Wednesday, February 12, 2014

Yok-hon Fuk-Yîm 3:16
Yok-hon Fuk-Yîm 3:16

Yîn-vi Song-ti thung-siak sṳ-kiên-ngìn, só-yî chiông Kì ke Thu̍k-sên-chṳ́ su pûn kì-têu, oi pûn yit-chhiet sin kì ke ngìn m̀ voi me̍t-mòng, fán-chón tet-tó yún-yén ke sâng-miang.

https://archive.org/details/HakkaIokhan316


---------------------------------------------
Another translation:

Yîn-vi Song-ti án-ngiòng oi sṳ-kie, só-yî tsiông Kì tshṳ-kâ ke Thu̍k-sên-tsii2 loi3 su-pûn kì-têu, sṳ́-tó sin-kho Kì ke ngìn m̀-voi me̍t-mòng,fán-tsón tet yún-sên.

1 comment:

iá-gô͘ said...

ē-hiáu te..leh..liām ,
tān-sī , tōa-pō͘-hūn thiaⁿ bô :( sit-lé

me̍t-mòng 滅亡
sâng-miang 生命
m-tsai ioh...liau tio..a..m..tioh ? Ló͘-la̍t

(phái-sè, in-ūi góa siaⁿ-tiāu jia liau m̄-sī kai-chún ,chhiáⁿ Hái-hâm)
góa sī iá-gô ~~