Thursday, December 18, 2008

Hakka: Thòi-vân Chhui-chhiâng

Thòi-vân Chhui-chhiâng
(lyrics by Tīⁿ Jyi-giokk 1993, translated by Hiû San-hiùng ; music by Siau, Thài-jiân 1993)
"Taiwan the Formosa" [Verdant Taiwan] -- Taiwan's (unofficial) National Anthem

Thai-phìn-yòng sî-phién hói-piên,
Mî-li-tó Thòi-vân chhui-siên.
Chó-sù: ngoi-pâng thúng chhu: chiên,
Kien-koet kîm chhai chhut-thèu-thiên.
Khiung-fò-koet hién-fap ke kî-chhú,
Si chhu̍k-khiùn phìn-tén siông hia̍p-chhu.
Ngìn-lui vùn-fa su:-kie fò-phìn,
Koet-mìn hiong-chhièn kung-hien chhoì-chhìn.

No comments: