Tuesday, February 10, 2009

"Kám-siā Lí" - Lîm Hoàn-kun

Kám-siā Lí © 2003 -- Chok-sû-chok-khiok: Lîm Hoàn-kun (Judy Linton 林奐均)

Tē It Toāⁿ:
Kiâⁿ tī jîn-seng chit tiâu lō͘ lâi
Ū-sî-chūn oa̍t thâu lâi kā i khòaⁿ
Chi̍t lō͘ ū hoaⁿ-hí, chi̍t lō͘ ū lâu ba̍k-sái
Chit tiâu lō͘ góa pēng bô ka-kī kiâⁿ

Tē Jī Toāⁿ:
Múi chi̍t kha-pō͘ lóng sī Chú khan góa kiâⁿ
I koh sù góa chin hó ê pêng-iú lâi chòe phoāⁿ
Lí hō͘ góa chi-chhî thiàⁿ-sioh; lí hō͘ góa koan-sim chiok-hok
Lí kā Sîn ê ài chhiong-móa góa sèⁿ-miā

Chàu-ga̍k:
Goán boeh kám-siā lí, kám-siā lí
Goán boeh kám-siā lí, kám-siā lí
Goán boeh o-ló Chú hō͘ góa pêng-iú chhiūⁿ lí
Goán boeh kám-siā lí, kám-siā lí

===============================


  • "Tē it tōaⁿ" mā ē-sái kóng, "tē it pha"
  • Chàu-ga̍k (奏樂) sī kian-chàu (間奏) ê ì-sù.
  Hôa-gí kiò-chò:(ㄐㄧㄢ、ㄗㄡ、)


From the album, "You Are My Most Beloved" --

Êng-he̍k
Tē-cha̍p-gō͘-kài Kim-khiok-chióng
Sì-hāng Toā-chióng:

 • Chòe ka chong-kàu im-ga̍k choan chi̍p chióng
 • Ji̍p-ûi Chòe ka chuan-ji̍p

   * Ián-chhiùⁿ
   * Chok-sû-jîn
   * Chè-chok-jîn

Golden Melody Award Winner 2004 - Best Gospel Album. Nominee: Best Singer, Best Song-writer, Best Producer

No comments: