Saturday, June 13, 2009

Tâi-ôan-jī 台灣字

Hoân-thé-jī kap Kán-thé-jī Lóng m̄-sī Tâi-ôan-jī!
-- Chiúⁿ Ûi-bûn/Tâi-ôan Lô-má-jī Hia̍p-hōe

Chòe-kīn Má Eng-kiú hoat-piáu “bat chiàⁿ, siá kán” ê giân-lūn ín-hoat chin chē lâng kā phoe-phêng. Nâ-iâⁿ ê lâng jīn-ûi hôan-thé-jī chiah sī Tiong-kok bûn-jī, Le̍k-iâⁿ jîn-sū jīn-ûi hôan-thé-jī chiah ē-sái hām kán-thé-jī khu-keh thang ûi-chhî Tâi-ôan ê to̍k-tek-sèng.

Sū-si̍t-siōng, m̄-kóan hôan-thé-jī ia̍h kán-thé-jī, in lóng sī Tiong-kok bûn-jī, m̄-sī Tâi-ôan-jī. Tâi-ôan-lâng siōng-chá sú-iōng ê sī Lô-má-jī, m̄-sī Hàn-jī ! Nâ-iâⁿ ê lâng moh hôan-thé-jī ê LP, put-kò sī teh khi-phiàn ka-tī, m̄-káⁿ bīn-tùi Tiong-kok Kiōng-sán-tóng thóng-tī Tiong-kok ê sū-si̍t, chí-sī ūi tio̍h móa-chiok A-Q sim lāi hi-ké ê Tiong-kok bûn-hòa chiàⁿ-thóng! Le̍k-iâⁿ jîn-sū “khòaⁿ lâng chia̍h bí-hún teh hoah sio,” kiò-sī nā iōng hôan-thé-jī tō ē-sái kiàn-li̍p Tâi-ôan bûn-hòa ê chú-thé-sèng. Hit kóa kóng kah chhùi-kak chôan pho ê lâng soah bô chú-ì, m̄-kóan hôan-thé-jī ia̍h kán-thé-jī, in su-siá ê lóng sī Tiong-kok-ōe. Tùi-chiàu chi-hā, kū-iú Tâi-ôan chú-thé-sèng kap bûn-hòa tāi-piáu-sèng ê pún-thó͘ gí-giân, chhiūⁿ kóng Tâi-gí, Hakfa, gôan-chū-bîn cho̍k-gí, tī gōa-lâi-chéng Hôa-gí ê chau-that chi-hā, lóng bīn-lîm ē pí pak-ke̍k-hîm kap niau-hîm khah chá siau-sit ê gûi-ki. Chhiáⁿ mn̄g nâ-iâⁿ jîn-sū, Tâi-ôan bûn-hòa ê chú-thé-sèng kám tio̍h khò hôan-thé-jī? Lán sin-khu-piⁿ ê kok-ka, Hân-kok kap Oa̍t-lâm, in ūi tio̍h thut-hiàn pún-thó͘ bûn-hòa ê tāi-piáu-sèng, lóng lâi sóan-tek hùi Hàn-jī. Lán Tâi-ôan leh?

繁體字、簡體字攏毋是台灣字

蔣為文/台灣羅馬字協會 榮譽理事長


最近馬英九發表「識正書簡」的言論引發各界的撻伐。藍營人士認為繁體字(或所謂的正體字)才是中國文字的正統,綠營人士則認為使用繁體字才能與簡體字區隔以維持台灣的獨特性。

事實上,不論繁體字或簡體字,它都是中國文字,不是台灣文字。台灣人最早使用的是羅馬字(俗稱新港文及白話字)而不是漢字!藍營人士擁抱繁體字不過是欺騙自己,不敢面對中國共產黨統治中國的事實,只為滿足阿Q心中虛幻的中國文化正統!綠營人士「看人食米粉teh喊燒」誤以為只要使用繁體字就可以建立台灣文化的主體性。這些用詞咄咄逼人的政客卻沒注意,不論繁體字或簡體字,它們書寫的都是兩邊互通的華語。相形之下,具台灣主體性與文化代表性的本土語言諸如台語、客語及原住民族語,在外來種華語的侵襲下,都已面臨將比北極熊及貓熊提早消失的困境。請問綠營人士,台灣文化的主體性是要靠繁體字嗎?漢字文化圈的周遭國家韓國與越南,為凸顯本土文化的代表性,紛紛選擇廢漢字。台灣呢?

No comments: