Thursday, August 13, 2009

我若無感恩, 我不再有春

Góa nā bô kám-un, Góa bōe koh ū chhun
我 若 無 感 恩, 我 不 再 有 春
老牧者2009.08.13

Kám-siā Siōng-tè, Sù góan chôan-ke,
感謝天父,賜阮全家,

Pat-pat Chúi-chai, Pêng-an bô-gāi.
八八水災,平安無礙。

Patt-lâng sit-chong, Ka-phòa jîn-bông,
別人失蹤,家破人亡,

Góan bián siûnn-chúi, Chiahh-pá sim khui.
阮免瘍水,食飽心開。

Tann góa nā bô khut-kē, Góa tek-khak ū chai-ē.
今我若無屈低,我的確有災厄。

Góa beh siông-siông kám-un, Lí thiànn góa kàu ū chhun.
我要常常感恩,祢愛我到有

Góa beh hiàn sóu-ū ê nn̄g-lî,
我欲獻所有的二厘,

Kiû Chú sèng-piatt oahh-iōng kiù-tī.
求主聖別活用救治。

1 comment:

Suikouniu said...

平安,此篇的作者是鄭兒玉牧師
若能tang註明清楚,koh較好。