Friday, September 17, 2010

Sù-tô͘ Sìn-keng ( Apostles Creed)

•••

Góa sìn Siōng-tè, chôan-lêng ê Pē, chhòng-chō thiⁿ-tē ê Chú-cháiⁿ.

Góa sìn Iâ-so͘ Ki-tok, Siōng-tè ê to̍k-seⁿ Kíaⁿ, lán ê Chú. I tùi Sèng Sîn tâu-thai, tùi chāi-sek-lú Má-lī-a chhut-sì; tī Pún-tiu Pí-lia̍p-to jīm-lāi sīu-khó͘, tèng si̍p-jī-kè, sí, bâi-chòng, lo̍h im-hú; tē san ji̍t tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h, chīuⁿ thiⁿ, taⁿ chē tī chôan-lêng ê Pē Siōng-tè ê tōa-pêng; I beh tùi hia koh lâi sím-phòaⁿ
oa̍h-lâng kap sí-lâng.

Góa sìn Sèng Sîn. Góa sìn sèng, kong-tông ê kàu-hōe,
sèng-tô͘ ê siong-thong, chōe ê sìa-bián; jio̍k-thé ê koh-
oa̍h; éng-oán ê oa̍h-mīa.

A-men.

No comments: