Thursday, October 15, 2009

Ma-li ma-li ti Yi-su sa-ma 排灣歌

2 Paiwan Dialects?:

Ma-li ma-li ti Yi-su sa-ma, ma-li ma-li ti Yi-su sa-ma,
sa te ka na ma te-ve te vel, sa te ka na ma te-ve te vel.
Hai ya na i yu in hai ya na i yu in i ya u hai yan.

vs.

Mali mali di Eh-su shama, mali mali di Eh-su shama
Shada gana ma damun damun, shada gana ma damun damun.
Haiyo ee-yo-een, haiyo ee-yo-een, ee-ya-oh haiyang.1.
Ma-li ma-li ti Yi-su sa-ma, ma-li ma-li ti Yi-su sa-ma,
sa te ka na ma te-ve te vel, sa te ka na ma te-ve te vel.

Refrain: Hai ya na i yu in hai ya na i yu in i ya u hai yan.

2.
Ka le va itai Yisu sama, ka le va itai Yisu sama,
Ki te na na ma pase qe ling, ki te na na ma pase qe ling.

3.
Ze nge ri ta i Yisu sama, ze nge ri ta i Yisu sama
A na ki li vak ta nu i ten, a na ki li vak ta nu i ten.

4.
Li gu i ta i Yisu sama, li gu i ta i Yisu sama,
Ma va na ta ka ki qe li ngan, ma va na ta ka ki qe3 li ngan.

(song based on Psalm 105:14, Psalm 121)
English:
1. Thanks and praises to the Lord Jesus Christ...let all peoples bow before the Lord
2. Joyfully approach the King of kings ... he it is who gives us everything
3. Hearts and voices lift to praise the Lord... all who hope in his salvation
4. Glorify the name of Chirst our Lord... he alone can give eternal life.

Taiwanese:

1
Kám-siā o-ló Chú Iâ-so͘ Ki-tok
Bān-cho̍k bān-bîn it-chê kèng-pài i

感謝謳咾主耶穌基督
萬族萬民一齊敬拜祂

ㄧ齊 = 做伙 chò-hóe


====================
Note: l = lj ; t = tj

Ma-lji ma-lji ti Yi-su sa-ma, ma-lji ma-lji ti Yi-su sa-ma,
sa tje ka na ma te-ve te velj, sa tje ka na ma te-ve te velj.
Hai ya na i yu in hai ya na i yu in i ya u hai yan.

2 comments:

said...

不是兩個方言;

第二個版本拼寫錯很大. 清濁音不分

Aì Tâi-oân said...

thanks.