Friday, August 7, 2009

1955 Chú-ji̍t-o̍h ê Bûn-ha̍k 主日學ê文學 Sunday School Literature of the 1950's

Tē 12 Khò

1.
Siōng-tè choân-lêng ta̍k hāng ē,
Iā ū chhòng-chō thiⁿ kap tē ;
Iā ū chhòng-chō ta̍k hāng mi̍h,
Chhài-se, gō͘-kak móa-móa-sī.

2.
Khó-sioh chē-chē m̄ chai-iáⁿ,
Kóng ū Siōng-tè sī bô-iáⁿ ;
Lia̍h-chún ta̍k hāng sī chū-jiân,
Tek-chōe Siōng-tè chin khó-liân.

3.
Taⁿ lán tio̍h lâi kám-siā Chú,
Chai I siúⁿ-sù hiah hong-hù ;
Iā ài hōng-hiàn lâi pò-tap.
Goān Chú àⁿ-lo̍h lâi kàm-la̍p

Kim-kù: Lí tio̍h ēng kám-siā chò chè hiàn hō͘ Siōng-tè (Si-phian 50:14)

--------

1955 nî, hit ê-sî-chūn, in tiāⁿ-tiāⁿ iōng kim-kù hō͘ gín-á khah hó ē-kì-tit chú-tê.


SRC: Chú-ji̍t-o̍h Kàu-chhâi ISBN 978-986-6947-95-7
出版:教會公報出版社 ©1955, 2008

No comments: