Tuesday, December 30, 2008

Sin-nî Chhut-thâu-thiⁿ

1 ge̍h 1 ji̍t

"To̍k-to̍k lín só͘ beh ji̍p-khì sêng-chiap ê tōe, chiū-sī ū-soaⁿ, ū-kok, lâi sêng-siū thiⁿ ê hō͘-chúi ê tōe; sī Iâ-hô-hoa -- lí Siōng-tè só͘ koàn-kò͘ ê tōe, tùi nî-thâu kàu nî-bé, Iâ-hô-hoa -- lí Siōng-tè ê ba̍k-chiu siông-siông khòaⁿ i." (Sin-bēng-kì 11:11-12)


Kin-á-ji̍t lán kiâⁿ-ji̍p sin-nî, sin-chiaⁿ, sin ê chi̍t-nî ê khai-sí. Tī beh-lâi ê chi̍t-nî, sī hó, sī pháiⁿ, sī hok, sī hō, sī îⁿ-ê, sī píⁿ-ê, lóng m̄-chai. Chiân-tô͘ bâng-bâng, bô lâng chai chiong-lâi ê lō͘ oē tú-tio̍h sím-mi̍h chō-gū, sím-mi̍h piàn-chhian. Chóng-sī tùi Pē Siōng-tè hia lâi ê sìn-sit, siōng oē thang chòe lán ê an-ùi, siōng oē thang kek-lē lán. "Iâ-hô-hoa koàn-kò͘ ..... Tùi nî-thâu kàu nî-bé ..... Iâ-hô-hoa ê ba̍k-chiu siông-siông koàn-kò͘." Kui-nî thàng-thiⁿ, 24 tiám-cheng, mî-ji̍t ê koàn-kò͘.

Lán ê seng-oa̍h ê pit-su-phín lóng thang oá-khò͘ Siōng-tè. I ū bōe ta-khì ê oa̍h-chôaⁿ, éng-oán teh lâu ê kang-hô; I ū hong-hong hù-hù ê un-tián kap chû-ài. Nā-sī I chòe lán kiòng-kip ê goân-thâu, lán tek-khak bōe sit-bāng. Put-koán jia̍t, á-sī khòng-hān, lóng bōe hō͘ hit ê "hō͘ Siōng-tè ê siâⁿ hoaⁿ-hí" (Si-phian 46:4) ê hô ta khì.

Lán só͘ tit-tio̍h ê, sī ū soaⁿ, ū kok, m̄-sī chi̍t-phìⁿ pîⁿ-pîⁿ ê pîⁿ-iûⁿ. Ká-sú lán ê chêng-bīn ê seng-oa̍h sī pêng-pêng bô piàn-hòa, bô bāng ê sī, sī hô-téng ê bô-bī bô-sò͘. Lán su-iàu soaⁿ kap kok. Soaⁿ oē hō͘ hō͘-chúi lâu-chi̍p kàu kok--nih, hō͘ tōe piàn pûi thang kiat chin-chōe ê ké-chí. Soaⁿ tùi lán ê sìⁿ-miā iā sī án-ni. Soaⁿ oh peh, soaⁿ-lō͘ pháiⁿ-kiâⁿ, chóng-sī chhin-chhiūⁿ soaⁿ hiah-koân ê kan-lân oē chhui-pek lán chhin-kūn kàu Siōng-tè ê bīn-chêng lâi tit-tio̍h hok-khì. Chin-chōe lâng in-ūi thó-ià soaⁿ ê sin-khó͘, tham-loân pîⁿ-tē ê sù-sī, soah sit-khì oa̍h-la̍t. Tng siū hong-seh ê táⁿ-kek, chiū tó lo̍h-khì tī pîⁿ-iûⁿ--nih, bâi-chòng tī n̂g-kim sek ê soa-tiong. Siōng-tè ê soaⁿ sī chòe I ê chú-bîn ê pó-chiòng.

Jîn-seng ê sit-pāi, iu-siong, chhì-liān, tùi lán ê lī-ek, lán hiān-chāi m̄-chai; lán chí-ū sìn-khò Thiⁿ-pē. I tī lán sin-pīⁿ khan lán ê chhiú, chhōa lán kiâⁿ it-seng ê tō-lō͘.Sin-nî Sin Chiok-hok


I chhōa lán kiâⁿ chhiⁿ-so͘ ê lō͘,
Chhōa lán hiòng-chêng chi̍t-pō͘ koh chi̍t-pō͘,
Ū loán-jio̍k, ū poa̍h-tó,
Àm-mo͘-mo͘, tōa hong-hō͘,
Nā-sī o͘-hûn kè-liáu,
Lán chai, I iáu kè-sio̍k chhōa lán ê chiân-tô͘.


I chhōa lán kè kham-kham khia̍t-khia̍t ê nî,
Ū ǹg-bāng, ū kiaⁿ-hiaⁿ, ū giâu-gî,
Koh sit-pāi, koh iu-siong, o͘-am-sì,
M̄-bián kiaⁿ, I chhōa lán kè múi ê sî-kî;
Lán chai, che sī I ê hó chí-ì,
I iáu kè-sio̍k chhōa lán ê ji̍t-chí.


----------

Téng-bīn só͘ sià-ê sī tùi chi̍t pún chheh -- kiò-chò Hong-bô͘ Kam-chôaⁿ -- lâi ê.
Hong-bô͘ Kam-chôaⁿ (1-6 ge̍h) © 2006 ; Tù-chiá -- Mrs. Charles E. Cowman ; Pe̍h-oē-jī phian-e̍k -- Tân Chhing-chùn 【陳清俊】; Chhut-pán -- 人光出版社 ISBN 986-7611-71-3

No comments: