Thursday, December 18, 2008

Jîn-seng Chòe Iàu-kín ê Bo̍k-te̍k - J.R.R. Tolkien

* * * * * * * * * * * * * * * *
【Tâi-gí -- translated by 鄭兒玉】

Jîn-seng Chòe Iàu-kín ê Bo̍k-te̍k

Tùi lán múi chi̍t-lâng kiám-chhái ōe-tit-thang kóng, lán ta̍k-lâng sìⁿ-mia tiong chòe iàu-kín ê bo̍k-te̍k, chiū-sī ēng lán só͘-ū lóng-chóng ê châi-lêng kap tì-sek, lâi koh khah jīn-bat siong-sìn Siōng-tè; ia̍h siōng-chhiáⁿ siū kám-tōng lâi o-ló kám-siā I.

Prof. J.R.R. Tolkien, 1969 -- Gû-tin-Tāi-ha̍k Anglo-Saxon Bûn-ha̍k-hē (Eng-tē ê le̍k-sú gí-giân-ha̍k-ka) ê Kàu-siū
kap Chhiú-chí Ông (Mô͘-kài) ê Chok-ka


* * * * * * * * * * * * * * * *
【華語 -- translated by Melody Chen】

生命最重要的目的

"我們可以說,對每個人而言,生命最重要的目的,就是盡己所能,用我們擁有的一切,來更加認識上帝,並且因為更認識祂而深受感動,發出讚美和感謝。"

- 托爾金教授("魔戒"的作者及牛津大學英國文學教授)寫於1969年

* * * * * * * * * * * * * * * *
Our Chief Purpose in Life

"So it may be said that the chief purpose in life, for any one of us, is to increase according to our capacity our knowledge of God by all the means we have, and to be moved by it to praise and thanks."

-- Prof. J.R.R. Tolkien, 1969 -- Oxford University Professor of Anglo-Saxon Literature & Author of the Lord of the Rings 魔戒

No comments: