Wednesday, November 11, 2009

"Chhì-phè hō͘ Hé Sio" -- Ko Chùn-bêng

1.
Chhì-phè hō͘ hé sio, sio kàu chin lī-hāi,
Chóng-sī bô sio khì, iû-goân teh khiā-chāi.

(Ho̍k-koa)
Iām-hé chi̍t ē kè, in chiū koh hoat-gê,
Chhun-thiⁿ chi̍t ē kàu, in chiū koh khui-hoe.

2.
Chhì-phè hō͘ hé sio, chóng-sī bô sio khì,
Sìn-tô͘ siū khó͘-chhó͘, iáu-kú bô lóe-chì.
(Ho̍k-koa)

3.
Chhì-phè ho͘ hé sio, chóng-sī bô sio khì,
Kàu-hōe siū pek-hāi, hoán-tńg ná heng-khí.
(Ho̍k-koa)

4.
Lán tio̍h ài ióng-kám, ūi Chú lâi cheng-chìn,
Khó͘-lān nā jú tōa, lán tio̍h ná kian-sìn.
(Ho̍k-koa)

Words: Ko Chùn-bêng 1982
Music: based on Koa-á-hì khàu-tiâu-á, Lo̍h Î-tō 1985.

No comments: