Thursday, July 21, 2011

Shoddy Governance

A recent Facebook post:


ū chi̍t-pái chē-kong-chhia ê sî-chūn, góa khòaⁿ-tio̍h chit-tiuⁿ tah-chóa, khòaⁿ-liáu liáu-āu góa kám-kak chin sim-sek, in-ūi 導盲犬 sī choan-bûn sa-bí-suh chhiⁿ-mî--ê hiong-chhin, kì-jiân sī chhiⁿ-m, tio̍h-sī khòaⁿ-bē-tio̍h, tah chit-tiuⁿ chóa mā-sī chin giâ-kê, jî-chhiáⁿ Eng-bûn hoan-e̍k mā-sī chin kî-kòai, m̄-chai-iáⁿ che beh hō͘ siáⁿ-lâng khòaⁿ...chèng-hú chò-tāi-chì ūi-siáⁿ-mi̍h chiah-ní-á lî-lî-lak-lak?


有一擺坐公車 ê 時陣, 我看著這張貼紙, 看了了後我感覺真心適, 因為導盲犬是專門sa-bí-suh 青盲ê 鄉親, 既然是青盲, 著是看bē著, 貼這張紙mā是真giâ枷, 而且英文翻譯mā-是真奇怪,m̄知影這欲hō͘啥人看​ ...政府做代誌為啥物即呢仔哩哩落落?

There was a note I saw on the bus, it grabbed my attention immediately. The guide-dog was specialized to serve those who are visually disabled, since they cannot see, it’s pointless to bring owls to Athens, the English translating was weird, too; I wondered if anyone understood what it is...Why the government is so careless about the little tiny detail?

- Marcie Lee

1 comment:

iá-gô͘ said...

tioh ah chhoa-lo-kau(導盲犬) e pai..ah si beh sai ho siaⁿ lang khoaⁿ.

烏魯木齊 e KMT tho-hui。