Monday, August 30, 2010

A-bú bô aì góa 阿媽無愛我A-bú bô aì góa 阿媽無愛我


Chit ê tiān-iáⁿ iōng ê Hàn-jī m̄-sī lóng Tâi-gí--ê. Ū-sî-á siáⁿ ì-sù, niā-niā.

"Bô" m̄-sī 不 , sī 無.

"o͘" m̄-sī 黑, sī 烏.

Kiâⁿ m̄-sī 走 , sī 行.

Būn-tè in-uī lâng si̍p-koán iōng Hôa-gí ê Hàn-jī siá.

No comments: