Thursday, April 23, 2009

Gín-á tī ha̍k-hāu-lāi teh tha̍k Tâi-gí

2009世界母語日

Monday, April 20, 2009

Friday, April 3, 2009

Nā m̄-sī Siōng-tè ê lîn-bín kap chín-kiù,
若 不 是 上 帝 的 憐 憫 和 拯 救,

chiong ū lekk-sú í-lâi, kiám m̄-sī siông-siông,
將 有 歷 史 以 來, 豈 不 是 常 常,

tōa-kok khòann sió-kok sió-chokk,
大 國 看 小 國 小 族,

chhin-chhiūnn toh-téng ê tiám-sim leh?
親 像 桌 頂 的 點 心 咧?

           TJg, 2009.04.03
======================================
Chit ê lē hō͘ lán ū ki-hōe khòaⁿ lēng-gōa chi̍t ê siá-hoat:

khòann = khòaⁿ
chhiūnn = chhiūⁿ
lekk-sú = le̍k-sú
sió-chokk = sió-cho̍k

Te̍k-pia̍t sī in-ūi ū ê tiān-náu bē-tàng phah tē peh siaⁿ ê " ' " tiám. Koh-chài lí nā ū-hoat-tō͘ phah, m̄-kú kià hō͘ email ê lâng nā bô-hoat-tō͘ khòaⁿ, mā bô lō͘-iōng.

Siōng hó sī khì http://taigi.fhl.net the̍h Taigi Unicode ê font khǹg tī lí ê tiān-náu-lāi; chiah ū-hoat-tō khòaⁿ.

(需要灌Taigi Unicode字形,配合Firefox瀏覽器可閱讀此版本,速度緊koh可以下載)