Friday, May 22, 2009

Hō͘ Gín-á Khòaⁿ

Thursday, May 14, 2009

Koan-hē Tâi-oân Kok-ka ê Chèng-tī kap Keng-chè

Ū lâng kóng, kó͘-phiò hut-jiân-kan titt-titt khí-kè, sī in-ūi Tiong-kok teh pang-chān Má Eng-kiú khoe-hokk jîn-khì, thang tī nî-té ê kōan-chhī-tiúⁿ sóan-kú, lâi tōa sèng-lī.
有 人 講, 股 票 忽然間 直直 起價,是 因為 中國 在 幫助 馬 英 九 恢複 人氣,通 在 年底 的 縣市長 選 舉,來 大 勝利。

Ū choan-ka á-sī chit hong-bīn thang-kng ê lâng, ōe-tit-thang lâi soat-bêng á-bô?
有 專家 或是 此 方面 通光 的 人, 會得通 來 說明 或無?

To-siā soat-bêng,
多 謝 說 明,

TJg 2009/5/7

Tuesday, May 5, 2009

In the legislature -- KMT suppression of Taiwan's languages -- on news

I Pay Buyci

nanu ake nya skayan,
qwas nanu cyanya pqwasan
yulung nanak uka halan
tusun su limuy yam. plahuy su na waxi
niyan la miyunaw siyaw ba silun


nanu cya nya ktalan
ini klhon nqas nya
yulaun nanak cya inu blaq halan,
wayan ta sibulin yaba ta kinlahuy
niyanla miyunaw siyaw ba silun

Another song from the album.

(from the 2007 self-titled album I Pay Buyci 依拜維吉, MVP Music)

* Taiwan Golden Melody Award Winner --
• Best Austronesian Language Album
• Best Austronesian Singer