Thursday, May 14, 2009

Koan-hē Tâi-oân Kok-ka ê Chèng-tī kap Keng-chè

Ū lâng kóng, kó͘-phiò hut-jiân-kan titt-titt khí-kè, sī in-ūi Tiong-kok teh pang-chān Má Eng-kiú khoe-hokk jîn-khì, thang tī nî-té ê kōan-chhī-tiúⁿ sóan-kú, lâi tōa sèng-lī.
有 人 講, 股 票 忽然間 直直 起價,是 因為 中國 在 幫助 馬 英 九 恢複 人氣,通 在 年底 的 縣市長 選 舉,來 大 勝利。

Ū choan-ka á-sī chit hong-bīn thang-kng ê lâng, ōe-tit-thang lâi soat-bêng á-bô?
有 專家 或是 此 方面 通光 的 人, 會得通 來 說明 或無?

To-siā soat-bêng,
多 謝 說 明,

TJg 2009/5/7

No comments: