Thursday, December 18, 2008

Tâi-oân Kok-Koa: Tâi-ôan Chhùi-chhiⁿ

" Tâi-ôan Chhùi-chhiⁿ " - Tâi-oân ê Kok-Koa
(lyrics by Tīⁿ Jyi-giokk 鄭兒玉 1993;
music by Siau, Thài-jiân 蕭泰然 1993)
"Taiwan the Formosa" [Verdant Taiwan]
-- Taiwan's (unofficial) National Anthem

Thài-pêng-iûⁿ se-lâm hái-piⁿ,
Bí-lē-tó Tâi-oân chhùi-chhiⁿ.
Chá-chêng hō͘ gūa-pang thóng-tī,
Kiàn-kok taⁿ teh chhut-thâu-thiⁿ.
Kiōng-hô-kok hiàn-hoat ê ki-chhó͘,
Sù cho̍k kûn pêng-téng saⁿ hia̍p-chō͘.
Jîn-lūi bûn-hòa sè-kài hô-pêng,
Kok-bîn hiòng-chêng kòng-hiàn châi-lêng.

太平洋西南海邊, 美麗島台灣翠青,
早前受外邦統治, 建國今teh出頭天 (alternate: 獨立今teh出頭天)。
共和國憲法基礎, 四族群平等相協助,
人類文化世界和平, 國民向前貢獻才能。

[MP3]

2
Chòe gôan-thâu Siōng-tè chhòng-chō,
Bí-lē-tó Tâi-wân chòe hó
Siúnn-sù hōu chóu-sian khiā-khí.,
Kiàn-kok tann Siōng-Chú liap-lí.
Chú Ki-tok kok-ka ê kun-ông,
Lí-sióng-pang bokk-phiau ê kià-bōng.
Lán beh kiàn-siat jîn-ài kong-gī,
Chóu-kok móa-tōe chhin-chhiūnn tī thinn.

最 源 頭 上 帝 創 造,
美 麗 島 台 灣 最 好。
賞 賜 給 祖 先 居 起,
建 國 今 上 主 攝 理。
主 基 督 國 家 的 君 王,
理 想 邦 目 標 的寄 望。
咱 要 建 設 仁 愛 公 義,
祖 國 滿 地 親 像 在 天。

Verdant Taiwan
English Translation and Versification - by Joel H. Linton, A.D. 2010


Verdant gem, amidst the azure sea
Our Taiwan, most beautiful and free
Dark ages past, outlanders ruled
Now we'll build a nation great and free
A constitutional republic found
Out of many, united, we are bound
As one poeple, marshaling our worth,
Onward in strength, forging peace throughout the earth

(As with Francis Scott Key's anthem that became the national anthem of the United States, the second verse of Verdant Taiwan is less commonly sung, and expresses the song-writer's faith in God.)

Verse 2
In the beginning, God created her,
Formosa, Taiwan our treasure
God granted our ancestors there to dwell
And build a nation by His sovereign will
To Jesus Christ o'er all the nations, King
We long to make a righteous offering
Of this great land that we've been given
By showing forth love and justice
As it is in heaven

No comments: