tshī
國家治 kok-ka tī

大畚流 tuā-pūn-lâu
細畚滇 sè-pūn-tīnn
新年兜 sin-nî-tau
喜團圓 hí-tuânn/thuân-înn


- posted -- Cyril R. Vergnaud

Wednesday, January 16, 2013

A Maori and a Samoan follow their ancestors back to Taiwan

Please check out the following documentary, Made in Taiwan. Taiwan is Hawaiiki, the Austronesian homeland. It is important for Taiwan to preserve its Austronesian languages and cultures. In Taiwan: 臺灣

Tâi-oân Bó-gí Liân-bêng