Saturday, September 18, 2010

Goán tī thiⁿ--nih ê Pē / The Lord's Prayer

Goán tī thiⁿ--nih ê Pē,
Goān Lí ê miâ sèng.
Lí ê kok lîm-kàu.
Lí ê chí-ì tit chiân,
tī tōe--nih chhin-chhiūⁿ tī thiⁿ--nih.
Goán ê jit-sit, kin-á-jit hō· goán.
Sià-bián goán ê ko·–hū,
chhin-chhiūⁿ goán iah ū sià-bián ko·–hū goán ê lâng.
Boh-tit chhōa goán jip tī chhì,
tioh kiù goán thoat-lī hit ê pháiⁿ-- ê.
A-men.


阮在天上的父 / The Lord's Prayer

阮在天上的父,
願你的名聖,
你的國臨到,
你的旨意得成
在地裡親像在天裡。

阮的日食今仔日給阮。
赦免阮的辜負,
親像阮亦有赦免辜負阮的人。
勿得導阮入於試,
著救阮脫離彼個惡的,

阿們!

No comments: