Saturday, September 26, 2009

Koan-hē Poa̍h-kiáu 賭博 tī Phêⁿ-ô͘


Ta̍k-ê hó; ta̍k-ê pêng-an. Góa sī Ìn Bo̍k-su.

Lán lóng ài Tâi-oân. Lán boeh éng-oán tòa tī chia. Góa hi-bāng góa ê gín-á tī Tâi-oân tōa-hàn. Góa ǹg-bāng in seng-tióng ê khoân-kéng sī chin kiān-khong-.ê. Án-ne, in ē kap pa̍t-lâng kóng Tâi-oân sī chi̍t ê chin hó ê kok-ka.

M̄-kú poa̍h-kiáu ē hō͘ Tâi-oân ê siā-hōe ē lú lâi lú bái, lú lâi lú loān.

Poa̍h-kiáu chhin-chhiūⁿ teh chia̍h to̍k ê tiâu-tiâu.

Kiáu-keng tùi tong-tē-lâng bô hó-chhù. Hit khoán chîⁿ tiāⁿ-tiāⁿ ē tùi o͘-siā-hōe kah tham-ù ê chèng-hú hia khì.

Ū kiáu-keng, tō ē ū to̍k-phín, ū po̍k-le̍k, ū sek-chêng, ū jîn-kháu ê bé-bē, iōng to̍k-phín khòng-chè in.

Chhiáⁿ tāi-ke chù-ì, mài hō͘ hia ê tông-ì poa̍h-kiáu ê lâng ê hó-thiaⁿ-oē phiàn-.khì !

- Ìn Chú-lia̍t Bo̍k-su (Joel Linton)


Update: the referendum to allow gambling did not pass. But will the government honor the result of the democratic referendum or not?

No comments: