Monday, July 20, 2009

Iōng chi̍t-koa Lô-ma-jī ê Siá-hoat

Lí kam-kak toh chi̍t ê siá-hoat sī khah hó tha̍k ê?


Só͘-ū ê gú-giân siā-kûn lóng ū khoân-lī kiàn-li̍p, pó-chûn, kap siu-kái in ka-tī ê goân-sú tē-miâ. Chia ê tē-miâ bē-sái iōng bú-toān ê hong-sek huì-tî, niú-khiok, sīm-chì kái-siá, mā bē-sái in-uī chèng-tī ia̍h-sī kî-tha chōng-hóng ê kái-piàn cho-siū tio̍h thè-oāⁿ. 


Soo-ū ê gú-giân siā-kûn lóng ū khoân-lī kiàn-lipp, pó-chûn, kap siu-kái in ka-tī ê goân-sú tē-miâ. Chia ê tē-miâ bē-sái iōng bú-toān ê hong-sek huì-tî, niú-khiok, sīm-chì kái-siá, mā bē-sái in-uī chèng-tī iahh-sī kî-tha chōng-hóng ê kái-piàn cho-siū tiohh thè-oānn. 


Sóo-ū ê gú-giân siā-kûn lóng ū khuân-lī kiàn-li̍p, pó-tsûn, kap siu-kái in ka-tī ê guân-sú tē-miâ. Tsia ê tē-miâ bē-sái iōng bú-tuān ê hong-sik huì-tî, niú-khiok, sīm-tsì kái-siá, mā bē-sái in-uī tsìng-tī ia̍h-sī kî-tha tsōng-hóng ê kái-piàn tso-siū tio̍h thè-uānn. Sóo-ū ê gú-giân siā-kûn lóng ū khuân-lī kiàn-lipp, pó-tsûn, kap siu-kái in ka-tī ê guân-sú tē-miâ. Tsia ê tē-miâ bē-sái iōng bú-tuān ê hong-sik huì-tî, niú-khiok, sīm-tsì kái-siá, mā bē-sái in-uī tsìng-tī iahh-sī kî-tha tsōng-hóng ê kái-piàn tso-siū tiohh thè-uānn. 


1 comment:

竹板凳 said...

原始 guá 敢若 sī tha̍k "guân-sí" , guân-sú sī 元始天尊 tsiàⁿ--ê 聽 tioh.

Tse sī tsi̍t ê tsiok-hó ê si̍t-giām. M̄-kò tâi-gí ê kâng-im-ji si̍t-tsāi ū kàu tse. Beh tha̍k tsuân-lô guá kám-kak ia̍h-sī bô hiah-nī kán-tan.

所有 ê 語言社群 lóng 有權利建立,保存, kap 修改 in 家己 ê 原始地名。 Tsia ê 地名 bē-sái 用武斷 ê 方式廢除,扭曲,甚至改寫,mā bē-sái 因為政 ia̍h-sī 其他狀況 ê 改變遭受 tio̍h 替換。

Hàn-lô ia̍h-sī khah hó tha̍k. Nā-bô, guá khah kah-ì ē-kha tsit-khuán.

Só͘-ū ê gú-giân siā-kûn lóng ū khuân-lī kiàn-li̍p, pó-tsûn, kap siu-kái in ka-tī ê guān-sí tē-miâ. Tsia ê tē-miâ bē-sái iōng bú-tuàn ê hong-sik huì-tî, niú-khiok, sim-tsì kái-siá, mā bē-sái in-uī tsìng-tī ia̍h-sī kî-tha tsōng-hóng ê kái-piàn tso-siū tio̍h thè-uāⁿ.