Thursday, December 18, 2008

Hakka: Ên he Thòi-vân ke Chú-ngìn

(by Tiⁿ Jyi-giokk -- translated by Chên Chhông-fat)

Ên he Thòi-vân ke chú-ngìn,
Pún lòi chhiu-he chú-ngin,
Ên-têu oi thòn-kiet chhiu chhut-thèu-thiên.

Thòi-vân chú-khièn he ên ke,
Yún-yén, yún-yén, yún-he Thòi-vân-ngìn ke.

1 comment:

Bryce said...

This is such a great Taiwanese language blog. Keep up the good posts (including this one)!

Here is a Hakka website that I think you might be interested in: Hak-kâ-fa wiki browser