Saturday, August 29, 2009

Sèng-tàn Ham-lêng -- Taiwanese Christmas Song

[Jingle Bells Melody]

Sèng-tàn teh beh kàu, Tāi-ke teh théng-hāu,
Jîn-lūi teh ǹg-bāng, Sok-pa̍k siū tháu-pàng.

Sèng-tàn teh beh kàu, Hô-pêng ê sî-hāu,
Jîn-lūi chin-chiàⁿ teh ǹg-bāng, Sok-pa̍k beh siū tháu-pàng. O͘h!


[Chorus 2x]
Tio̍h hoaⁿ-hí, tio̍h hoaⁿ-hí, Chú Iâ-so͘ chhut-sì,
Chhut-thâu-thiⁿ, beh chhut-thâu-thiⁿ,
Uī lán Chú Iâ-so͘ chhut-sì. O͘h!

No comments: