Friday, October 2, 2009

Tâi-gí Bûn-ha̍k-chi̍p

A Body of Taiwanese Language Literature


 • The Black-Bearded Bible Man -- Opera -- 2008
 • Cha̍p-hāng Koán-kiàn -- © 1925 Chhòa Pôe-hóe -- pub. 2008 TCP -- 162 pages
 • Chhì-á-lāi ê Pek-ha̍p-hoe -- by Lōa Jîn-seng © 1954, 2008 -- pub. TCP -- 192 pages
 • Hiān-tāi Tâi-gú Sin-iok Sèng-keng -- ©2007 The Bible Society in Taiwan -- 408 pages
 • Hong-bô͘ Kam-chôaⁿ -- Mrs. Charles E. Cowman, transl. Tân Chheng-chùn © 2006 -- pub. TCP -- 416 pages
 • Jīn-sek Tâi-oân -- 1998 -- pub. Maryknoll Language Service Center -- 95 pages
 • Kàu-hōe ê Lé-pài kap Sèng Lé-tián -- 1994 -- pub. TCP -- 282 pgs
 • Lia̍p-lia̍p Kai Sin-khó͘ -- pub. Maryknoll Language School -- 34 pages
 • Lear Ông (King Lear) -- by Shakespeare, tr. © 1996 Tēⁿ Hūi-hun -- pub. Tâi-leh Chhut-pán-siā (5% Society) -- 27 pages
 • Mī-hún-chhiúⁿ ê Kúi-á (Uncle Tom's Cabin) -- by Harriet Beecher Stowe, tr. © 1996 TaiBunun -- pub. Tâi-leh Chhut-pán-siā (5% Society) -- 39 pages
 • Opera-lāi ê Mô͘-sîn-á (The Phantom of the Opera) -- by Jennifer Bassett, tr. © 1996 by Loonng -- pub. Tâi-leh Chhut-pán-siā (5% Society) -- 66 pages
 • Sèng-keng Kò͘-sū -- 1954, 2007 -- pub. TCP -- 64 pages
 • Sèng-si -- 1964, 2005 -- pub. TCP -- 792 pages
 • Sin-kū-iok ê Sèng-keng -- © 2006 The Bible Society in Taiwan -- 1349 pages
 • Tâi-gí Kò͘-sū Chi̍p -- compiled by Clarence Engler; Edited and Romanized by Gô͘ Ko-siong; selected and written down by Mr. Ng Eng-seng, Mr. Siau Eng-chhun, Mr. Ia̍p Tek-bong, Mrs. Tiuⁿ A-boan and Miss Tân Kheng-ka, © 1963, pub. Taichung Catholic Diocesan Centerhouse -- 205 pages
 • Tâi-gú Si-phian: Ah-ūn Khé-èng - Tīⁿ Jî-gio̍k -- 2006 -- pub. TCP -- 439 pgs
 • Tâi-gí Sin-koa -- 1992, pub. EGP -- 120 pages
 • Tâi-oân ê Nî-cheh (Taiwanese Festivals & Customs) -- 1992 -- pub. Maryknoll Language Service Center -- 245 pages
 • Tâi-uân Guân-khì Pó-tián -- © 2007 Wi-vun Taiffalo Chiung -- pub. National Cheng Kung University -- 107 pages


Publishers:
• EGP: Elim Gospel Press / Í-lim Hok-im Chhut-pán-phin
• Maryknoll Language Service Center
• National Cheng Kung University
• Tâi-leh Chhut-pán-siā (5% Society)
• TCP: Taiwan Church Press / Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā

......
Additional works listed in NCKU Library

No comments: