Tuesday, December 23, 2008

Tùi Tâi-oân-lâng Lâi Khòaⁿ

"Tùi Tâi-oân-lâng lâi khòaⁿ, Tiong-kok bûn-ha̍k sī gōa-kok bûn-ha̍k, chhin-chhiūⁿ Bí-kok, Eng-kok, Hoat-kok, Ji̍t-pún, Ngô͘-lô-su, Tek-kok téng kok-ka bûn-ha̍k án-ni."

“對 台灣人 來看, 中國 文學 是 外國 文學, 親像 美國、英國、法國、日本、俄羅斯、德國 等 國家 文學 按呢.”

-- Tiⁿ Jyi - giokk
-----------------------------------------
Note: Tiong-kok kā Lō͘-se-a kiò-chò Ngô͘-lô-su. Lō͘-se-a 露西亞 mā-sī Russia ê Tâi-gí miâ.

1 comment: