Thursday, October 2, 2014

Heidelberg Catechism Question 1 in TaiwaneseKi-tok-kàu Iàu-lí Būn-tap 
1. Mn̄g:  Lí siⁿ sí ê chin hok-khì sī cháiⁿ-iūⁿ?

Ìn:  Góa put-lūn oa̍h put-lūn sí, seng-khu lêng-hûn m̄-sī sio̍k tī góa ka-kī, lóng-chóng sī sio̍k tī Iâ-so Ki-tok.  

I sī góa sêng-si̍t ê Kiù-chú, ū lâu I ê pó-huih it-chīn thòe-sio̍k góa ê chōe-kòa, kiù góa thoat-lī Mô-kúi ê koân-sè; ko pó-hō góa ke̍k siông-sè; hō góa só tú-tio̍h bān hāng ê tāi-chì, bô chi̍t hāng ōe sún-hāi góa, ta̍k hāng ōe lī-ek góa, lâi pang-chān góa tit-tio̍h kiù. 

In-ūi án-ni-siⁿ I chiū siúⁿ-sù Sèng Sîn chòe chún-tǹg tī góa ê sim-lāi hō góa thang chai ū éng-oán ê oa̍h, ia̍h hō góa hoaⁿ-hí ho̍k-sāi I kàu chi̍t-sì-lâng,bô soah.

(Lm 14:7-9.  1 K 6:19-20.  1 K 3:23.  Ksl 19:11.  1 P 1:18-19.  1 Ih 1:7, 3:8.  H 2:14-15.  Ih 6:39, 10:28-29.  Lk 21:18.  Mt 10:30.  Lm8:28.  2 K1:22, 5:5.  2 Tm 1:12.  Lm 8: 24., 7:22.  Ih 10:4.) 

No comments: